بررسی رابطه بین ضرایب تغییر شکل خاک تعیین شده با استفاده از آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

ضریب تغییر شکل خاک که یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین پارامترهای خاک است، به رابطه‌ی بین تنش و نشست پذیری خاک اشاره دارد. مقدار ضریب تغییر شکل خاک، ثابت نیست و به عوامل زیادی بستگی دارد و در محدوده‌ی بسیار وسیعی تغییر می کند. ضریب تغییر شکل خاک، توسط آزمایش‌های مختلف آزمایشگاهی و برجا از جمله آزمایش: تحکیم، سه محوری، نفوذ استاندارد(SPT)، مقاومت مخروط (CPT)، آزمایش بارگذاری صفحه(PLT) و بسیاری از آزمایش‌های دیگر تعیین می گردد. آزمایشات برجا، اگرچه نسبت به آزمایشات آزمایشگاهی نتایج دقیق تری را به‌دست می-دهند، اما معمولاً هزینه بر و وقت گیر بوده و در بسیاری موارد انجام آ‌ن‌ها مشکل و گاه ناممکن است. در تحقیق حاضر، سعی گردیده است که با استفاده از نتایج آزمایش بارگذاری صفحة برجا و سپس با مدل نمودن این آزمایش در آزمایشگاه، بین نتایج آزمایشات این دو گروه، یک ارتباط ریاضی برقرار نمود تا بتوان ضریب تغییر شکل خاک را با انجام آزمایش در آزمایشگاه تعیین کرد. به این منظور، ابتدا با نمونه‌گیری از خاک محل، طبقه بندی، درصد رطوبت و وزن مخصوص، نمونه تعیین می گردید و سپس آزمایش بارگذاری صفحة برجا در محل مورد نظر انجام می شد. پس از اتمام آزمایش برجا، با تهیه‌ی نمونه‌ی دست نخورده و انتقال آن به آزمایشگاه، آزمایش بارگذاری صفحه، که در آزمایشگاه مدل‌سازی شده بود، بر روی نمونه‌ی دست نخورده انجام می شد. برای برقراری یک ارتباط ریاضی، بین نتایج این دو گروه آزمایش (آزمایش بارگذاری صفحه برجا و مدل آزمایشگاهی)، نمودارهای بار- نشست آ‌ن‌ها با یکدیگر، مقایسه شدند. پس از ترسیم این نمودارها برای برقراری ارتباط ریاضی بین آن‌ها، شیب مماسی اولیه، شیب وتری و شیب باربرداری برای هر نمودار محاسبه و این شیب‌ها برای هر نمونه با یکدیگر مقایسه شدند. با توجه به رفتار پیچیده‌ی خاک و نیز شرایط متفاوت آزمایشات برجا و آزمایشگاهی، نتایج به‌دست آمده در محدوده‌ی این تحقیق، منطقی به نظر می رسند. این نتایج می تواند مورد استفاده‌ی مهندسین و محققین قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Determination Soil Deformation Modulus, Using In-Situ and Laboratory Plate Load Tests

نویسندگان [English]

  • jafar Bolouri-Bazaz
  • Ali Mollahasani
  • S. Mahmod Hosseini
چکیده [English]

Soil deformation modulus is one of the most complicated and important soil parameters, correlating between stress and settlement. The magnitude of deformation modulus is not constant. Its value, which varies in a wide range, depends on many factors. The soil deformation modulus may be determined using in-situ and laboratory tests, including consolidation test, triaxial test, Standard Penetration Test (SPT), Cone Penetration Test (CPT), Plate Load Test (PLT) and many other tests. Although the in-situ test results are more accurate in comparison with laboratory tests, but in-situ tests are more expensive and time consuming and practically these tests are usually difficult and sometimes impossible to perform.In the present research the in-situ plate load test results are employed to determine the soil deformation modulus. This test is then modeled in the laboratory and results are compared. To achieve this, after soil sampling from the site, the samples were classified after which their moisture content and unit weight were determined. The plate load test, modeled in the laboratory, was then performed on the undisturbed samples, taken from the site. In order to compare and establish a mathematical correlation between the results of these two groups (the in-situ and laboratory plate load tests), the load-settlement curves of all two group tests were plotted, after which the initial tangent slope, secant slope and unloading slope for each sample was calculated and plotted and the results were then compared. Considering the complicated soil behavior, the results of this research seem to be appropriate and can be used in practical civil engineering purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil Deformation Modulus
  • In-Situ
  • Initial
  • Secant
  • Unloading Slope
CAPTCHA Image