نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبخوان گرمسار ارزیابی پتانسیل و مقادیر تغذیه آب زیرزمینی آبخوان دشت گرمسار به روش‌های نوسانات سطح ایستابی و پیسکوپو [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]

ا

 • اثر فضایی مبتنی بر ماتریس فاصله ارزیابی اثرات فضایی عوامل تأثیرگذار محیطی بر فراوانی تصادفات درون شهری شیراز به روش بیز فضایی مبتنی بر فاصله اقلیدسی و همجواری [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 1-20]
 • اثر فضایی مبتنی بر همجواری ارزیابی اثرات فضایی عوامل تأثیرگذار محیطی بر فراوانی تصادفات درون شهری شیراز به روش بیز فضایی مبتنی بر فاصله اقلیدسی و همجواری [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 1-20]
 • استهلاک انرژی بررسی فروریختگی پیش رونده ی قابهای مهاربندی شده با بادبند زانویی در سازه های فولادی تحت بار آتش سوزی [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 21-40]
 • الزامات طرح‌های شهری بررسی امکان دستیابی به ساختمان با مصرف انرژی خالص صفر با استفاده از سیستم های فتوولتاییک و در نظر گرفتن الزامات طرحهای توسعه شهری [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 51-68]
 • الکتروکینتیک پاکسازی یک خاک رسی آلوده به ماده دی متیل فتالات با استفاده از روش الکتروکینتیک [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 69-84]
 • انتشار گسلش مدلسازی عددی سه‌بعدی اندرکنش گسل شیب‌لغز و تونل با رویه بتنی [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 19-34]
 • ایران شناسایی پهنه های تراوا در معدن مس تخت‌گنبد با استفاده از درصد جریان آب بازگشت حفاری [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 17-28]

ب

 • بادبند زانویی بررسی فروریختگی پیش رونده ی قابهای مهاربندی شده با بادبند زانویی در سازه های فولادی تحت بار آتش سوزی [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 21-40]
 • بار آتش سوزی بررسی فروریختگی پیش رونده ی قابهای مهاربندی شده با بادبند زانویی در سازه های فولادی تحت بار آتش سوزی [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 21-40]
 • بار ضربه تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته‌های استوانه‌ای MLC با هسته‌ی FGM تحت بار ضربه با استفاده از روش اجزا محدود [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 89-108]
 • بارگذاری چرخه‌ای ارزیابی عملکرد قاب خمشی جوشی با مقطع تیر کاهش یافته و سخت کننده [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 29-46]
 • بهینه‌سازی بررسی امکان دستیابی به ساختمان با مصرف انرژی خالص صفر با استفاده از سیستم های فتوولتاییک و در نظر گرفتن الزامات طرحهای توسعه شهری [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 51-68]
 • بیز فضایی ارزیابی اثرات فضایی عوامل تأثیرگذار محیطی بر فراوانی تصادفات درون شهری شیراز به روش بیز فضایی مبتنی بر فاصله اقلیدسی و همجواری [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 1-20]

پ

 • پاکسازی پاکسازی یک خاک رسی آلوده به ماده دی متیل فتالات با استفاده از روش الکتروکینتیک [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 69-84]
 • پتانسیل تغذیه ارزیابی پتانسیل و مقادیر تغذیه آب زیرزمینی آبخوان دشت گرمسار به روش‌های نوسانات سطح ایستابی و پیسکوپو [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]
 • پلی-اتیلن مطالعه آزمایشگاهی رفتار خاک رس تثبیت شده با لیگنوسولفونات‌کلسیم و الیاف پلی‌اتیلن تحت اثر چرخه های تر و خشک شدن [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 96-85]
 • پوسته‌ی استوانه‌ای تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته‌های استوانه‌ای MLC با هسته‌ی FGM تحت بار ضربه با استفاده از روش اجزا محدود [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 89-108]
 • پوشش بتنی مدلسازی عددی سه‌بعدی اندرکنش گسل شیب‌لغز و تونل با رویه بتنی [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 19-34]

