بررسی عددی رفتار لرزه ای سیستم دیوار بتنی پس کشیده مرکزگرا دارای میراگر اصطکاکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

طراحی لرزه­ای سازه­ها باید به نحوی صورت گیرد که هزینه­های تعمیر سازه پس از وقوع زلزله به حداقل برسند. سیستم­های مرکزگرا هم‌چون دیوار بتنی پس­کشیده­ این هدف را تأمین می­کنند. در این پژوهش برای مقایسه رفتار لرزه­ای سیستم پیشنهادی دیوار بتنی پس­کشیده دارای میراگر اصطکاکی با سیستم دیوار بتنی پس­کشیده دارای میلگردهای مستهلک‌کننده و دیوار برشی بتنی معمولی، سه سیستم مذکور در ساختمان­های سه، شش و ده طبقه با استفاده از نرم­افزار OpenSees تحت اثر بارگذاری چرخه­ای و تحلیل تاریخچه‌زمانی قرار می­گیرند. ضریب جذب انرژی در مجموع چرخه­های بارگذاری اعمالی در دیوار بتنی پس­کشیده دارای میراگر اصطکاکی برای سازه­های سه، شش و ده طبقه به‌ترتیب 37/1، 40/1 و 02/2 برابر دیوار بتنی پس­کشیده دارای میلگردهای مستهلک‌کننده و 15/1، 05/1 و 72/1 برابر دیوار برشی بتنی معمولی است. تحت اثر هفت رکورد زلزله اعمالی میانگین جابه‌جایی جانبی نسبی حداکثر طبقات پایین در سیستم دیوار برشی بتنی معمولی کمتر از دو سیستم دیگر و میانگین جابه‌جایی جانبی نسبی حداکثر در طبقات بالا در سیستم دیوار بتنی پس­کشیده دارای میراگر اصطکاکی کمتر از سایر سیستم­ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical investigation of the seismic behavior of self-centering post-tensioned concrete wall system with friction-based damper

نویسندگان [English]

 • Sina Heyrani Moghaddam
 • Ahmad Shooshtari
Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The seismic design of buildings ought to be done to decrease the expenses of building repairing after an earthquake. Self-centering systems such as the post-tensioned concrete wall can provide this purpose. In this study, to evaluate the seismic behavior of the post-tensioned concrete wall with friction-based damper (FBD), the proposed system, the post-tensioned concrete wall with energy dissipator (ED) bars, and the concrete shear wall are subjected to the cyclic and nonlinear response history analyses at three, six, and ten-story buildings using OpenSees software. Based on the cyclic analysis, the total energy dissipation coefficients for the post-tensioned concrete wall with FBD in three, six, and ten-story buildings are respectively 1.37, 1.40, and 2.02 times of that obtained for the post-tensioned concrete wall with energy dissipator bars system, and are respectively 1.15, 1.05, and 1.72 times of that achieved for the concrete shear wall system. According to the results of the applied seven earthquake records, the average of the maximum drift in the concrete shear wall system is less than the other systems in the lower floors, and the average of the maximum drift in the upper floors in the post-tensioned concrete wall with FBD is less than the other systems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Self-Centering post-tensioned concrete wall
 • Friction-based damper
 • Energy dissipators bars
 • Cyclic loading
 • Nonlinear response history analysis
 1. Priestley, M.J.N. and Tao, J.R.T., "Seismic Response of Precast Prestressed Concrete Frames with Partially Debonded Tendons", PCI Journal, Vol. 38(1), pp. 58-69, (1993).

