یک مدل ساده شده برای سیستم دوگانه قاب خمشی- دیوار برشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

چکیده

در آنالیزهای حجیم دینامیکی هزینه محاسباتی و زمان تحلیل بالا است، لذا نیاز به مدل‌های ساده شده ای می باشد که در مقایسه با مدل دارای جزئیات با دقت مناسب و قابل قبول، زمان فرآیند تحلیل را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. در این تحقیق مدل ساده شده چند درجه آزادی برای سیستم دوگانه قاب خمشی-دیوار برشی با پلان منظم پیشنهاد شده است. برای دیوار برشی از مدل MVLEM و برای قاب خمشی از مدل قاب جایگزین بهره گرفته شده است. مدل MVLEM از المان های محوری تشکیل شده که رفتار خمشی دیوار برشی را به خوبی مدلسازی می کنند و مدل قاب جایگزین نیز مدل قاب یک دهانه‌ای است که جایگزین قاب های خمشی بتنی چند دهانه مدل می شود. در انتها دقت و سرعت مدل ساده شده نسبت به مدل اصلی دارای جزییات بررسی گردید. نتایج آنالیزها نشان می‌دهد که مدل ساده شده پاسخ‌های لرزه ای را با خطای کمتر از 20 درصد و با زمان آنالیز کمتر از 30 برابر نسبت به مدل دارای جزییات ارائه می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A simplified model for dual wall-frame system

نویسندگان [English]

 • Parisa Esmaeiltabar nesheli
 • Horr Khosravi
 • javad vasegh
Department of civil engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