ت

 • تثبیت مطالعه آزمایشگاهی رفتار خاک رس تثبیت شده با لیگنوسولفونات‌کلسیم و الیاف پلی‌اتیلن تحت اثر چرخه های تر و خشک شدن [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 96-85]
 • تحلیل حساسیت بررسی امکان دستیابی به ساختمان با مصرف انرژی خالص صفر با استفاده از سیستم های فتوولتاییک و در نظر گرفتن الزامات طرحهای توسعه شهری [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 51-68]
 • تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته‌های استوانه‌ای MLC با هسته‌ی FGM تحت بار ضربه با استفاده از روش اجزا محدود [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 89-108]
 • تحلیل زمان دوام ارزیابی تأثیر میراگر جرمی تنظیم شونده بر عملکرد لرزه‌ای سازه فولادی جداسازی شده ا استفاده از تحلیل زمان دوام [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 41-60]
 • تحلیل سه‌بعدی مدلسازی عددی سه‌بعدی اندرکنش گسل شیب‌لغز و تونل با رویه بتنی [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 19-34]
 • تصادف ارزیابی اثر فضایی سهم انواع کاربری های زمین در وقوع تصادفات (مطالعه موردی: شهر شیراز) [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 1-16]
 • تصادفات درون شهری ارزیابی اثرات فضایی عوامل تأثیرگذار محیطی بر فراوانی تصادفات درون شهری شیراز به روش بیز فضایی مبتنی بر فاصله اقلیدسی و همجواری [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 1-20]
 • تغذیه آب زیرزمینی ارزیابی پتانسیل و مقادیر تغذیه آب زیرزمینی آبخوان دشت گرمسار به روش‌های نوسانات سطح ایستابی و پیسکوپو [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]
 • تقاضای سفر پیش‌بینی تقاضای سفر با استفاده از روش‌های سری زمانی میانگین متحرک خود همبسته (مطالعه موردی: آزادراه قم-تهران) [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 35-50]
 • تونل مدلسازی عددی سه‌بعدی اندرکنش گسل شیب‌لغز و تونل با رویه بتنی [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 19-34]
 • تیر مقطع کاهش یافته ارزیابی عملکرد قاب خمشی جوشی با مقطع تیر کاهش یافته و سخت کننده [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 29-46]

ج

 • جداساز لاستیکی هسته سربی ارزیابی تأثیر میراگر جرمی تنظیم شونده بر عملکرد لرزه‌ای سازه فولادی جداسازی شده ا استفاده از تحلیل زمان دوام [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 41-60]
 • جریان آب بازگشت حفاری شناسایی پهنه های تراوا در معدن مس تخت‌گنبد با استفاده از درصد جریان آب بازگشت حفاری [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 17-28]

چ

 • چرخه تر-خشک مطالعه آزمایشگاهی رفتار خاک رس تثبیت شده با لیگنوسولفونات‌کلسیم و الیاف پلی‌اتیلن تحت اثر چرخه های تر و خشک شدن [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 96-85]

خ

 • خاک رسی پاکسازی یک خاک رسی آلوده به ماده دی متیل فتالات با استفاده از روش الکتروکینتیک [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 69-84]
 • خاکریزهای متکی بر شمع مطالعه عددی خاکریزهای متکی بر شمع‌های پیچی و بتنی تحت بارگذاری ترافیکی راه‌آهن [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 47-62]
 • خدمات شهرداری ارائه الگوی خط مشی گذاری در حوزه خدمات شهری شهرداری با رویکرد آمیخته [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 83-98]
 • خط مشی ارائه الگوی خط مشی گذاری در حوزه خدمات شهری شهرداری با رویکرد آمیخته [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 83-98]
 • خط مشی‌گذاری ارائه الگوی خط مشی گذاری در حوزه خدمات شهری شهرداری با رویکرد آمیخته [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 83-98]
 • خواص مکانیکی اثر ناحیه جزرومدی، مکمل‌های سیمانی و مصالح دریایی بر برخی از پارامترهای دوام بتن [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 63-82]

د

 • دوام بتن اثر ناحیه جزرومدی، مکمل‌های سیمانی و مصالح دریایی بر برخی از پارامترهای دوام بتن [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 63-82]
 • دی متیل فتالات پاکسازی یک خاک رسی آلوده به ماده دی متیل فتالات با استفاده از روش الکتروکینتیک [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 69-84]

