اصلاح زیستی خاک آلوده به گازوئیل با استفاده از کود گاوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تاکنون روش های زیادی برای رفع آلودگی ترکیبات نفتی از خاک ارائه شده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اصلاح زیستی به‌کمک میکروارگانیسم‌ها می‌باشد. روشی که در این مطالعه برای پاک‌سازی خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی (TPH) استفاده شد، بهره گیری از کود گاوی به‌عنوان ماده‌ی اصلاح‌کننده و تأمین‌کننده‌ی مواد مغذی مورد نیاز میکروارگانیسم ها بود. در این راستا، خاک به‌صورت مصنوعی با غلظت 60000 میلی‌گرم بر کیلوگرم به گازوییل آلوده شد و تیمارهای آزمایش با نسبت های اختلاط خاک آلوده به کود گاوی، 1 به 15/0، 1 به 3/0، 1 به 5/0 و 1 به 1 وزن مرطوب مواد در 3 تکرار تهیه شدند. برای بررسی و شناخت شرایط محیطی حاکم بر فرآیند اصلاح، نسبت‌های C/N، C/P و هم‌چنین تعداد کل میکروارگانیسم ها در ابتدا، هفته‌ی پنجم و انتهای آزمایش (هفته‌ی 11) اندازه‌گیری گردید. برای تعیین TPH باقی‌مانده‌ی تیمارها از دستگاه گاز کروماتوگراف به‌روش استاندارد EPA 8015B استفاده شد. نتایج نشان داد که تجزیه‌ی گازوئیل به‌طور معنی‌داری با اضافه کردن کود گاوی به خاک آلوده نسبت به تیمار کنترل افزایش یافت و مدل سینتیکی درجه دوم، واکنش تجزیه TPH را بهتر توصیف کرد. نتایج حاکی از آن است که بیش‌ترین میزان تجزیه در 5 هفته ابتدایی رخ داده است به‌طوری‌که تیمار 5/1:0 ،50 درصد حذف TPH را نشان داد. پس از این زمان، روند حذف گازوئیل سرعت کم‌تری را تجربه کرد. در پایان آزمایش، تیمار 1:1 با 62 درصد حذف TPH ، به‌ترین تیمار مورد مطالعه بود. البته تفاوت معنی‌داری در سطح 5 درصد در مقایسه با تیمار 5/1:0 با 58 درصد حذف به‌دست نیامد. آنالیز آماری نشان داد که همبستگی مناسبی بین درصد حذف TPH و تعداد کل میکروارگانیسم ها وجود دارد (733/0r=).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bioremediation of Diesel Fuel Contaminated Soil Using Cow Manure

نویسندگان [English]

  • m Shokouhian
  • mohammad javad Moradi
چکیده [English]

So far, different methods have been applied to clean up soils contaminated with oil. Bioremediation is one of the clean up technologies which uses microorganisms or microbial processes to degrade oil contaminations in soils. This study evaluates the applicability of cow manure as bioremediation alternative for soils spiked with petroleum hydrocarbons. Target contaminant of this research was diesel fuel which was spiked at 60000 mg/kg sample on a dry weight basis. The major goal of this research was to find the appropriate mix ratio of cow manure for enhancing diesel fuel degradation during contaminated soil composting. The ratios of contaminated soil to cow manure were 1:0.15, 1:0.3, 1:0.5 and 1:1 as wet weight basis in 3 replicates. To examine the circumstances conditions on degradation process, we determined the C/N, C/P and total bacterial count (TBC) of treatments at start, week 5 and week 11(end of study). Total petroleum hydrocarbons (TPH) were measured by USEPA standard method 8015B using GC-FID. The degradation of diesel fuel was significantly enhanced by the addition of cow manure as compared to the control treatment and TPH degradation results were better described using a second- order kinetic model. The experimental data indicated that the most degradation rates occurred in the first 5 weeks. By week 5, 50% of the original TPH was removed in the 1:1 treatment. After this period, degradation trend of diesel fuel showed a lower removal rate. At the end of study, the most active degradation of TPH was observed at the soil to cow manure mix ratio of 1:1 with 62% removal whereas the 1:0.5 treatment degraded 58% of TPH contamination. No statistically significant difference was observed between 1:1 and 1:0.5 treatments (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioremediation
  • Contaminated Soil
  • Petroleum Hydrocarbons
  • Cow manure
CAPTCHA Image