بررسی تاثیر امولسیون پلیمری بر مقاومت برشی ماسه بادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده زمین‌شناسی، دانشگاه تهران.

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر امولسیون پلیمری وینیل اکریلیک (VA) بر مقاومت برشی ماسه‌های بادی دشت خوزستان پرداخته است. بدین منظور پس از نمونه‌برداری از ماسه‌های بادی منطقه مذکور، آزمایش تراکم استاندارد روی آن انجام شده و درصد رطوبت بهینه و وزن مخصوص خشک حداکثر ماسه‌بادی تعیین گردید. سپس محلول‌هایی با درصد‌های 10، 20 و 30 از ماده پلیمری ساخته و به گونه‌ای به ماسه‌بادی اضافه گردید که به رطوبت بهینه برسد. نمونه‌های آماده شده با وزن مخصوص خشک حداکثر در قالب‌های فلزی چهارگوش قرار گرفته و به مدت 1، 7، 14، 21 و 28 روز در فضای آزمایشگاه نگهداری شد، سپس تحت آزمایش برش مستقیم قرار گرفتند. نتایج آزمایش ‌برش مستقیم بر روی نمونه‌های تثبیت شده با پلیمر نشان داد، با افزایش زمان عمل‌آوری و افزایش غلظت محلول پلیمری، چسبندگی و مقاومت برشی افزایش و زاویه اصطکاک داخلی کاهش می‌یابد. به‌طوری‌که محلول پلیمری با غلظت 30 درصد موجب افزایش 146 درصدی مقاومت برشی ماسه‌بادی تثبیت شده نسبت به نمونه پایه شده است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان دهنده ایجاد اتصال و برقراری پل‌هایی بین دانه‌های ماسه در نمونه‌های تثبیت شده بوده که این امر دلیل افزایش چسبندگی و مقاومت برشی نمونه‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation Impact of Polymer Emulsion on Shear Strength of Aeolian Sand

نویسندگان [English]

  • Mahsa Heravi
  • Akbar Cheshmi
Department of Structure and Engineering Geology, College of Science, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study has investigated the effect of vinyl acrylic polymer emulsion (VA) on the shear strength of aeolian sands in the Khuzestan plain. For this purpose, after sampling the aeolian sands of the mentioned area, a standard compaction test was performed and the optimum water content and maximum dry density of the aeolian sand were determined. Then, solutions with percentages of 10, 20 and 30% of polymer material were made and added to the aeolian sand in such a way that it reached the optimum water content. The prepared soil with maximum dry density was placed in square metal molds kept in the laboratory for 1, 7, 14 and 21 days and then subjected to direct shear test. The results of the direct shear test on the stabilized samples showed that by increasing the curing time and the concentration of the polymer solution, cohesion and the shear strength increase and the angle of internal friction decreases. So the polymer solution with a concentration of 30% has caused a 146% increase in shear strength aeolian sand. Electron microscope images (SEM) show the creation of bridges between sand grains in the stabilized samples, which is the reason for the increased cohesion and shear strength of the samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeolian sand
  • Shear strength
  • Cohesion
  • Internal friction angle
  • Polymer emulsion
[28] S. Lee, I. Chang, M.K. Chung, Y. Kim, J. Kee, “Geotechnical shear behavior of Xanthan gum biopolymer treated sand from direct shear testing,” Geomechanics and engineering, vol. 12, no. 5, pp. 831–847, (2017). http://dx.doi.org/10.12989/gae.2017.12.5.831
[37] P. Ahmadi Motlagh, H. Soltani Jigheh, “Investigating the effect of liquid polymer on the undrained behavior of sandy soil using a triaxial device”, Master's thesis, Shahid madani university of Azerbaijan, Faculty of engineering and technology, 2016, (in Persian).
[39] H. Fatehi, M. Abtahi, H. Hashem Al-Hosseini, “Improving the strength parameters of granular soil using casein biopolymers and carinat sodium salt”, Master's thesis, Isfahan university of technology, Faculty of engineering construction, 2016, (in Persian).
 
 
 
CAPTCHA Image