بررسی قوس زدگی در سدهای سنگریزه ای یک دهه پس از پایان ساخت با نتایج تحلیل عددی و مونیتورینگ بدنه سد (مطالعه موردی سد شهید مدنی تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه عمران، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر، رفتار مکانیکی سد سنگ‌ریزه‌ای شهید مدنی ده سال پس از تکمیل بدنۀ سد مورد ارزیابی قرار گرفته‌است. تحلیل عددی سه‌بعدی براساس روش اجزای محدود برای بدنه و تکیه‌گاه سد در نرم‌افزار میداس انجام شد. داده‌های ثبتشده توسط ابزارهای واقع در کل بدنۀ سد با نتایج تحلیل عددی در محل ابزار مقایسه گردید. نشست، فشار آب منفذی، تنش عمودی کلی و کنترل پایداری بدنۀ سد، پارامترهایی بودند که برای ارزیابی رفتار سد در ده سال پس از پایان ساخت سد، مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نشست‌ها، میزان فشار منفذی و تنش کلی به‌دستآمده از تحلیل عددی با دادههای ثبتشده توسط ابزارها، منطبق بودهاست. به‌طوریکه در رفتار خطی بین داده‌های ابزار دقیق و تحلیل عددی در مورد نشست، فشار منفذی و تنش کل ضرایب همبستگی به‌ترتیب 67،84 و99 درصد به‌دست آمدند. پارامترهای فشار منفذی و تنش کل برای کنترل شکست هیدرولیکی هسته مورد استفاده قرار گرفته‌اند. نتایج ماکزییمم مقدار نشست حاصل از تحلیل‌های عددی و ابزار دقیق به‌ترتیب 1/79 و 1/90 متر، برای فشار منفذی450 و420 کیلوپاسکال، برای تنش کل 1440و1205 کیلوپاسکال به‌دست آمده‌است. با محاسبات صورتگرفته ماکزییمم نسبت ضریب قوس در سد شهید مدنی حاصل از قرائت ابزار دقیق و تحلیل عددی به‌ترتیب 0/77 و 0/91 بود که هر دو کمتر از عدد یک است، هم‌چنین حداکثر Ru حاصل از تحلیل عددی و ابزار دقیق نصبشده در هسته به‌ترتیب  0/35 و 0/47 می‌باشد که کمتر از مقدار پیش‌بینیشده در مرحلۀ طراحی 0/5 می‌باشند. بنابراین احتمال وقوع قوس‌زدگی هسته وجود ندارد، که نشان می‌دهد سد از نظر شکست هیدرولیکی در محدودۀ امن قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the arching in rock-fill dam ten years after end construction using Numerical analysis and monitoring

نویسندگان [English]

 • Rasoul Farajnia 1
 • Ramin Vafaei 1
 • Ahmad Zarean 2
 • Rouzbeh Dabiri 1
1 Department of Civil Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department of Civil Engineering, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
چکیده [English]

