اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1020
تعداد پذیرش 194
تعداد عدم پذیرش 683

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 335
تعداد مشاهده مقاله 284385
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 51 روز
متوسط زمان پذیرش 199 روز
درصد پذیرش 19 %