ر

 • رگرسیون پواسن وزن دار جغرافیایی ارزیابی اثر فضایی سهم انواع کاربری های زمین در وقوع تصادفات (مطالعه موردی: شهر شیراز) [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 1-16]
 • رگرسیون لجستیک مدل‌سازی و تحلیل شدت تصادفات با علت تامه عدم توجه به جلو در دوران محدودیت‌های تردد کرونا با رگرسیون لجستیک [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 61-72]
 • رگرسیون وزن دار جغرافیایی ارزیابی اثر فضایی سهم انواع کاربری های زمین در وقوع تصادفات (مطالعه موردی: شهر شیراز) [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 1-16]
 • روش اجزاء محدود غیرخطی ارزیابی عملکرد قاب خمشی جوشی با مقطع تیر کاهش یافته و سخت کننده [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 29-46]
 • روش باکس-جنکینز پیش‌بینی تقاضای سفر با استفاده از روش‌های سری زمانی میانگین متحرک خود همبسته (مطالعه موردی: آزادراه قم-تهران) [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 35-50]
 • ریزساختار بتن اثر ناحیه جزرومدی، مکمل‌های سیمانی و مصالح دریایی بر برخی از پارامترهای دوام بتن [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 63-82]

ز

 • زمین‌آمار شناسایی پهنه های تراوا در معدن مس تخت‌گنبد با استفاده از درصد جریان آب بازگشت حفاری [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 17-28]

س

 • ساختمان با مصرف انرژی خالص صفر بررسی امکان دستیابی به ساختمان با مصرف انرژی خالص صفر با استفاده از سیستم های فتوولتاییک و در نظر گرفتن الزامات طرحهای توسعه شهری [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 51-68]
 • سازه غیرخطی کنترل نیمه فعال سازه سه طبقه محک به کمک شبکه سنسورهای بی‌سیم [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 73-88]
 • سازه فولادی ارزیابی تأثیر میراگر جرمی تنظیم شونده بر عملکرد لرزه‌ای سازه فولادی جداسازی شده ا استفاده از تحلیل زمان دوام [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 41-60]
 • سازه فولادی بررسی فروریختگی پیش رونده ی قابهای مهاربندی شده با بادبند زانویی در سازه های فولادی تحت بار آتش سوزی [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 21-40]
 • سازه محک کنترل نیمه فعال سازه سه طبقه محک به کمک شبکه سنسورهای بی‌سیم [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 73-88]
 • سخت کننده ارزیابی عملکرد قاب خمشی جوشی با مقطع تیر کاهش یافته و سخت کننده [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 29-46]
 • سری زمانی میانگین متحرک خود همبسته پیش‌بینی تقاضای سفر با استفاده از روش‌های سری زمانی میانگین متحرک خود همبسته (مطالعه موردی: آزادراه قم-تهران) [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 35-50]
 • سنسور های بی‌سیم کنترل نیمه فعال سازه سه طبقه محک به کمک شبکه سنسورهای بی‌سیم [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 73-88]

ش

 • شبیه‌سازی گاوسی شناسایی پهنه های تراوا در معدن مس تخت‌گنبد با استفاده از درصد جریان آب بازگشت حفاری [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 17-28]
 • شدت تصادفات مدل‌سازی و تحلیل شدت تصادفات با علت تامه عدم توجه به جلو در دوران محدودیت‌های تردد کرونا با رگرسیون لجستیک [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 61-72]
 • شرایط جزرومدی اثر ناحیه جزرومدی، مکمل‌های سیمانی و مصالح دریایی بر برخی از پارامترهای دوام بتن [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 63-82]
 • شمع‌های پیچی مطالعه عددی خاکریزهای متکی بر شمع‌های پیچی و بتنی تحت بارگذاری ترافیکی راه‌آهن [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 47-62]

ظ

 • ظرفیت باربری مطالعه عددی خاکریزهای متکی بر شمع‌های پیچی و بتنی تحت بارگذاری ترافیکی راه‌آهن [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 47-62]

ع

 • عدم توجه به جلو مدل‌سازی و تحلیل شدت تصادفات با علت تامه عدم توجه به جلو در دوران محدودیت‌های تردد کرونا با رگرسیون لجستیک [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 61-72]
 • عوامل محیطی ارزیابی اثرات فضایی عوامل تأثیرگذار محیطی بر فراوانی تصادفات درون شهری شیراز به روش بیز فضایی مبتنی بر فاصله اقلیدسی و همجواری [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 1-20]

