بهره برداری بهینه از مخازن سدها با استفاده از مکانیزم تظریف تطبیقی قطعی در الگوریتم مورچه ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این تحقیق از الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچه ها و مکانیزم تظریف تطبیقی قطعی در حل مسایل بهینه سازی استفاده می شود. با توجه به اینکه بسیاری از مسائل واقعی پیوسته می باشند، به کار گیری الگوریتم گسسته جامعه مورچه ها در حل آنها نیازمند به گسسته سازی متغیرهای تصمیم مساله می باشد. چگونگی گسسته سازی بر روی همگرائی و کیفیت جوابها تاثیر می گذارد. در این تحقیق مکانیزمی به نام تظریف تطبیقی قطعی، به منظور بهبود عملکرد الگوریتم مورچه ها و رسیدن به جواب هایی در حد جواب های بهینه مطلق، ارائه شده است. مکانیزم مورد نظر روشی تکراری است که در آن فضای جستجو مساله در هر تکرار، به اطراف جواب های بهینه حاصل شده در تکرارهای قبلی محدود می‌شود. در این مقاله کاربرد مکانیزم فوق در نمونه هایی از مسائل پیچیده ریاضی و مساله بهره برداری بهینه از سدها مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج حاصل از مدل سازی مساله در نرم افزار LINGO و سایر روش‌های موجود مقایسه شده است. مقایسه نتایج نشاندهنده آنست که مکانیزم به کار گرفته شده تاثیر زیادی در بهبود جواب‌های مساله داشته وتوانایی پیدا کردن جواب‌هائی نزدیک به جواب بهینه مطلق را با هزینه محاسباتی کم دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Reservoir Operation using Deterministic Adaptive Refinement mechanism for Ant Algorithm

نویسندگان [English]

  • mohamad hadi Afshar
  • abrahim rezai
  • ramtin Moeini
چکیده [English]

Ant Colony Optimisation (ACO) algorithm and adaptive refinement mechanism are used in this paper for solution of optimization problems. Many of the real engineering problems are، however، of continuous nature and finding their solution by discrete ant based algorithms requires discretisation of the decision variables in which affected the convergence and performance of the algorithm. In this paper an adaptive refinement mechanism is suggested to improve the performance of ant algorithms in solving continuous optimization problems. The proposed mechanism is an iterative method in which the search space of the problem at each iteration is limited to a small range around the optimal solution obtained in previous iteration. The application of the proposed mechanism to solve some benchmark function optimization problems and reservoir operation problem is considered and the results are presented.Compression of the results indicate the efficiency and effectiveness of the proposed method to improve the performance of the ant algorithms for continuous optimization problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ant Colony Optimization Algorithm
  • Deterministic Adaptive Refinement mechanism
  • Optimal Reservoir Operation
CAPTCHA Image