بررسی اثر میلگرد و خاموتهای ساخته شده از پلیمرهای مسلح شده با الیاف شیشه ای بر رفتار تیرهای بتن آرمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 مرکز تحقیقات سازه و زلزله، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

3 گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در موضوع تحقیق بررسی اثر میلگرد و خاموت های ساخته شده از پلیمرهای مسلح شده با الیاف شیشه ای بر رفتار تیرهای بتن آرمه، تیر از مهمترین اعضای سازه های بتن آرمه بوده که به دلایل مختلفی، نیاز به استفاده از مواد و مصالح جدید دارد. یکی از راهکارهای افزایش مقاومت باربری تیرهای بتن آرمه، جایگزینی مصالح مصرفی با مواد جدید می باشد. میلگردهای پلیمری مسلح شده با الیاف (FRP) یکی از مصالح ساختمانی جدید می باشد که با وزنی کمتر و مقاومتی بیشتر نسبت به میلگردهای معمولی، می توانند علاوه بر کاهش هزینه های اجرایی بتن، سبب بهبود عملکرد آنها در مقابل ترکهای برشی گردد. در این مطالعه از میلگردهای FRP با الیاف شیشه (GFRP) جهت ساخت تیرهای بتنی با ابعاد مقطع 200 در 300 میلیمتر و طول 2000 میلیمتر استفاده شد. برای انجام آزمایش نیز از روش آزمایش بارگذاری چهار نقطه ای در آزمایشگاه استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از خاموتهای GFRP باعث افزایش مقاومت برشی و کاهش شکلپذیری تیرهای بتنی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation The Effect of Rebars and Joint Using Glass Fiber Reinforced Polymer on The Reinforced Concrete Beams

نویسندگان [English]

 • Alireza Mirzaei 1
 • Farzad Hatami 2
 • Hamid Reza Rabieefar 3
1 International Kish University, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Structure and Earthquake Research Center, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
3 Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this research paper about Investigation The Effect of Rebars and Joint Using Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) on The Reinforced Concrete Beams, (RCB) Beams are one of the important members of reinforced concrete which needs new materials due to several reasons. One of the significant measures to improve the bearing resistance (BR) is to substitute material used with novel one. Polymer reinforced fiber Rebars(PRFR) is one of the new material that has lower weight and high resistance than conventional steel rebars can reduce the fulfillment prices as well as enhance their performance of them against shear cracks. In this study, concrete beams with the dimension 200×300 mm and a length of 2000 mm were made using the FRP rebars with glass fiber (GFRP). The results showed that the use of GFRP joints increases the shear strength and reduces the ductility of concrete beams.

