دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، خرداد 1393 
کاربرد مقاومت الکتریکی برای بررسی پایایی بتن

10.22067/civil.v25i1.35801

امیررضا پیلوار؛ علی اکبر رمضانیان پور؛ مهدی مهدی خانی؛ فرامرز مودی