دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، 1391 (بهار و تابستان )