نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احمدی، نبی ا... تاثیر نانورس و کربنات کلسیم رسوبی در اصلاح مشخصات و رفتار رئولوژیکی قیر [دوره 23، شماره 1، 1390]
 • اسدزاده، محرم ویژگی‌های تورمی و تحکیمی خاک رس مسلح شده با خرده لاستیک [دوره 23، شماره 2، 1391]
 • اسماعیلی، کاظم بررسی آزمایشگاهی کارکرد با هم طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل [دوره 23، شماره 1، 1390]
 • اصفهانی، محمدرضا استفاده از تحلیل‌های عددی و حساسیت برای بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورق‌های FRP [دوره 23، شماره 1، 1390]
 • افشار، محمد هادی بهره برداری بهینه از مخازن سدها با استفاده از مکانیزم تظریف تطبیقی قطعی در الگوریتم مورچه ها [دوره 23، شماره 1، 1390]
 • امینی، بهنام ارزیابی تاثیر با هم ضریب اصطکاک و عمق بافت روسازی آسفالتی در تصادف‌های آزادراهی [دوره 23، شماره 1، 1390]
 • انشکانی، محمد علی بررسی نبود قطعیتهای موثر در رفتار قابهای بتن مسلح [دوره 23، شماره 2، 1391]

ب

 • بنیادی، علیرضا مقایسه طرح اختلاط و مقاومت فشاری بتن‌های سبک ساخته شده با سبک‌دانه‌های لیکا، اسکریا و پرلیت با استفاده از روش پیچش [دوره 23، شماره 2، 1391]
 • بهروزیvند، فریبا بررسی رفتارخاکهای ماسه ای مسلح و غیر مسلح زیر پی نواری به کمک روش PIV [دوره 23، شماره 2، 1391]

ت

 • توکلی، سید مهدی بهینه‌سازی همزمان شکل پوسته و پیکره سخت کننده با روش مجانب‌های پویا [دوره 23، شماره 2، 1391]

ح

 • حاجی علیلوی بناب، مسعود بررسی رفتارخاکهای ماسه ای مسلح و غیر مسلح زیر پی نواری به کمک روش PIV [دوره 23، شماره 2، 1391]
 • حسنی، بهروز بهینه‌سازی همزمان شکل پوسته و پیکره سخت کننده با روش مجانب‌های پویا [دوره 23، شماره 2، 1391]

خ

 • خداشناس، سعیدرضا بررسی آزمایشگاهی کارکرد با هم طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل [دوره 23، شماره 1، 1390]
 • خدایی، علی تاثیر نانورس و کربنات کلسیم رسوبی در اصلاح مشخصات و رفتار رئولوژیکی قیر [دوره 23، شماره 1، 1390]

ر

 • رضایی، ابراهیم بهره برداری بهینه از مخازن سدها با استفاده از مکانیزم تظریف تطبیقی قطعی در الگوریتم مورچه ها [دوره 23، شماره 1، 1390]

س

 • سروقد مقدم، عبدالرضا مطالعه عملکردی روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در بهینه‌یابی گزینه‌های بهسازی ساختمان‌های مصالح بنایی غیرمسلح [دوره 23، شماره 1، 1390]
 • سلطانی جیقه، حسین ویژگی‌های تورمی و تحکیمی خاک رس مسلح شده با خرده لاستیک [دوره 23، شماره 2، 1391]
 • سلطانی محمدی، مسعود رفتار کمانشی شمع‌ها در خاک‌های روانگرا [دوره 23، شماره 2، 1391]
 • سلطانی محمدی، مسعود بررسی نبود قطعیتهای موثر در رفتار قابهای بتن مسلح [دوره 23، شماره 2، 1391]

ش

 • شریعتمدار، هاشم بررسی رفتار عددی زوج دیوارهای پیش ساخته برشی زیر اثر پوش بارهای تناوبی [دوره 23، شماره 1، 1390]
 • شریعتی، حسین بررسی آزمایشگاهی کارکرد با هم طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل [دوره 23، شماره 1، 1390]

ص

 • صالحپور، حمیدرضا ارزیابی تاثیر با هم ضریب اصطکاک و عمق بافت روسازی آسفالتی در تصادف‌های آزادراهی [دوره 23، شماره 1، 1390]

