پیش‌بینی و چگونگی در اختیارگرفتن نشست خاکریز ساخته شده روی پی سست با مسلح سازی به کمک ژئوتکستایل (مطالعه موردی بزرگراه شهید کلانتری در کیلومتر 800+7)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

ساختن خاکریز روی خاک‌های آلی و سست به دلیل فشردگی پذیری زیاد و مقاومت برشی کم با دشواری‌هایی مانند نشست زیاد، تغییر شکل های بلند مدت و ناپایداری خاکریز روبرو است. امروزه کاربرد مواد پلیمری ژئوسینتتیک به عنوان یکی از روش های کاربردی اصلاح خاک پذیرفته شده و مورد استفاده گسترده‌ای قرار می گیرد. در این مقاله با کمک نرم افزار PLAXIS و الگوی رفتاری خاک نرم خزشی، رفتار خاکریز روی بستری از خاک‌های آلی و سست در بخشی از بزرگراه شهید کلانتری تحلیل شد. نشست هایی که در طول 9 سال پس از ساختن بزرگراه روی دادند، به خوبی با نتیجه‌های تحلیل عددی هماهنگی داشت. در پی یافتن چاره‌ای برای کاهش نشست، اثرگذاری وجود یک لایه ژئوتکستایل در بستر مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه‌های تحلیل های نشست نشان داد که کاربرد لایه ژئوتکستایل به عنوان مسلح کننده، سبب بهبود کارکرد خاکریز در این بخش از جاده می‌شود.

عنوان مقاله [English]

Prediction and Control of Settlement of the Highway Constructed on Soft Soil using Reinforcement by Geotextile

نویسندگان [English]

  • Kazem Badv
  • Roghayye Emami
چکیده [English]

Construction the embankment on the soft soils leads to problems such as long term deformations and embankment stability due to high compressibility and low shear strength of the soil. Nowadays the use of geosynthetics is a practical procedure for improving soft soils characteristics. In this paper, a numerical modeling of the embankment constructed on the soft organic soil in the part of the Shahid Kalantari Highway was performed using the PLAXIS Code and Soft Soil Creep Model. The settlement of the highway after 9 years was reasonably predicted by numerical analysis. The effect of geotextile layer at the base of the embankment was then evaluated as a remedial action to control settlement. The results showed that the application of the geotextile layer, as a reinforcement layer, could significantly improve the performance of the embankment in this part of the highway.

CAPTCHA Image