اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 976
تعداد پذیرش 179
تعداد عدم پذیرش 650

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 320
تعداد مشاهده مقاله 84968
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 51 روز
متوسط زمان پذیرش 189 روز
درصد پذیرش 18 %