In the present study, the mechanical behavior of Vanyar Rock fill dam has been evaluated ten years after the completion of the dam body.3D numerical analysis was performed based on the finite element method for the body and dam supports in Midas software. The data recorded by the tools in the dam body were compared with the results of numerical analysis at the tools site. The results showed that the amount of settlement, amount of pore pressure and the total stress obtained from the numerical analysis were consistent with the data recorded by the instruments. In linear behavior between instrumentation data and numerical analysis of settlement, pore pressure and total stress correlation coefficients were 84, 67 and 99%, respectively. .The maximum settlement values obtained from numerical analysis and instrumentation were 1.79 and 1.90 m, respectively, for pore pressure of 450 and 420 kPa, for total stress of 1440 and 1205 kPa. According to the calculations, the maximum ratio of Arching coefficient in Vanyar dam obtained from instrument readings and numerical analysis was 0.77 and 0.91, respectively, which are both less than one, as well as the maximum Ru from numerical analysis and instruments installed in the core Respectively 0.35 and 0.47. Which are less than the predicted value in the design stage of 0.5. Therefore there is no possibility of core curvature, which indicates that the dam is within safe range in terms of hydraulic failure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rock fill Dam
 • Finite element
 • Pore pressure
 • Arching
 • Hydraulic fracturing
 1. Javanmard, M., Amiri, F., Safavi, S. M., "Instrumentation Readings Versus Numerical Analysis of Taham Dam", International Journal of Engineering, 32, No. 1, pp. 28-35, (2019).
 2. Hossein, S., Etemadifar, M., Aghamolaie, I., "Monitoring of Masjed Soleyman Dam Based on Instrumentation Data", International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 4, No. 5, pp. 78-99, (2017).
 3. Derakhshandi, M., Pourbagherian, H., Baziar, M., Shariatmadari, N., Sadeghpour, A., "Numerical Analysis and Monitoring of a Rock Fill Dam at the End of Construction", International Journal of Civil Engineering, 12, No. 4, pp. 175-199, (2014).
 4. Yu, Y., Zhang, B., Yuan, H., "An Intelligent Displacement Back-Analysis Method for Earth-Rockfill Dams", Computers and Geotechnics, 34, pp. 423-434, (2007).
 5. Komasi, M., Mazaheri, A. R., Beiranvand, B., "Numerical Analysis of the Arching Effect of Ayoshan Dam in the First Dewatering Period and Its Comparison with Accurate Instrument Results", Journal of Water and Soil Conservation Research, 26, No. 6, pp. 79-97, (2019).
 6. Bharti, M. K., Sharma, M., Nazrul, Islam, "Study on the Dam & Reservoir, and Analysis of Dam Failures", International Research Journal of Engineering and Technology, 07, No. 05, pp. 303−317, (2020).
 7. Zhenyu, W., Chen, C., Xiang, L., Liang, P., Limin, Z., "Discussion on the Allowable Safety Factor of Slope Stability for High Rock Fill Dams in China", Journal of Elsevier Engineering Geology, 272, pp. 220−235, (2020).
 8. Soroush, A., Aghaei, Araei A., "Analysis of Behaviour of a High Rockfill Dam", Proceedings of the Institution of Civil Engineers -Geotechnical Engineering ICE Virtual Library, Vol. 159, No. 1, pp. 49-59, (2006).
 9. Pramthawee, P., Jongpradist, P., Kongkitkul, W., "Evaluation of Hardening Soil Model on Numerical Simulation of Behaviors of High Rockfill Dams", Songklanakarin Journal. Sci. Technol, 33 No.3, pp. 325-334, (2011).

      Mazaheri, A. r., Alipour, R., Shokri Derivand, B., "Study the Monitoring and Numerical Analyses of Rock fill Dam (Case Study of Marvak Dam in Lorestan, Iran)", Civil Infrastructure Researches, Vol. 5, No.2, pp. 153-164, (2020).