ع

 • عباسیان، حمیدرضا بررسی رفتار عددی زوج دیوارهای پیش ساخته برشی زیر اثر پوش بارهای تناوبی [دوره 23، شماره 1، 1390]

غ

 • غفارپور جهرمی، سعید تاثیر نانورس و کربنات کلسیم رسوبی در اصلاح مشخصات و رفتار رئولوژیکی قیر [دوره 23، شماره 1، 1390]
 • غنی زاده، علیرضا بررسی تأثیرخطای برآورد ورودی‌های طراحی روسازی بر روی خطای پیش‌بینی عمر روسازی بابهره گیری از روش شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 23، شماره 2، 1391]

ف

 • فخری، منصور ارزیابی مقاومت شیارافتادگی مخلوط‌های آسفالتی گرم با مصالح سنگی درشت‌دانه [دوره 23، شماره 1، 1390]

ق

 • قاسم زاده، حسن بررسی تأثیرخطای برآورد ورودی‌های طراحی روسازی بر روی خطای پیش‌بینی عمر روسازی بابهره گیری از روش شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 23، شماره 2، 1391]
 • قاسم نژاد مقری، حسین بهینه‌سازی همزمان شکل پوسته و پیکره سخت کننده با روش مجانب‌های پویا [دوره 23، شماره 2، 1391]
 • قدوسیان، اویس تعیین چسبندگی بتن و ملات تعمیری خود متراکم بر بسترهای مختلف بتنی با به کارگیری روش های "پیچش"، "انتقال اصطکاک" و تخمین آن با روش "منطق فازی [دوره 23، شماره 1، 1390]

ک

 • کاتبی، هوشنگ بررسی رفتارخاکهای ماسه ای مسلح و غیر مسلح زیر پی نواری به کمک روش PIV [دوره 23، شماره 2، 1391]
 • کلانی ساروکلائی، لیلا تعیین ضریب رفتار مخزن‌ها بتنی استوانه ای با استفاده از تحلیل فزاینده غیرخطی [دوره 23، شماره 2، 1391]

م

 • محزون آزموده، بهنام مطالعه عملکردی روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در بهینه‌یابی گزینه‌های بهسازی ساختمان‌های مصالح بنایی غیرمسلح [دوره 23، شماره 1، 1390]
 • محمدی، طیبه استفاده از تحلیل‌های عددی و حساسیت برای بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورق‌های FRP [دوره 23، شماره 1، 1390]
 • محمودنیا، نادر ارزیابی مقاومت شیارافتادگی مخلوط‌های آسفالتی گرم با مصالح سنگی درشت‌دانه [دوره 23، شماره 1، 1390]
 • معینی، رامتین بهره برداری بهینه از مخازن سدها با استفاده از مکانیزم تظریف تطبیقی قطعی در الگوریتم مورچه ها [دوره 23، شماره 1، 1390]

ن

 • نادری، محمود تعیین چسبندگی بتن و ملات تعمیری خود متراکم بر بسترهای مختلف بتنی با به کارگیری روش های "پیچش"، "انتقال اصطکاک" و تخمین آن با روش "منطق فازی [دوره 23، شماره 1، 1390]
 • نادری، محمود مقایسه طرح اختلاط و مقاومت فشاری بتن‌های سبک ساخته شده با سبک‌دانه‌های لیکا، اسکریا و پرلیت با استفاده از روش پیچش [دوره 23، شماره 2، 1391]
 • نوائی نیا، بهرام تعیین ضریب رفتار مخزن‌ها بتنی استوانه ای با استفاده از تحلیل فزاینده غیرخطی [دوره 23، شماره 2، 1391]

و

 • وثوق، شهرام تاثیر نانورس و کربنات کلسیم رسوبی در اصلاح مشخصات و رفتار رئولوژیکی قیر [دوره 23، شماره 1، 1390]

ه

 • هدایتی، جواد رفتار کمانشی شمع‌ها در خاک‌های روانگرا [دوره 23، شماره 2، 1391]

ی

 • یزدانی، محمود رفتار کمانشی شمع‌ها در خاک‌های روانگرا [دوره 23، شماره 2، 1391]