رفتار مکانیکی خاک‌های رسی مخلوط با خرده لاستیک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 آزاد واحد زنجان

2 تربیت معلم آذربایجان

چکیده

امروزه از مخلوط خاک رس خالص با خرده لاستیک به‌عنوان مصالح ساخت در برخی از پروژه های عمرانی استفاده می شود. با توجه به گسترش کاربرد این خاک ها، شناخت رفتار مکانیکی و تعیین خواص آنها ضروری است. بدین منظور، آزمایش های سه محوری یکنواخت (Monotonic) زهکشی نشده بر روی نمونه های متراکم رس خالص و مخلوط « رس‌ـ خرده لاستیک» انجام می‌شود. نمونه های مخلوط از اختلاط دو نوع رس خالص با خرده لاستیک با درصد وزنی 10، 20 و 30 تهیه شدند. نتایج این آزمایش ها نشان می‌دهد که مقاومت برشی و فشار آب حفره ای ایجاد شده در نمونه ها، به درصد خرده لاستیک در خاک مخلوط و نوع رس بستگی دارد. به‌طوری‌که بسته به نوع رس مورد استفاده در مخلوط، درصد اختلاط بهینه ای برای خرده لاستیک وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Behavior of Clayey Soils Mixed with Tire Chips

نویسندگان [English]

  • amin ersizad 1
  • Hossein Soltani-Jigheh 2
  • Moharram Asadzadeh 1
1 Islamic Azad University, anjan Branch, Zanjan, Iran.
2 Civil Engineering Department, Azarbaijan Shahid Madani University.
چکیده [English]

Recently, mixtures of clay-tire chips are used as construction material in civil engineering projects. With respect to the tending for using these materials, it is necessary to know their mechanical behavior. Thereby, a number of undrained monotonic triaxial tests are carried out on the specimens of pure clay and clay-tire chip mixtures. Mixed specimens prepared by mixing pure clay with 10%, 20%, and 30% tire chips in weight. The results of the tests indicate that shear strength and pore water pressure due to shearing depend on the amount of tire-chips and clay type. As dependent on the clay type used in the mixtures, there is an optimum content for tire-chips to mix with the clay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clay-tire chip mixtures
  • undrained triaxial test
  • Shear strength
  • Pore Water Pressure
Humphrey, D.N., "Civil engineering applications of tire shreds", Proceedings of the Tire Industry Conference, Clemson University, pp. 1-16 (1999).
2. سلطانی جیقه، ح.، سروش، ع.، "رفتار خاک های رسی مخلوط تحت بارگذاری یکنواخت"، نشریه‌ی علمی پژوهشی امیرکبیر، شماره‌ی ج-67، شماره‌ی مجله 21-29، (1386).
3. سلطانی جیقه، ح.؛ "رفتار مکانیکی خاک‌های رسی مخلوط تحت بارگذاری سیکلی و پس‌سیکلی"، رساله‌ی دکتری مهندسی عمران گرایش خاک و پی (ژئوتکنیک)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، (1385).
4. Soroush, A., and Soltani-Jigheh, H., "Pre- and post-cyclic behavior of mixed clayey soils", Canadian Geotechnical Journal, Vol. 46 (2), pp. 115-128 (2009).
5. Vallejo, L. E., and Mawby, R.; "Void ratio influence on the shear strength of granular material-clay mixtures", Engineering Geology, Vol. 58 (2), pp.125-126 (2000).
6. Jafari, M.K. and Shafiee, A., "Mechanical behavior of compacted composite clays", Canadian Geotechnical Journal, Vol.41 (6), pp. 1152-1167 (2004).
7. Hoare, D.; "Synthetic Fabrics Soil Filter", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 108(10), pp. 1230-1246 (1982).
8. عبدی، م. و پارساپژوه، ع.، "بررسی خصوصیات تحکیم‌پذیری یک خاک رسی تسلیح شده توسط الیاف مصنوعی" ، هفتمین کنگره‌ی بین‌المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس تهران ، (1385).
9. عبدی، م.، فرنیا، م. و پارساپژوه، ع.، "تًاثیر رطوبت بر مقاومت برشی و شکلپذیری کائولینیت تسلیح شده توسط الیاف طبیعی و مصنوعی"، دومین کنگره‌ی ملی مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، (1384).
10. Ghazavi, M., Sakhi, M.A., "Optimization of aspect ratio of waste tire shreds in sand–shred mixtures using CBR tests", Geotechnical Testing Journal, Vol. 28 (6), pp. 1–6, (2005).
11. قضاوی، م. و برمکی، ا.، "تًاثیر افزایش خرده‌لاستیک به خاک رس برای بهبود خواص انقباض‌پذیری آن"، دومین کنگره‌ی ملی مهندسی عمران، (1384).
12. Ingold, T.S., Miller, K.S., "Drained Axisymmetric Loading of Reinforced Clay". Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, Vol. 109(7), pp. 883-898, (1983).
13. Ingold, T.S., "Reinforced clay subject to undrained triaxial loading", Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, Vol. 109(5), pp. 738-744, (1983).
14. Bosscher, P. J., Edill, T. B., and Edlin, N. N., "Construction and performance of a shredded waste tire test embankment", Transportation Research Record 1345, Transportation Research Board, Washington, D.C, (1993).
15. Andersland OB, Khattak AS., "Shear strength of kaolinite/fiber soil mixture", Proceedings of the first international conference on soil reinforcement, Vol. I , pp. 11-16 Paris, (1979).
16. Nataraj, M.S., McManis, K.L., "Strength and deformation properties of soils reinforced with fibrillated fibers", Geosynthetics International, Vol. 4 (1), pp. 65–79, (1997).
17. Cetin, H., Fener, M., Gunaydin, O., "Geotechnical properties of tire-cohesive clayey soil mixtures as a fill material", Engineering Geology, Vol. 88 (1–2), pp. 110–120, (2006).
18. Kumar, A, Walia, B.S., Mohan, J., "Compressive strength of fiber reinforced highly compressible clay", Journal of Construction and Building Materials, Vol. 20 (10), pp. 1063-1068 (2006).
19. مختاری، م.، پورحسینی، ر. و عبدلی، ن.، "تأثیر الیاف بر رفتار مکانیکی خاک تثبیت‌شده با آهک"، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، (1388).
20. ASTM Standard D 2487, Standard practice for classification of soils for engineering purpose (Unified Soil Classification System), American Society of Testing and Materials, West Conshohocken, PA, (2004).
21. ASTM Standard D 698, Standard test method for laboratory compaction characteristics of soil using standard effort, American Society of Testing and Materials, West Conshohocken, PA, (2004).
CAPTCHA Image