دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، شهریور 1394 
طرح مرمت برج خشتی شماره 32 در ارگ بم

صفحه 47-66

10.22067/civil.v26i2.19764

مهرداد حجازی؛ بینا حجازی؛ حامد مهداد؛ صبا حجازی