ویژگی‌های تورمی و تحکیمی خاک رس مسلح شده با خرده لاستیک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد زنجان

2 دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

تولید و انباشت روز افزون لاستیک های فرسوده در دهه های اخیر سبب بروز خطرها و مشکل‌های زیست محیطی و بهداشتی در سراسر جهان شده است. برای مدیریت این مواد، به تازگی امکان استفاده از این مصالح را در پروژه‌های عمرانی به صورت مخلوط خاک – خرده لاستیک مطرح کرده اند. در گذشته مطالعه هایی بر روی مخلوط های رس- خرده لاستیک انجام شده ولی رفتار تورمی، ویژگی های تحکیمی و نشست پذیری خاک های رسی مخلوط با خرده لاستیک به خوبی معلوم نمی باشد . برای این منظور، چندین نمونه از مخلوط‌های رس- خرده لاستیک حاوی مقدارهای وزنی 10%، 20% و 30% خرده لاستیک تهیه شده و بر روی آن‌ها آزمایش های تراکم و تحکیم ادئومتری انجام می‌شود. نتیجه ها نشان می دهند که در اثر افزودن خرده لاستیک توانایی تورمی خاک های رسی کاهش می یابد به‌طوری‌که مقدارهای تورم آزاد و فشار تورمی نمونه های مخلوط دارای 30% خرده لاستیک باتقریب ناچیز است. نتیجه‌هابیان‌گر آن است که اندازه خرده لاستیک بر تورم آزاد و فشار تورمی نمونه های مسلح شده با خرده لاستیک اثر می گذارد. همچنین نتیجه‌های آزمایش های تحکیم نشان می دهند که شاخص تحکیم نمونه‌های مخلوط با افزایش درصد خرده لاستیک کاهش واز سوی دیگر، شاخص تورم آن‌ها افزایش می‌یابد. افزون بر این، رفتار نشست پذیری نمونه ها به اندازه خرده لاستیک و درصد خرده لاستیک بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Swelling and Consolidation Properties of Clayey Soils Reinforced with Tire-Chips

نویسندگان [English]

  • moharam asadzadeh 1
  • hosin Soltani Jigheh 2
1
2
چکیده [English]

Excessive production and stockpile of scrap tires cause some environmental and sanitary risks throughout the world. To manage these materials, possible use of soil-tire mixtures has been recently propounded in civil engineering projects. A few studies previously have been conducted to evaluate behavior of clay-tire mixtures, while swelling properties, consolidation and settlement characteristics of this type of mixtures are not known admirably. For this purpose, a number of clay-tire chips mixtures were prepared (by adding 10%, 20%, and 30% tire-chips to the clay), and compaction and oedometric consolidation tests are carried out on them. The results show that adding tire-chips to the clay, reduces swelling potential of the mixtures, while the free swelling and swelling pressure of specimen consist of 30% tire-chips is negligible. Also, size of the tire-chips may affect the values of free swelling and swelling pressure. In addition, the results of oedometric consolidation tests indicate that when the tire content increases, compression and swelling indices of the specimens decrease and increase, respectively. Moreover, the settlement behavior of the specimens depends on the tire-chips content and size of the chips

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clay-Tire Chips mixture
  • Consolidation
  • Free Swelling
  • Swelling pressure
  • Settlement
CAPTCHA Image