نویسنده = سعید غفارپور جهرمی
اندرکنش سد و مخزن در قلمرو زمان

دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 59-76

10.22067/civil.v22i2.10636

ساناز محمودپور؛ رضا عطارنژاد


بهینه‌سازی پانل ساندویچی با هسته منشوری براساس روش قابلیت اعتماد

دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 89-102

10.22067/civil.v22i2.10638

عبدالحسین فریدون؛ مصطفی محمدیان؛ حسین همتیان


عملکرد لرزه‌ای دیوارهای آجری

دوره 22، شماره 1، 1389، صفحه 17-26

10.22067/civil.v22i1.8371

ایرانی F. Irani ایرانی؛ اکبریان M. Ali. Akbarian اکبریان


استفاده از روش‌های نظریه گراف‌ها برای بهبود خوش وضعی ماتریس نرمی سازه ها

دوره 22، شماره 1، 1389، صفحه 27-44

10.22067/civil.v22i1.9032

شفیعی دیزجی F.S.Dizaji شفیعی دیزجی؛ خانزادی M.Khanzadi خانزادی


بررسی رابطه بین ضرایب تغییر شکل خاک تعیین شده با استفاده از آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی

دوره 22، شماره 1، 1389، صفحه 45-62

10.22067/civil.v22i1.9033

بلوری بزاز J. Bolouri-Bazaz بلوری بزاز؛ ملاحسنی A. Mollahasani ملاحسنی؛ حسینی S. M. Hosseini حسینی


بررسی شکل‌پذیری تیرهای بتن آرمه‌ی وصله‌دار

دوره 22، شماره 1، 1389، صفحه 63-82

10.22067/civil.v22i1.9035

محمدزاده B. Mohammadzadeh محمدزاده؛ اصفهانی M. Reza. Esfahani اصفهانی؛ شوشتری A.Shooshtari شوشتری


تأثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدار نازک

دوره 22، شماره 1، 1389، صفحه 97-112

10.22067/civil.v22i1.9038

پورمیرزا M. Pourmirza پورمیرزا؛ لطف الهی یقین M.A. Lotfollahi Yaghin لطف الهی یقین؛ یوسفیه A. Yousefieh یوسفیه؛ شوکتی H. Showkati شوکتی