ف

 • فتوولتاییک بررسی امکان دستیابی به ساختمان با مصرف انرژی خالص صفر با استفاده از سیستم های فتوولتاییک و در نظر گرفتن الزامات طرحهای توسعه شهری [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 51-68]
 • فروریختگی پیش رونده بررسی فروریختگی پیش رونده ی قابهای مهاربندی شده با بادبند زانویی در سازه های فولادی تحت بار آتش سوزی [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 21-40]

ک

 • کاربری اراضی ارزیابی اثر فضایی سهم انواع کاربری های زمین در وقوع تصادفات (مطالعه موردی: شهر شیراز) [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 1-16]
 • کرونا مدل‌سازی و تحلیل شدت تصادفات با علت تامه عدم توجه به جلو در دوران محدودیت‌های تردد کرونا با رگرسیون لجستیک [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 61-72]
 • کنترل نیمه فعال کنترل نیمه فعال سازه سه طبقه محک به کمک شبکه سنسورهای بی‌سیم [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 73-88]
 • کووید-۱۹ مدل‌سازی و تحلیل شدت تصادفات با علت تامه عدم توجه به جلو در دوران محدودیت‌های تردد کرونا با رگرسیون لجستیک [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 61-72]

ل

 • لیگنوسولفونات مطالعه آزمایشگاهی رفتار خاک رس تثبیت شده با لیگنوسولفونات‌کلسیم و الیاف پلی‌اتیلن تحت اثر چرخه های تر و خشک شدن [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 96-85]

م

 • ماسه لایروبی‌شده اثر ناحیه جزرومدی، مکمل‌های سیمانی و مصالح دریایی بر برخی از پارامترهای دوام بتن [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 63-82]
 • مدل پیش‌بینی پیش‌بینی تقاضای سفر با استفاده از روش‌های سری زمانی میانگین متحرک خود همبسته (مطالعه موردی: آزادراه قم-تهران) [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 35-50]
 • مدل‌سازی عددی مطالعه عددی خاکریزهای متکی بر شمع‌های پیچی و بتنی تحت بارگذاری ترافیکی راه‌آهن [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 47-62]
 • مدلسازی عددی اجزای محدود مدلسازی عددی سه‌بعدی اندرکنش گسل شیب‌لغز و تونل با رویه بتنی [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 19-34]
 • مواد مرکب چندلایه تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته‌های استوانه‌ای MLC با هسته‌ی FGM تحت بار ضربه با استفاده از روش اجزا محدود [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 89-108]
 • مواد هدفمند تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته‌های استوانه‌ای MLC با هسته‌ی FGM تحت بار ضربه با استفاده از روش اجزا محدود [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 89-108]
 • میراگر جرمی تنظیم شونده ارزیابی تأثیر میراگر جرمی تنظیم شونده بر عملکرد لرزه‌ای سازه فولادی جداسازی شده ا استفاده از تحلیل زمان دوام [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 41-60]
 • میراگر مغناطیسی کنترل نیمه فعال سازه سه طبقه محک به کمک شبکه سنسورهای بی‌سیم [دوره 36، شماره 2، 1402، صفحه 73-88]

ن

 • نشست‌های کلی و تفاضلی مطالعه عددی خاکریزهای متکی بر شمع‌های پیچی و بتنی تحت بارگذاری ترافیکی راه‌آهن [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 47-62]
 • نفوذپذیری شناسایی پهنه های تراوا در معدن مس تخت‌گنبد با استفاده از درصد جریان آب بازگشت حفاری [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 17-28]
 • نوسانات سطح ایستابی ارزیابی پتانسیل و مقادیر تغذیه آب زیرزمینی آبخوان دشت گرمسار به روش‌های نوسانات سطح ایستابی و پیسکوپو [دوره 36، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]

ه

 • هسته چگالی کرنل ارزیابی اثر فضایی سهم انواع کاربری های زمین در وقوع تصادفات (مطالعه موردی: شهر شیراز) [دوره 36، شماره 3، 1402، صفحه 1-16]