Keywords: Conceret, Rebars, Joint, Reinforced concrete beams, Glass fiber reinforced polymer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Concrete
 • Rebars
 • Joint
 • Reinforced concrete beams
 • Glass fiber reinforced polymer
 1. Najafi Moghaddam Gilani, V., Hosseinian, S. M., & Nikookar, M., "Presentation of a New Deicer with the Least Moisture and Fatigue Failures in Asphalt Mixtures", Arabian Journal for Science and Engineering, VoL. 46, No,11, pp. 10457-10471, (2021).
 2. Adeli, S., Salehfard, R., & Amini, B., "The Influence of Asphalt Mixture Components on Pavement Skid Resistance and Accident Rate in Urban Un-Signalized Intersections", International Journal of Pavement Research and Technology, pp. 1-11. (2021).
 3. Gilani, V. N. M., Hosseinian, S. M., Hamedi, G. H., & Safari, D., "Presentation of Predictive Models for Two-Objective Optimization of Moisture and Fatigue Damages Caused by Deicers in Asphalt Mixtures", Journal of Testing and Evaluation, Vol. 49, No. 6, pp. 31-53, (2021).
 4. Nikookar, M., Bagheri Movahhed, M., Ayoubinejad, J., Najafi Moghaddam Gilani, V., & Hosseinian, S. M., "Improving the Moisture Sensitivity of Asphalt Mixtures by Simultaneous Modification of Asphalt Binder and Aggregates with Carbon Nanofiber and Carbon Nanotube", Advances in Civil Engineering, Vol 2021. pp.1-11 (2021).
 5. Hamedi, G. H., Esmaeeli, M. R., Najafi Moghaddam Gilani, V., & Hosseinian, S. M., "The Effect of Aggregate-Forming Minerals on Thermodynamic Parameters Using Surface Free Energy Concept and Its Relationship with the Moisture Susceptibility of Asphalt Mixtures", Advances in Civil Engineering, Vol 2021, pp.1-15, (2021).
 6. Jabbar, S. A., & Farid, S. B., "Replacement of Steel Rebars by GFRP Rebars in the Concrete Structures", Karbala international journal of modern science, 4, No. 2, pp. 216-227, (2018).
 7. Sun, Z., Fu, L., Feng, D. C., Vatuloka, A. R., Wei, Y., & Wu, G., "Experimental Study on the Flexural Behavior of Concrete Beams Reinforced with Bundled Hybrid Steel/FRP Bars", Engineering Structures, Vol. 197, pp. 109443, (2019).
 8. Hamad, R. J., Haddad, R. H., & Johari, M. M., "New Anchorage System of Bars to Improve the Mechanical Performance of Post-Heated FRP-Reinforced Concrete Beams", Construction and Building Materials, Vol. 229, pp. 117090, (2019).
 9. Ahmed, H. Q., Jaf, D. K., & Yaseen, S. A., "Flexural Strength and Failure of Geopolymer Concrete Beams Reinforced with Carbon Fibre-Reinforced Polymer Bars", Construction and Building Materials, Vol. 231, pp. 117185, (2020).
 10. Shen, D., Li, C., Feng, Z., Wen, C., & Ojha, B., "Influence of Strain Rate on Bond Behavior of Concrete Members Reinforced with Basalt Fiber-Reinforced Polymer Rebars", Construction and Building Materials, Vol. 228, pp. 116755, (2019).
 11. Jawad, F., Adarsha, C. Y., Raghavendra, T., Udayashankar, B. C., & Natarajan, K., "Structural Behavior of Concrete Beams and Columns Reinforced with Waste Plastic Incorporated GFRP (WPGFRP) Rebars", Journal of Building Engineering,  23, No. , pp. 172-184, (2019).
 12. Dong, Z., Wu, G., Zhao, X. L., Zhu, H., & Shao, X., "Behaviors of Hybrid Beams Composed of Seawater Sea-Sand Concrete (SWSSC) and a Prefabricated UHPC Shell Reinforced with FRP Bars", Construction and Building Materials, Vol. 213, pp. 32-42, (2019).
 13. Jumaa, G. B., & Yousif, A. R., "Size Effect on the Shear Failure of High-Strength Concrete Beams Reinforced with Basalt FRP Bars and Stirrups", Construction and Building Materials, Vol. 209, pp. 77-94, (2019).
 14. D'Antino, T., & Pisani, M. A., "Long-Term Behavior of GFRP Reinforcing Bars", Composite Structures, Vol. 227, pp. 111283, (2019).
 15. Sadraie, H., Khaloo, A., & Soltani, H., "Dynamic Performance of Concrete Slabs Reinforced with Steel and GFRP Bars under Impact Loading", Engineering Structures, Vol. 191, pp. 62-81, (2019).
 16. Zinkaah, O. H., Ashour, A., & Sheehan, T., "Experimental Tests of Two-Span Continuous Concrete Deep Beams Reinforced with GFRP Bars and Strut-and-Tie Method Evaluation", Composite Structures, Vol. 216, pp. 112-126, (2019).
 17. Saleh, N., Ashour, A., & Sheehan, T., "Bond between Glass Fibre Reinforced Polymer Bars and High-Strength Concrete", In Structures, Vol. 22, pp. 139-153, Elsevier, (2019, December).
 18. Chen, C. C., & Li, C. Y., "Punching Shear Strength of Reinforced Concrete Slabs Strengthened with Glass Fiber-Reinforced Polymer Laminates", ACI Structural Journal, Vol. 102, No. 4, pp. 535, (2005).
 19. Xue, W., Zheng, Q., Yang, Y., & Fang, Z., "Bond Behavior of Sand-Coated Deformed Glass Fiber Reinforced Polymer Rebars", Journal of Reinforced Plastics and Composites, Vol. 33, No. 10, pp. 895-910, (2014).
 20. Liu, Y., Zhang, H. T., Tafsirojjaman, T., Dogar, A. U. R., AlAjarmeh, O., Yue, Q. R., & Manalo, A., "A Novel Technique to Improve the Compressive Strength and Ductility of Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) Composite Bars", Construction and Building Materials, Vol. 326, pp. 126782, (2022).

 

 

CAPTCHA Image