اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمدرضا اصفهانی

مهندسی سازه ، سازه های بتونی تقویت شده استاد. گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~esfahani/
esfahanium.ac.ir
0000-0002-2655-2466

h-index: 21  

مدیر مسئول

دکتر فریدون ایرانی

مهندسی سازه ، سازه های فلزی استاد، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~irani/
iranium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا اصفهانی

مهندسی سازه ، سازه های بتونی تقویت شده استاد. گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~esfahani/
esfahanium.ac.ir
0000-0002-2655-2466

h-index: 21  

دکتر جعفر بلوری بزاز

مهندسی ژئوتکنیک دانشیار. گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~bolouri/
bolourium.ac.ir
0000-0002-5106-1845

h-index: 13  

دکتر کاظم بدو

مهندسی ژئوتکنیک استاد. دانشکده عمران، دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/site/cv.aspx?stid=275&Ln=en
k.badvurmia.ac.ir
0000-0001-8397-5783

دکتر سید احسان سیدی حسینی نیا

مهندسی ژئوتکنیک استاد. گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

eseyedi.profcms.um.ac.ir/index.php/index.php?mclang=en-GB
eseyedium.ac.ir
0000-0002-9810-8698

h-index: 15  

دکتر حسین محمدزاده

زمین شناسی استاد. گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/mohammadzadeh
mohammadzadehum.ac.ir
0000-0002-3387-595X

h-index: 9  

دکتر مجتبی مغربی

مدیریت ساخت دانشیار. گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/mojtabamaghrebi
mojtabamaghrebium.ac.ir
0000-0001-7284-9095

h-index: 16  

دکتر فرزاد شهابیان مقدم

مهندسی سازه استاد . گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~shahabf/
shahabfum.ac.ir
0000-0001-9202-4947

h-index: 14  

دکتر سید محسن کرابی

محیط زیست دانشیار. گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/karrabi
karrabium.ac.ir
0000-0002-7272-5276

h-index: 11  

دکتر غلامرضا رخشنده رو

هیدرولیک، مهندسی منابع آب، محیط زیست استاد، دانشکده مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز

cme.shirazu.ac.ir/46
rakhshanshirazu.ac.ir
0000-0001-6153-264X

دکتر محمود فغفور مغربی

هیدرولیک استاد. گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~maghrebi/
maghrebium.ac.ir
0000-0002-0082-0020

h-index: 9  

دکتر محمدحسن سبط

مدیریت ساخت و تولید استاد.دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر

aut.ac.ir/cv/2470/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B7?slc_lang=fa&&cv=2470&mod=scv
sebtaut.ac.ir
0000-0002-5276-1827

دکتر امیر کاووسی

راه و ترابری استاد. گروه راه و ترابری دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/kavussia
kavussiamodares.ac.ir
0000-0002-3195-7329

دکتر حسین گنجی دوست

محیط زیست استاد. گروه راه و ترابری دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/h-ganji
h-ganjimodares.ac.ir
0000-0002-0539-9837

دکتر فریدون مقدس نژاد

راه و ترابری استاد. دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر

aut.ac.ir/cv/2338/Fereidoon-Moghadas-Nejad?slc_lang=en&&cv=2338&mod=scv
moghadasaut.ac.ir
0000-0003-3830-4555

ابوالفضل محمدزاده مقدم

راه و ترابری دانشیار، مهندسی عمران - راه وترابری، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/ab-moghadam
ab-moghadamum.ac.ir
0000-0001-6211-3738

h-index: 14  

دکتر محمدرضا کیانوش

مهندسی سازه ، سازه های بتونی تقویت شده استاد. دانشگاه متروپولیتن تورنتو

www.ryerson.ca/civil/people/faculty/reza-kianoush/
kianoushryerson.ca

دکتر احمد پویا

افزایش مقیاس خصوصیات هیدرو مکانیکی محیط های شکسته استاد. دانشگاه فناوری پاریس

scholar.google.fr/citations?user=azgqbYMAAAAJ&hl=fr
ahmadpoyagmail.com

کارشناس نشریه

تکتم هوشمند

دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

ejourum.ac.ir