بررسی نبود قطعیتهای موثر در رفتار قابهای بتن مسلح

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با توجه به رویکردهای جدید مهندسی زلزله در زمینه طراحی بر مبنای عملکرد، برآورد دقیق رفتار سازهها بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. این امر نیازمند شناخت دقیق عامل‌های وابسته به رفتار سازه و به‌کارگیری روشهای مناسب برای وارد کردن اثرهای پراکندگی این عامل‌ها در پاسخ مورد نظر میباشد. در این پژوهش اثر پراکندگی نبود قطعیتهای موجود در عامل‌های مهم و وابسته به در رفتار قاب بتن مسلح مورد بررسی قرار میگیرد. برای این منظور با استفاده از روش تحلیل حساسایت نمودار تورنادو و روش تقریبی مرتبه اول لنگر دوم، عامل‌های مهم در حالت‌های‌ مختلف رفتار سازه شناسائی شده و با استفاده از روش تقریبی مرتبه اول لنگر دوم و شبیهسازی مونتکارلو اثرهای نبود قطعیتها بر روی پاسخ انتخابی با یکدیگر ترکیب و نتیجه‌ها حاصله با یکدیگر مقایسه شدهاند. نتیجه‌ها بیان‌گر دقت قابل قبول روش تقریبیمرتبه اول لنگر دوم برای ترکیب اثرهای نبود قطعیتها بر روی پاسخ مورد نظر و کارآمدی این روش برای طبقهبندی نبود قطعیتها میباشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Effective Uncertainty in the Behavior of Reinforced Concrete Frames

نویسندگان [English]

  • M.Ali Aneshkani
  • masoud Soltani Mohammadi
  • Ali Akbari Aghakouchak
چکیده [English]

With respect to the new aspects of earthquake engineering in the area of performance besed design, accurate estimation of structural response becomes more important. This requires precise recognizing of relevant parameters in the behavior of structures and using proper methods for applying the effects of distribution of these parameters in the desired response. In this study the effect of distribution of existing uncertainties on the important parameters corresponds to the behavior of reinforced concrete frames is studied. For this purpose by using sensitivity analysis of tornadodiagram and first-order second-moment approximation method, the important parameters in different behavior states of structure are recognized and by using first-order second-moment approximation method and Monte Carlo simulation, the effects of uncertainties in the selected response are combined together and results of these two methods are compared. The results indicate acceptable accuracy of first-order second-moment approximation method for combining the effects of uncertainties on the desired response and efficacy of this method for classification of uncertainties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uncertaintie
  • RC Frame
  • Tornado Diagram
  • First-Order Second-Moment Approximation Method
  • Monte Carlo Simulation
CAPTCHA Image