ارزیابی اثر فضایی سهم انواع کاربری های زمین در وقوع تصادفات (مطالعه موردی: شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز.

2 برنامه ریزی و مهندسی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

3 برنامه ریزی و مهندسی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

چکیده

نوع کاربری زمین در هر ناحیه نرافیکی مهمترین عامل تعیین کننده تعداد وسایل نقلیه، ویژگی‌های هندسی و ترافیکی در آن ناحیه می‌باشد. کاهش تراکم و اختلاط انواع وسایل نقلیه و در محیط‌های شهری به منظور کاهش تصادفات یکی از مهمترین دغدغه‌های مهندسین حمل و نقل می‌باشد. در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر سهم انواع کاربری ها در هریک از نواحی ترافیکی شهر شیراز بر احتمال وقوع تصادف، از روش دو مرحله‌ای شامل شناسایی انواع کاربری‌های تاثیرگذار در بروز تصادف و همچنین اثرات فضایی بین متغیرهای مستقل و داده‌های تصادف در فضا استفاده گردیده است همچنین از روش‌های هسته چگالی کرنل به منظور یافتن پهنای باند مناسب جستجوی مشاهدات، رگرسیون وزن دار جغرافیایی و رگرسیون پواسن وزن دار جغرافیایی به منظور بررسی اثرات فضایی تاثیر سهم انواع کاربری‌ها بر وقوع تصادف استفاده شده است. ننایج مطالعه نشان داده‌ است که از بین مدل‌های مذکور مدل محلی GWPR براساس معیارهای صحت سنجی عملکرد بهتری نسبت به مدل جهانی پواسن و مدل محلی GWR دارد همچنین وجود کاربری مسکونی، تجاری، بایر و متروکه و اختلاط مسکونی و غیر مسکونی بیشترین تاثیر را در بروز تصادف دارند. بررسی اثرات فضایی انواع کاربری اراضی در هریک از نواحی ترافیکی در این مطالعه می‌تواند به منظور انجام اقدامات ایمنی بسیار حائز اهمیت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The spatial effect of the contribution of land use types in the occurrence of accidents based on traffic area zones (Case study: Shiraz metropolis)

نویسندگان [English]

  • mohammad sedigh bavar 1
  • Ali Naderan 2
  • Mahmoud Saffarzadeh 3
1 Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The type of land use in each traffic area zone (TAZ) is the most important factor determining the number of vehicles, geometric and traffic characteristics in that zone. Any factor in the urban environment that causes congestion and attraction of vehicles at certain times increases the probability of an accident in that area.In this study, in order to investigate the effect of the share of the types of uses in each of the traffic areas of Shiraz city on the probability of an accident, a two-step method including the identification of the types of uses influencing the occurrence of accidents as well as spatial effects between independent variables and accident data in space Kernel density estimate (KDE) methods have also been used in order to find the suitable bandwidth for searching observations, geographically weighted regression (GWR) and geographically weighted Poisson regression (GWPR) in order to investigate the spatial effects of the contribution of land use types on the occurrence Accident is used .The results of the study have shown that among the mentioned models, the local GWPR model has a better performance than the global Poisson model and the local GWR model based on validation criteria. Also, the presence of residential, commercial, barren and abandoned uses and the mixing of residential and non-residential use have the greatest impact on They have accidents. Examining the spatial effects of land use types in each of the traffic areas in this study can be very important in order to carry out safety measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land use
  • Accident
  • shiraz metropolis
  • Kernel Density Estimate
  • Geographical Weighing Poisson Regression
 
 
 
CAPTCHA Image