اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 939
تعداد پذیرش 166
تعداد عدم پذیرش 628

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 307
تعداد مشاهده مقاله 66949
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 51 روز
متوسط زمان پذیرش 190 روز
درصد پذیرش 18 %