مطالعه آزمایشگاهی رفتار خاک رس تثبیت شده با لیگنوسولفونات‌کلسیم و الیاف پلی‌اتیلن تحت اثر چرخه های تر و خشک شدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم، ایران.

چکیده

هنگام مواجهه با خاک‌ های نامرغوب، به علت ایجاد مشکلات فنی و اقتصادی میتوان خصوصیات خاک را در محل بهسازی نمود. یکی از روش‌های متداول بهسازی، افزودن مواد تثبیت‌کننده به خاک است. در این پژوهش تثبیت‌کننده لیگنوسولفونات ‌کلسیم و الیاف پلی ‌اتیلن مورد مطالعه قرار‌گرفته تا امکان افزایش مقاومت ‌فشاری و دوام در‌ برابر چرخه های‌ تر ‌و ‌خشک شدن خاک ‌های رسی بررسی ‌شوند. در تحقیق حاضر آزمایش ‌های حدود‌ اتربرگ، تراکم‌ استاندارد و مقاومت تک‌ محوری انجام ‌شد. همچنین مدت زمان عمل‌ آوری بهینه برای خاک تثبیت ‌شده با لیگنوسولفونات ‌کلسیم بدست‌ آمد. آزمایش تاثیر چرخه های تر‌ و ‌خشک ‌شدن بر وزن و مقاومت نمونه های تثبیت شده با لیگنوسولفونات انجام شد. نتایج نشان ‌می-دهد که افزودن لیگنوسولفونات به خاک ‌رس تغییری در دوام خاک در برابر تاثیر چرخه های تر‌ و -خشک ‌شدن ایجاد‌ نمی‌کند. اما افزودن 4% الیاف پلی‌اتیلن به خاک، دوام نمونه ها را در برابر چرخه های تر و خشک شدن افزایش ‌می‌دهد (به میزان 600 %). منظور از دوام عدم کاهش وزن و در نتیجه مقاومت به میزان قابل توجه در اثر تکرار تر وخشک شدن است. همچنین افزودن الیاف ‌پلی اتیلن به عنوان مسلح کننده به خاک رس تثبیت ‌شده با لیگنوسولفونات ‌کلسیم، موجب کاهش از دست ‌دادن جرم خاک در چرخه های تر ‌و ‌خشک‌ شدن می‌شود (به میزان 70 %).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory Investigation on Stabilization of Clay with Calcium Lignosulfonate and Polyethylene Fibers under wetting and drying cycles

نویسندگان [English]

  • Niloofar Pishvaei
  • morteza jiryaei sharahi
  • Masoud Amelsakhi
Civil Engineering, Qom University of Technology, Qom, Iran
چکیده [English]

