دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، 1390 (پاییز و زمستان )