ارائه رابطه تجربی جدید برای برآورد قابلیت فشردگی خاک‌های رسی تحکیم نیافته

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات فنی

چکیده

نشست ناشی از تحکیم خاک‌های ریزدانه یکی از مسائل مهم در طراحی‌های مربوط به سازه‌های مختلف عمرانی است. پتانسیل نشست تحکیمی خاک با ضریبی به نام شاخص فشردگی بیان می‌گردد. این تحقیق با هدف بررسی ارتباط مشخصات فیزیکی مختلف خاک با پتانسیل فشردگی آن و ارائه‌ی رابطه‌ی جدیدی برای تخمین منحنی فشردگی و شاخص فشردگی بر اساس مؤثرترین مشخصه‌ی فیزیکی انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا نمونه‌های متعددی از مناطق مختلف کشور تهیه و آزمایش‌های مختلف شناسائی و آزمایش تحکیم یک بعدی بر روی آن‌ها با رطوبت‌های اولیه متفاوت انجام گرفت. سپس مقدار شاخص فشردگی برای هر یک از نمونه های آزمایشی، با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی و نیز با استفاده از روابط تجربی موجود تعیین گردید. سپس با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS آنالیز همبستگی و رگرسیون بر روی داده‌های به‌دست آمده صورت گرفت. بر اساس نتایج حاصل از این بررسی‌ها مشخص گردید که روابط تجربی مبتنی بر مشخصه‌های مبین وضعیت ساختمان اولیه‌ی نمونه‌ی نظیر، نسبت پوکی، وزن واحد حجم و رطوبت اولیه از دقت و کارایی بیش‌تری نسبت به سایر روش‌های موجود در تعیین شاخص فشردگی برخوردار است. هم‌چنین در این پژوهش یک رابطه‌ی تجربی یک‌متغیره بر اساس وزن واحد حجم خشک خاک برای برآورد منحنی فشردگی و شاخص فشردگی خاک پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Empirical Equation for Compression Behavior of Unconsolidated Clayey Soils

نویسنده [English]

  • nader abasi
چکیده [English]

Compressibility characteristics of fine-grained soils are often the most important parameters for settlement evaluation of the founded layers. The compression index which is the slope of virgin curve is usually for determination of settlement potential of fine grained soils. In this research, the effects of different physical and index properties of soil samples were investigated on compression index in order to find the most compatible properties and reliable equation based for a wide range of soil samples collected from different sites of Iran. For this purpose, one-dimensional consolidation tests were conducted utilizing conventional oedometer test on 26 soil samples at three different levels of void ratio. The compression index of each specimen was determined using data obtained from test results and correlation analysis was made using statistical software, SPSS. The results showed that the compression index, , has a significant correlation with the most of index properties where its coefficient of correlation with structural properties was strongly greater than those related to inherent properties. Therefore the empirical equations which do not consider at least one structural parameter and use only intrinsic properties could not estimate the compression index properly. Furthermore a very simple and reliable equation was developed for estimation of the compression index and virgin curve of unconsolidated and normally consolidated fine-grained soils. Statistical analysis demonstrated that the proposed relationship predicts the compression index accurately in comparison with the existing relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consolidation
  • Compression index
  • Settlement
  • Compression line
  • Empirical Equation
CAPTCHA Image