 1. Rashidi, M., Mohsen Haeri, S. M., "Evaluation of Behaviors of Earth and Rockfill Dams during Construction and Initial Impounding Using Instrumentation Data and Numerical Modeling", Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, Vol 9, 4, pp. 709–725, (2016).
 2. Komasi, M., Beiranvand, B., "Evaluation of Pore Water Pressure Foundation and Core of Sivand Dam after the First Dewatering Period in Comparison with the Actual Instrument Results", Journal of Iranian Dam and hydroelectric power plant,6, No, 21, pp. 66-73, (2019).
 3. Ghanbari, A. and Shams Rad, S., "Development of an Empirical Criterion for Predicting the Hydraulic Fracturing in the Core of Earth Dams", Acta Geotechnica. pp. 1-12, (2013).
 4. Ghods-Niroo consultant engineers Co, "Technical Report on the Studies of the Second Phase of Shahid Madani Dam", Tehran, (2002).
 5. Mauriya Kumar, V., "Geotechnical Instrumentation in Earth and Rock-Fill Dams", Indian Geotechnical Conference, 10, pp.1027-1030, (2010).
 6. Lefebvre, G., Duncan, J., Wilson, E., "Three-Dimensional Finite Element Analysis of Dams", Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, 99, No. SM7, pp. 495-507, (1973).
 7. Dunnicliff, J., Green, G., Geotechnical Instrumentation for Monitoring Field Performance: A Wiley Inter-science Publication, (1988).
 8. Terzaghi, K., "Theoretical Soil Mechanics", New York, (1943).
 9. Ghods-Niroo consultant engineers Co, "Technical Report on the Instrumentation of the Body of Shahid Madani Dam", Tehran, (2013).
 10. Beiranvand, B., Komasi, M., "Monitoring and Numerical Analysis of Pore Water Pressure Changes Eyvashan Dam during the First Dewatering Period", Journal of Applied Research in Water and Wastewater,6, No.11, pp.1-7, (2019).
 11. Geological Report of Shahid Madani Dam Engineering, Ghods-Niroo Consultant Engineers Co, Tehran, (2002).
 12. Ghiasi, V., Heidari, F., Behzadinezhad, H., "Numerical Analysis and Back Calculation for Embankment Dam Based on Monitoring Results (Case Study: Iran-Lurestan Rudbar)", Sharif University of Technology Scientia Iranica. Transactions A: Civil Engineering,28, No. 5, pp.2519−2533, (2021).
 13. Ghods-Niroo Consultant Engineers Co, "Technical Review of Numerical Analyzes to Control the Static and Dynamic Stability of Shahid Madani Dam", Tehran, (2009).
 14. Henkel, D, "The Shear Strength of Saturated Remolded Clays, in Proceedings of the ASCE Research Conference on Shear Strength of Cohesive Soil", Boulder, Colorado, pp. 533-554, (1960).
 15. Hongqi, M., Fudong, Chi, "Major Technologies for Safe Construction of High Earth-Rockfill Dams", Science Direct Engineering, 2, No. 4, pp. 498–509, (2016).
 16. Lifeng Wen, MEng Junrui Chai, Xiao Wang, MEng Zengguang Xu, Yuan Qin, Yanlong Li, "Behaviour of Concrete-Face Rockfill Dam on Sand and Gravel Foundation", Geotechnical Engineering, 168, No. 5, pp. 439-456, (2015).
 17. Mahinroosta, R., Alizadeh, A., Gatmirib, B., "Simulation of Collapse Settlement of First Filling in a High Rockfill Dam", Geotechnical Engineering, 187, pp. 32-44, (2015).
 18. Nazari Giglou, A., Panahi, A., Solari, L., Bombar, G., "Assessment of Static and Dynamic Behaviour of Emarat Earth Dam by Finite Difference Method", Journal of Civil Engineering and Urbanism, 7, No. 1, pp. 01-11, (2017).
 19. Sehra, R. S, Gupta, S. L, "Instrumentation of Earth & Rock Fill Dams", International Journal of Engineering and Applied Sciences, 5, No. 3, pp. 277-298, (2018).
 20. Sigtryggsdóttir, F. G., Snæbjörnsson J. Th., Sigbjörnsson R., Grande L., "Rockfill Dam SETTLEMENT Data: Processing and Statistical Analysis", The 3rd International Symposium on Rock fill Dams, Chincold Hydropower, (2013).
 21. Sivasuriyan, A., Vijayan, D.,Munusami, R., Devarajan, P., "Health Assessment of Dams under Various Environmental Conditions Using Structural Health Monitoring Techniques: A State-of-Art Review", International Research on Sustainable Developments for Environment Management, 5, pp. 455−464, (2021).
 22. Terzaghi, K., "Stress distribution in dry and in saturated sand above a yielding trap-door", in Proceeding of First International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Cambridge, Massachusetts, 1, pp. 307-311, (1963).
 23. Yongkang, W., Bingyin, Z., Yuzhen, Y., Zongliang, Z., "Consolidation Analysis of Nuozhadu High Earth-Rockfill Dam Based on the Coupling of Seepage and Stress-Deformation Physical State", International Journal of Geomechanics, 16 Issue 3, pp. 05-19, (2016).
 24. Yongkang, W., Huina, Y., Bingyin, Z., Zongliang, Z., Yuzhen, Y., "Displacement-Based Back-Analysis of the Mode Parameters of the Nuozhadu High Earth-Rockfill Dam", Hindawi Publishing Corporation the Scientific World Journal,pp. 77-88, (2014).
CAPTCHA Image