Stabilizing materials can be used as a soil improvement technique when dealing with inappropriate soils. This study investigates the effects of wetting and drying cycles on the clayey soil stabilized with Calcium Lignosulfonate and also polyethylene fibers. For this purpose, unconfined compression strength and durability of the prepared samples under wetting and drying cycles are investigated. Atterberg limit tests, standard compaction tests and unconfined compression tests have been performed on the prepared samples. Also, the optimum curing duration for soil stabilized with lignosulfonate is investigated. The results show that lignosulfonate-stabilized clay was not sufficiently durable against wet and dry cycles. Based on this result, the stabilization of clay with lignosulfonate stabilizer has a great weakness that is the main drawback to the use of this stabilizer. Addition of 4% polyethylene fibers increases the durability of stabilized samples up to 600% against wet and dry cycles. Also, adding polyethylene fibers to stabilized clay soil with lignosulfonate reduces the weight loss of the materials (70%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • stabilization
  • Lignosulfonate
  • Polyethylene
  • Wetting-drying cycle
[1] S. S. Kutanaei and A. J. Choobbasti, “Effects of Nanosilica Particles and Randomly Distributed Fibers on the Ultrasonic Pulse Velocity and Mechanical Properties of Cemented Sand,” Journal of Materials in Civil Engineering, vol. 29, no. 3, pp. 04016230, 2017.
[2]  S. S. Kutanaei and A. J. Choobbasti, “Experimental Study of Combined Effects of Fibers and Nanosilica on Mechanical Properties of Cemented Sand,” Journal of Materials in Civil Engineering, vol. 28, no. 6, pp. 06016001, 2016.
[3] Kutanaei, S.S. and A.J. Choobbasti, “Triaxial behavior of fiber-reinforced cemented sand,” Journal of adhesion science and Technology, vol. 30, no. 6, pp. 579-593, 2016.
[4] R. Ebne Jalal and M.Shafiei Bajestan, Theoretical and practical principles of soil mechanics. 1st Ed., Ahwaz: Shahid Chamran University, 1992 (in Persian).
[5] H. Tahekhani and H. Salami, “Comparison of Lime, Cement and CBR PLUS Additives for Stabilizing Clay Soil,” Quarterly Journal of Transportation Engineering, vol. 5, no. 2, pp. 263-274, 2013 (in Persian).
[6] J. S. Vinod and B. Indraratna, “A conceptual model for lignosulfonate treated soils,” 13th International Conference of the International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics, Australia, pp.296-300, May 9-13, (2011).
[7] B. Indraratna, R. Athukorala, and J. S. Vinod, “Shear behaviour of a lignosulfonate treated silty sand,” 12th Australia New Zealand Conference on Geomechanics: The Changing Face of the Earth – Geomechanics & Human Influence, New Zealand, pp. 1-8, February 22-25, (2015).
[8] Q. Chen and B. Indraratna, “Shear behaviour of sandy silt treated with lignosulfonate,” Canadian Geotechnical Journal, vol. 52, no. 8, pp. 1180-1185, 2015.
[9] B. Indraratna, M. Mahamud, and J. S. Vinod, “Chemical and mineralogical behaviour of lignosulfonate treated soils,” GeoCongress 2012: State of the Art and Practice in Geotechnical Engineering, USA California, pp. 1146-1155, March 25-29, (2012).
[10] K. Q. Tran, T. Satomi, and H. Takahashi, “Improvement of mechanical behavior of cemented soil reinforced with waste cornsilk fibers,” Construction and Building Materials, vol. 178, pp. 204-210, 2018.
[11] A. Sezer, A. Boz, and N. Tanrinian, “An investigation into strength and permittivity of compacted sand-clay mixtures by partial replacement of water with lignosulfonate,” Acta Physica Polonica A, Vol.130, No.1, pp.23-27, (2016).
[12] Q. Chen, B. Indraratna, J. Carter, and C. Rujikiatkamjorn, “A theoretical and experimental study on the behaviour of lignosulfonate-treated sandy silt,” Computers and Geotechnics, vol. 61, pp. 316-327, 2014.
[13] Q. Chen and B. Indraratna, “Deformation behavior of lignosulfonate-treated sandy silt under cyclic loading,” Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, vol.141, no. 1, pp. 06014015, 2015.
[14] B. Indraratna, R. Athukorala, and J. Vinod, “Estimating the rate of erosion of a silty sand treated with lignosulfonate,” Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, vol. 139, no. 5, pp. 701-714, 2013.
[15] N. M. Ilieş, A. P. Circo, and A. C. Nagy, “Comparative study on soil stabilization with polyethylene waste materials and binders,” Procedia Engineering, vol. 181, pp. 444-451, 2017.
[16] B. Ta'negonbadi and R. Noorzad, “Stabilization of clayey soil using lignosulfonate,” Transportation Geotechnics, vol. 12, pp. 45-55, 2017.
[17] A. Giahi, M. Jiryaei Sharahi, and B. Mohammadnezhad, “Evaluation of a by-product and enviromental-friendly chemical additives for clay soils with different mixing and curing methods,” Amirkabir Journal of Civil Engineering, vol. 53, no. 2, pp. 659-674, 2021 (in prsian).
[18] K. Roshan, A. J. Choobbasti, and S. S. Kutanaei, “Evaluation of the impact of fiber reinforcement on the durability of lignosulfonate stabilized clayey sand under wet-dry condition,” Transportation Geotechnics, vol. 23, pp. 100359, 2020.
CAPTCHA Image