عملکرد لرزه ای غیرخطی ستون کوتاه در سازه‌های بتن آرمه با اختلاف تراز طبقه «یادداشت پژوهشی»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

وجود پدیده‌ی ستون کوتاه یکی از عوامل مؤثر خرابی ساختمان‌ها در زلزله‌های گذشته می باشند . این پدیده‌ی مخرّّب به دلیل اختلاف طول ستون در یک طبقه مشخص رخ می‌دهد که عمدتاً به دلیل قرارگرفتن ساختمان روی سطح شیبدار یا محدود شدن ستون و دیوار با عناصر غیرسازه‌ای نظیر دیوارهای آجری و بازشوها و یا وجود اختلاف تراز طبقه در سازه‌های با اختلاف تراز طبقه می‌باشد. ملاحظات معماری از قبیل قرار گیری پیلوت و یا واحدهای تجاری در همکف و یا جلوگیری از تجمّع ورودی های مختلف در مجتمع های آپارتمانی، سازه‌های با اختلاف تراز طبقه را پدید می آورد که در آن ها کف های طبقات با اختلاف ترازی نسبت به هم در دو یا چند تراز ارتفاعی مختلف ایجاد می‌شوند. در سازه‌های با اختلاف تراز طبقه عمده‌ی مشکلات ناشی از عدم پیوستگی دیافراگم کف می باشد که باعث تغییرات چشم گیری در پریود و سختی و پخش نیروی زلزله و بارگذاری لرزه ای سازه می گردد. در این تحقیق به بررسی رفتار غیرخطی ستون های کوتاه بتن آرمه در قالب سازه های با اختلاف تراز طبقه4 ، 8 و10 طبقه پرداخته شده است. ستون های کوتاه و سازه های مورد نظر تحت دو رکورد زلزله طبس و السنترو با شتاب‌های مختلف حداکثر زمین (PGA) با کمک نرم افزار IDARCv6.0 مورد تحلیل دینامیکی غیرخطی قرارگرفته اند. در این تحلیل نتایج حاصل از حداکثر پاسخ، برش، شاخص کلی خسارت و تاریخچه زمانی آنها، نسبت سهم ستون کوتاه در خرابی سازه و . . . برای هر رکورد زلزله مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic Behavior of Short Column in RC Structures with Different Floor Level

نویسندگان [English]

  • ali Kheyroddin
  • Ali Kargaran
چکیده [English]

Engineering structures as well as office or apartment buildings are affected by earthquakes. A common cause of failure seems to be shear stresses. The earthquake tremor developed at different floor levels need to be brought down along the height to the ground by the shortest path. Short column phenomenon is one of the frquent causes of buildings failure in the past earthquakes. This destructive phenomenon is due to the column height difference in a story level that is predominantly owing to the location of building on sloppy ground. These buildings have unequal height columns along the slope, which causes poor effects like twisting and damage in shorter columns. In some buildings, few or no walls are provided at the first story (pilot). In the structures with difference in the story levels, major problems is due to the discontinuity of floors diaphragm that causes significant changes in natural period, stiffness and distribution of earthquake forces. In this study, at first, seismic behavior of short column phenomenon is determined, then, nonlinear behavior of RC short columns in the 4, 8 and 10 story buildings with story level difference is investigated. Short columns and mentioned structures are analyzed under the earthquake records of Elcentro and Tabas with different peak ground acceleration using IDARC software which is nonlinear dynamic analysis program. In this investigation, the results of maximum response, base shear, global damage index and displacement time history and effect of short column in structural failure are evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Short Column
  • Building with Different Floor Levels
  • , Reinforced Concrete
  • Damage Index
  • Nonlinear Dynamic Analysis, PGA
CAPTCHA Image