اهداف و چشم انداز

نشریه مهندسی عمران فردوسی  بستری را برای انتشار مقالات پژوهشی اصلی و جدید در زمینه مهندسی عمران فراهم می کند. علاوه بر این ، هدف آن توسعه تحقیقات در زمینه مهندسی عمران و ایجاد ارتباط موثر بین محققان دانشگاهی و مهندسان عمران می باشد. علاوه بر این ، مشارکت از همه جنبه های مربوط به پیشرفت های اخیر مهندسی عمران مورد استقبال است. این نشریه به ویژه مایل است شکاف بین تحولات نظری و کاربردهای عملی را برای سود رساندن به محققان دانشگاهی و مهندسان را از بین ببرد. برای این منظور  به ویژه ، از مهندسان شاغل در بخش های عملیاتی استقبال می کند. هیئت تحریریه نشریه فقط مقالاتی را بررسی می کند که قبلاً درخواست چاپ در هیچ جای دیگری را ثبت نکرده یاشند. توجه داشته باشید که مقالات کنفرانسی از این دستور مستثنی هستند. از این رو ، این مقالات مانند سایر موارد قابل ارزیابی و بررسی هستند و در صورت پذیرش ، می توانند در JCE منتشر شوند.

هیئت تحریریه علاوه بر مقالات پژوهشی ، مقالات زیر را نیز بررسی خواهد کرد:

مقاله کوتاه :

این نوع مقاله شامل نتایج اولیه تحقیقات اصلی است. دستاوردهای این مقالات معمولاً کمتر از مقالات پژوهشی است.

مقاله مروری:

این نوع مقاله شامل محتوای آموزنده و مرور ادبیات در مورد یک موضوع علمی است. این مقالات توسط محققان برجسته ارائه شده است. هدف اصلی این مقالات بیان دستاوردها و پیشرفت های محققان است تا بتواند برای محققان آینده مفید باشد. مقاله مروری معمولاً توسط یک محقق برجسته که توسط هیئت تحریریه دعوت می شود ، ارائه می شود. به هر حال ، کلیه محققان و استادان ، که مطالعه کاملی را در یک موضوع خاص انجام داده اند ، می توانند مقاله مروری خود را به JCE ارسال کنند.

مقاله پژوهشی :

این نوع مقاله شامل آخرین دستاوردهای پژوهشی در مرزهای دانش است. این مقالات توسط محققان یا اساتید مشهوری که توسط هیئت تحریریه دعوت می شوند ، ارائه می شود.