نویسنده = محمد هادی افشار
اندرکنش سد و مخزن در قلمرو زمان

دوره 22، شماره 2، 1390

10.22067/civil.v22i2.10636

ساناز محمودپور؛ رضا عطارنژاد


عملکرد لرزه‌ای دیوارهای آجری

دوره 22، شماره 1، 1389

10.22067/civil.v22i1.8371

ایرانی F. Irani ایرانی؛ اکبریان M. Ali. Akbarian اکبریان


بررسی رابطه بین ضرایب تغییر شکل خاک تعیین شده با استفاده از آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی

دوره 22، شماره 1، 1389

10.22067/civil.v22i1.9033

بلوری بزاز J. Bolouri-Bazaz بلوری بزاز؛ ملاحسنی A. Mollahasani ملاحسنی؛ حسینی S. M. Hosseini حسینی


بررسی شکل‌پذیری تیرهای بتن آرمه‌ی وصله‌دار

دوره 22، شماره 1، 1389

10.22067/civil.v22i1.9035

محمدزاده B. Mohammadzadeh محمدزاده؛ اصفهانی M. Reza. Esfahani اصفهانی؛ شوشتری A.Shooshtari شوشتری


تأثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدار نازک

دوره 22، شماره 1، 1389

10.22067/civil.v22i1.9038

پورمیرزا M. Pourmirza پورمیرزا؛ لطف الهی یقین M.A. Lotfollahi Yaghin لطف الهی یقین؛ یوسفیه A. Yousefieh یوسفیه؛ شوکتی H. Showkati شوکتی