دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، بهمن 1392 
ممان اینرسی مؤثر تیرهای مسلح شده با میلگردهای FRP

صفحه 85-104

10.22067/civil.v24i2.28893

سید روح ا.. موسوی؛ محمدرضا اصفهانی؛ مهراله رخشانی مهر