تأثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدار نازک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

ظرفیت باربری محوری، رفتار کمانشی و فراکمانشی سازه‌های پوسته ای جدار نازک، به وجود ناکاملی های هندسی بسیار حساس می‌باشد. این ناکاملی ها ممکن است در فرآیند نورد، جابه جایی، نصب و یا جوشکاری حاصل گردند. یکی از انواع ناکاملی که در اثر عمل جوشکاری به وجود می آید و گزارش های زیادی ازتأثیر کاهنده‌ی آن بر ظرفیت باربری محوری در دست است، ناکاملی های حلقوی است. علی‌رغم بررسی های نسبتاً وسیع بر روی اثر ناکاملی ها بر ظرفیت کمانشی محوری سازه های پوسته ای جدار نازک، مشاهده شده است که اکثر این تحقیقات بر وجود ناکاملی های اعوجابی بر روی پوسته متمرکز شده اند و تحقیقات جامع و کاملی بر روی ناکاملی های حلقوی و خصوصاً تا تأثیر گستردگی این نوع ناکاملی بر ظرفیت محوری صورت نگرفته که مورد توجه تحقیق حاضر است. هم چنین در این مقاله سعی شده است که با استفاده از برنامه المان محدود ABAQUS, اثر متقابل دو ناکاملی بر روی هم و بر روی ظرفیت محوری سازه های جدار نازک در حالات مختلف تحلیل و تعیین گردد.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Circumferential Imperfections on Axial Load Carrying Capacity of Thin-Walled Cylindrical Shells

نویسندگان [English]

  • mohamad Pourmirza
  • mohamad Ali Lotfollahi Yaghin
  • Ali Yousefieh
  • hosin Showkati
چکیده [English]

The load carrying capacity, buckling and post-buckling behavior of cylindrical thin-walled shells exposed to axial loads are very sensitive to imperfections in the initial geometry. These imperfections are invariably caused by an assortment of manufacturing processes like displacing, installing or welding; one of the most important imperfections caused by welding that has been reported to have an essential detrimental effect on the buckling resistance of these shells under axial load is circumferential imperfections. Despite many determinations of the effect of imperfections on axial load carrying capacity of cylindrical thin-walled shells, the major part of these studies are concentrated on the existence of imperfections on the shell wall, and a comprehensive research on circumferential imperfections and their effects on axial load carrying capacity has not been performed. This is the main subject of this research. Also in this paper, the interaction of two imperfections on each other and on the load carrying capacity of cylindrical shells in various cases are analyzed and determined using a finite element program (ABAQUS).

CAPTCHA Image