Mass dynamic analysis of structures requires high computational cost which leads to time consuming process. Therefore, it is necessary to use simplified models that significantly reduce the time of the analysis with appro-priate and acceptable accuracy compared to the detailed model. In this research, a simplified model of multi degrees of freedom for the dual system of moment resisting frame and shear wall with regular plan is proposed. MVLEM model is used for shear wall and Substitute Frame is used for RC moment resisting frame. The MVLEM model consists of axial elements that simulate the flexural behavior of the shear wall and the substi-tute frame uses one bay frame instead of multi-bay moment resisting frames. In the end, the accuracy and speed of modeling and analysis of the simplified model compared to the original model as a detailed frame. The results show that the simplified model provides seismic responses with less than 10% error and analysis time less than 30 times compared to the detailed model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Simplified models
 • dual system of wall-frame
 • MVLEM
 • substitute frame
 • nonlinear dynamic analysis
 1. Taucer, F., Spacone, E., & Filippou, F. C., "A Fiber Beam-Column Element for Seismic Response Analysis of Reinforced Concrete Structures", Earthquake Engineering Research Center, Report No. UCB/EERC-91/17, College of Engineering, University of California, (1991).
 2. Petrangeli, M., Pinto, P. E., & Ciampi, V., "Fiber Element for Cyclic Bending and Shear of RC Structures. I: Theory", Journal of Engineering Mechanics, 125, No. 9, pp. 994-1001, (1999).
 3. Petrangeli, M., "Fiber Element for Cyclic Bending and Shear of RC Structures. II: Verification", Journal of engineering mechanics, 125, No. 9, pp. 1002-1009, (1999).
 4. Kabeyasawa, T., Shiohara, H., Otani, S., & Aoyama, H., "Analysis of the Full-Scale Seven-Story Reinforced Concrete Test Structure", Journal of the Faculty of Engineering, 37, No. 2, pp. 431-478, (1983).
 5. Vulcano, A., & Bertero, V. V., "Analytical Models for Predicting the Lateral Response of RC Shear Walls: Evaluation of Their Reliability", Earthquake Engineering Research Center, Report No. UCB/EERC-87/19, College of Engineering, University of California, (1987).
 6. Vulcano, A., Bertero, V. V., & Colotti, V., "Analytical Modeling of RC Structural Walls", In Proceedings of 9th world conference on earthquake engineering, 6, pp. 41-46, (1988).
 7. Massone, L. M., & Wallace, J. W., "Load-Deformation Responses of Slender Reinforced Concrete Walls", Structural Journal, 101, No. 1, pp. 103-113, (2004).
 8. Orakcal, K., & Wallace, J. W., "Nonlinear Modeling and Analysis of Slender Reinforced Concrete Walls", ACI Structural Journal, 101, No. 5, pp. 688-698, (2004).
 9. Kolozvari, K., Orakcal, K., & Wallace, J. W., "Modeling of Cyclic Shear-Flexure Interaction in Reinforced Concrete Structural Walls. I: Theory", Journal of Structural Engineering, 141, No. 5, pp. 04014135, (2015).
 10. Kolozvari, K., Tran, T. A., Orakcal, K., & Wallace, J. W., "Modeling of Cyclic Shear-Flexure Interaction in Reinforced Concrete Structural Walls. II: Experimental Validation", Journal of Structural Engineering, 141, No. 5, pp. 04014136, (2015).
 11. Kolozvari, K., Orakcal, K., & Wallace, J. W., "Shear-Flexure Interaction Modeling of reinforced Concrete Structural Walls and Columns under Reversed Cyclic Loading", Pacific Earthquake Engineering Research Center, Report No. PEER-2015/12, University of California, Berkeley, (2015).
 12. Kolozvari, K., & Wallace, J. W., "Practical Nonlinear Modeling of Reinforced Concrete Structural Walls", Journal of Structural Engineering, 142, No. 12, pp. G4016001, (2016).
 13. Esmaeiltabar, P., Vaseghi, J., & Khosravi, H., "Nonlinear Macro Modeling of Slender Reinforced Concrete Shear Walls", Structural Concrete, 20, No. 3, pp. 899-910, (2019).
 14. اسماعیل تبار نشلی، پ.، واثقی امیری، ج.، خسروی، ح.، «مقایسۀ مدل ساده‌شدۀ چند المان محوری با مدل فایبر در مدل‌سازی غیرخطی دیوار برشی بتنی»، نشریۀ مهندسی سازه و ساخت، دورۀ 7، شمارۀ 31، (بهار 1399).
 15. Nakashima, M., Ogawa, K., & Inoue, K., "Generic Frame Model for Simulation of Earthquake Responses of Steel Moment Frames", Earthquake engineering & structural dynamics, 31, No 3, pp. 671-692, (2002).
 16. Khaloo, A. R., & Khosravi, H., "Modified Fish-Bone Model: A Simplified MDOF Model for Simulation of Seismic Responses of Moment Resisting Frames", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 55, pp. 195-210, (2013).
 17. Soleimani, R., Khosravi, H., & Hamidi, H., "Substitute Frame and Adapted Fish-Bone model: Two Simplified Frames Representative of RC Moment Resisting Frames", Engineering Structures, 185, pp. 68-89, (2019).
 18. d'Aragona, M. G., Polese, M., & Prota, A., "Stick-IT: A Simplified Model for Rapid Estimation of IDR and PFA for Existing Low-Rise Symmetric Infilled RC Building Typologies", Engineering Structures, 223, pp. 111182, (2020).
 19. Gaetani d'Aragona, M., Polese, M., Di Ludovico, M., & Prota, A., "The Use of Stick‐IT Model for the Prediction of Direct Economic Losses", Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 50, No. 7, pp. 1884-1907, (2021).
 20. Soleimani, R., & Hamidi, H., "General Substitute Frame Model (GSF) for Efficient Estimation of Seismic Demands of Steel and RC Moment Frames", Engineering Structures, 246, pp. 113031, (2021).
 21. Soleimani, R., & Hamidi, H., "Improved Substitute-Frame (ISF) Model for Seismic Response of Steel-MRF with Vertical Irregularities", Journal of Constructional Steel Research, 186, pp. 106918, (2021).
 22. Jamšek, A., & Dolšek, M., "The Reduced-Degree-of-Freedom Model for Seismic Analysis of Predominantly Plan-Symmetric Reinforced Concrete Wall-Frame Building", Buildings, 11, No. 8, pp. 372, (2021).
 23. Jamšek, A., & Dolšek, M., "Seismic Analysis of Older and Contemporary Reinforced Concrete Frames with the Improved Fish-Bone Model", Engineering Structures, 212, pp. 110514, (2020).
 24. Hosseini, M., Amiri, H. A., & Estekanchi, H. E., "Consistent One-Bay Frame Simplified Model for Efficient Seismic Evaluation of Steel Moment Frame Buildings with Equal and Unequal Bay Lengths", In Structures, 34, pp. 3345-3362, Elsevier, (2021).
 25. Qu, Z., Gong, T., Wang, X., Li, Q., & Wang, T., "Stiffness and Strength Demands for Pin-Supported Walls in Reinforced-Concrete Moment Frames", Journal of Structural Engineering, 146, No. 9, pp. 04020181, (2020).
 26. Ghaderi, P., Khosravi, H., & Firoozjaee, A. R., "Consideration of Strength-Stiffness Dependency in the Determination of Lateral Load Pattern", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 137, pp. 106287, (2020).
 27. Wu, P., "Population Development Challenges in China ", Springer, Singapore, pp. 205-216, (2020).
 28. Khan, F. R., & Sbarounis, J. A., "Interaction of Shear Walls and Frames", Journal of the Structural Division, 90, No. 3, pp. 285-335, (1964).
 29. Kuang, J. S., & Huang, K., "Simplified Multi‐Degree‐of‐Freedom Model for Estimation of Seismic Response of Regular Wall‐Frame Structures", The Structural Design of Tall and Special Buildings, 20, No. 3, pp. 418-432, (2011).
 30. Azzato, F., & Vulcano, A., "Modeling of RC Frame-Wall Structures for Nonlinear Seismic Analysis", In Proceedings of the 11 th World Conference on Earthquake Engineering, Acapulco, Mexico, (1996).
 31. Zhou, X., & Li, G., "A Macro-Element Based Practical Model for Seismic Analysis of Steel-Concrete Composite High-Rise Buildings", Engineering structures, 49, pp. 91-103, (2013).
 32. Kolozvari, K., & Wallace, J. W., "Practical Nonlinear Modeling of Reinforced Concrete Structural Walls", Journal of Structural Engineering, 142, No. 12, pp. G4016001., (2016).
 33. Li, G., Zhang, F., Zhang, Y., & Li, H. N., "Nonlinear Hysteretic Behavior Simulation of Reinforced Concrete Shear Walls Using the Force Analogy Method", The Structural Design of Tall and Special Buildings,  24, No. 7, pp. 504-520, (2015).
 34. Kazaz, İ., & Gülkan, P., "Dynamic Shear Force Amplification in Regular Frame-Wall Systems", The Structural Design of Tall and Special Buildings, 25, No. 2, pp. 112-135, (2016).
 35. McKenna, F., Fenves G. L., Scott, M. H., & Jeremic, B., "Open system for earthquake engineering simulation (OpenSees)." Pacific Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley, CA (2000).
CAPTCHA Image