دوره و شماره: دوره 36، شماره 1 - شماره پیاپی 41، فروردین 1402 
پاکسازی یک خاک رسی آلوده به ماده دی متیل فتالات با استفاده از روش الکتروکینتیک

صفحه 69-84

10.22067/jfcei.2023.79475.1188

علی رییسی استبرق؛ حسام فتحعلی؛ کرامت الله رضایی تیره شبانکاره؛ عبدالحسین هورفر