  1. Stanton, J., Stone, W. and Cheok, G.S., "A Hybrid Reinforced Precast Frame for Seismic Regions", PCI Journal, Vol. 42(2), pp. 20-32, (1997).
  2. Stanton, J.F. and Nakaki, S.D., "Design Guidelines for Precast Concrete Structural Systems", PRESSS Report No. 01/03-09, (2002).
  3. Restrepo, J.I., "New Generation of Earthquake Resisting Systems", Proceeding of The first FIB Congress, Federation International du Béton, Osaka-Japan, P. E-268, (2002).
  4. Erkmen, B. and Schultz, A. E., "Self-centering behavior of unbonded precast concrete shear walls", Earthquake Resistant Engineering Structures VI, Vol. 93, pp. 185-194, (2007).
  5. Erkmen, B. and Schultz, A. E., "Self-Centering Behavior of Unbonded Post-Tensioned Precast Concrete Shear Walls", Journal of Earthquake Engineering, Vol. 13(7), pp. 1047-1064, (2009).
  6. Khanmohammadi, M. and Heydari, S., "Seismic behavior improvement of reinforced concrete shear wall buildings using multiple rocking systems", Engineering Structures, Vol. 100, pp. 577–589, (2015).
  7. Shahpouri, F. and Tasnimi, A., "Numerical analysis of prefabricated reinforced concrete shear wall with self-centering system ", 10th international congress on civil engineering, University of tabriz, (2015) (in persian).
  8. Guo, T., Zhang, G. and Chen, Ch., "Experimental Study on Self-Centering Concrete Wall with Distributed Friction Devices", Journal of Earthquake Engineering, Vol. 18(2), pp. 214-230, (2014).
  9. Henry, R.S., Sritharan, S. and Ingham, J. M., "Finite element analysis of the PreWEC self-centering concrete wall system", Engineering Structures, Vol. 115, pp. 28–41, (2016).
  10. Guo, T., Xu, Zh., Song, L., Wang, L. and Zhang, Zh., "Seismic Resilience Upgrade of RC Frame Building Using Self-Centering Concrete Walls with Distributed Friction Devices", Journal of Structural Engineering, Vol. 143(12), pp. 1–11, (2017).
  11. Shahpouri, F. and Tasnimi, A., " Nonlinear numerical analysis of RC precast shear walls with self-centering system", Sharif Journal of Civil Engineering, Vol. 34.2, pp. 13–24, (2018) (In Persian).
  12. Wang, B. and Zhu, S., "Seismic behavior of self-centering reinforced concrete wall enabled by superelastic shape memory alloy bars", Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 16(1), pp. 479–502, (2018).
  13. Guo, T., Wang, L., Xu, Zh. and Hao, Y., "Experimental and numerical investigation of jointed self-centering concrete walls with friction connectors", Engineering Structures, Vol. 161, pp. 192–206, (2018).
  14. Zhai, Zh., Guo, W., Yu, Zh., He, Ch. and Zeng, Zh., "Experimental and numerical study of S-shaped steel plate damper for seismic resilient application", Engineering Structures, Vol. 221, pp. 1–17, (2020).
  15. Shirinkam, MR. and Razzaghi, J., "Experimental and analytical investigation on the behavior of metallic Box- Shaped Dampers (BSD)", Structures, Vol. 23, pp. 766–778, (2020).
  16. Xiao, Sh., Xu, L. and Li, Zh., "Development and experimental verification of self-centering shear walls with disc spring devices", Engineering Structures, Vol. 213, pp. 1–14, (2020).
  17. Xiao, Sh., Xu, L. and Li, Zh., "Design and experimental verification of disc spring devices in self-centering reinforced concrete shear walls", Structural Control and Health Monitoring, Vol. 27(7), pp. 1–19, (2020).
  18. Du, X., Wang, Zh., Liu, H. and Liu, M., "Research on seismic behavior of precast self-centering concrete walls with dry slip-friction connectors", Journal of Building Engineering, Vol. 42, (2021).
  19. Heyrani Moghaddam, S. and Shooshtari, A., "Nonlinear static and dynamic behaviors assessment of self-centering post-tensioned concrete wall with multiple-slit device", Journal of Building Engineering, Vol. 43, (2021).
  20. American Society of Civil Engineers (ASCE), "Minimum design loads for buildings and other structures", ASCE 07, Reston, VA.
  21. American Institute of Steel Construction (AISC), "Specification for Structural Steel Buildings", AISC 360.
  22. Yang, B. and Lu, X., "Displacement-Based Seismic Design Approach for Prestressed Precast Concrete Shear Walls and its Application", Journal of Earthquake Engineering, Vol. 22(10), pp. 1836-1860, (2017).
  23. McKenna, F., Fenves, G. and Scott, M., "Open system for earthquake engineering simulation", Berkeley, CA: University of California, http://opensees.berkeley.edu., (2000)
  24. Dal Lago, B., Biondini, F. and Toniolo, G., "Friction-based dissipative devices for precast concrete panels", Engineering Structures, Vol. 147, pp. 356–371, (2017).
  25. Lu, X., Xie, L., Guan, H., Huang, Y. and Lu, X., "A shear wall element for nonlinear seismic analysis of super-tall buildings using OpenSees", Griffith School of Engineering, (2015).
  26. Restrepo, J. and Rahman, A., "Seismic Performance of Self-Centering Structural Walls Incorporating Energy Dissipators", Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 133(11) pp. 1560-1570, (2007).
  27. Rahman, A. and Restrepo, J., "Earthquake Resistant Precast Concrete Buildings: Seismic Performance of Cantilever Walls Prestressed using Unbonded Tendons", Research Report, University of Canterbury Christchurch, New Zealand, (2000).
  28. Lu, J., Yu, Sh., Xia, J., Qiao, X. and Tang, Y., "Experimental study on the hysteretic behavior of steel plate shear wall with unequal length slits", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 147, pp. 477–487, (2018).
  29. Applied Technology Council "Quantification of Building Seismic Performance Factors - FEMA P695", Federal Emergency Management Agency (FEMA), (2009).

   

   

CAPTCHA Image