بررسی ارتباط بین نتایج آزمایش SEM و پارامتر TSR برای سنجش شاخص حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی حاوی مواد ضد عریان شدگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

باتوجه به این‌که عریان‌شدگی یکی از خرابی‌های اصلی مخلوط­های آسفالتی به‌شمار می­رود روش­ها و آزمون­های خاصی برای ارزیابی این پدیده توسط آیین­نامه­های مختلف پیشنهاد شده‌است که ازجملۀ آن‌ها می­توان به آیین‌نامۀ آشتو T284 و آزمایش آب­جوشان اشاره کرد. از بین روش­های بیان‌شده نتایج نامۀ آشتو T284 باتوجه به عددی بودن نتایج دقت بیشتری در بررسی حساسیت رطوبتی دارد ولی آزمایش­های کیفی مانند آب جوشان نیز باتوجه به ‌راحتی آزمایش و هم‌چنین دید بصری می­تواند مفید باشد. بر همین اساس در این تحقیق به بررسی عریان‌شدگی مخلوط­های آسفالتی حاوی نانو مواد ضدعریان‌شدگی ازجمله زایکوترم، ایوانیک و نانوآهک پرداخته‌ شده‌است. هم‌چنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از این نمونه­ها برداشت‌ شده و بااستفاده از نرم‌افزار متلب به‌صورت عدد و رقم تبدیل ‌شده‌است تا ارتباط بین نتایج نامۀ آشتو T284 و روش­های بصری با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. در کنار آزمایش‌های مربوط به عریان‌شدگی از آزمایش‌های مقاومت مارشال، مدول برجهندگی، خزش دینامیکی نیز برای بررسی خصوصیات مخلوط­ها بهره گرفته ‌شده‌است. نتایج این تحقیق نشان داده‌است که استفاده از بررسی کیفی مانند استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی می­تواند نتیجۀ کلی عریان‌شدگی مخلوط­های آسفالتی را مشخص کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the relationship between SEM test results and TSR parameter for measuring the moisture sensitivity index of asphalt mixtures containing anti-stripping agents

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Ameri 1
 • Hamid Shaker 1
 • Amirhosein Ameri 1
 • Seyed Amir Saadatjoo 1
 • Saeed Fatemi 2
 • Seyed Ali Ziaee 3
1 Department of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Due to the fact that stripping is one of the main failures of asphalt mixtures, special methods and tests have been proposed to evaluate this phenomenon by various regulations. These include AASHTO T283 and boiling water test. Among the methods mentioned, the results of AASHTO T283 are more accurate in investigating moisture sensitivity due to the numerical results, but qualitative tests such as boiling water can also be useful due to the ease of testing as well as visual acuity. Accordingly, in this study, the stripping of asphalt mixtures containing nano-stripping anti-stripping materials such as Zycotherm, Ivanic and nano-lime has been investigated. SEM images were also taken from these samples and converted to numbers using MATLAB software to examine the relationship between the results of AASHTO T283 and visual methods more carefully. In addition to stripping experiments, Marshall Resistance tests, modulus of resistance, and dynamic creep have also been used to investigate the properties of the mixtures. The results of this study show that the use of qualitative analysis such as the use of SEM images can determine the overall result of the stripping of asphalt mixtures.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Asphalt stripping
 • Moisture sensitivity indicators
 • SEM
 • MATLAB
 1. Ameri, M., Shaker, H., Badarloo, B., & Jafari, F., "Numerical and Experimental Investigation on the Modified of Hot Mix Asphalt Concrete Containing Crumb Rubber and Waste Pet", Tehnički vjesnik, 27, No. 4, pp. 1186-1193, (2020). ,
 2. Ameri, M., Mohammadi, R., Mousavinezhad, M., Ameri, A., Shaker, H., & Fasihpour, A., "Evaluating Properties of Asphalt Mixtures Containing polymers of Styrene Butadiene Rubber (SBR) and recycled Polyethylene Terephthalate (rPET) against Failures Caused by Rutting", Moisture and Fatigue, Frattura ed Integrità Strutturale, 14, No. 53, pp. 177-186, (2020).
 3. Jahanian, H. R., Shafabakhsh, G. H., & Divandari, H., "Performance evaluation of Hot Mix Asphalt (HMA) Containing Bitumen Modified with Gilsonite", Construction and Building Materials, 131, pp. 156-164, (2017).
 4. Ameri, M., Nemati, M., & Shaker, H., "Experimental and Numerical Investigation of the Properties of the Hot Mix Asphalt Concrete with Basalt and Glass Fiber", Frattura ed Integrità Strutturale, 13, No. 50, pp. 149-162, (2019).
 5. Mansourian, A., Ameri, M., Mirabi Moghaddam, M. H., Riahi, E., Shaker, H., & Ameri, A. H., "Behavioural Mechanism of SBR, LDPE, and SBS Modified Bituminous Mixtures", Australian Journal of Civil Engineering, 1-10, (2021).
 6. عامری، ا.، عامری، م.، شاکر، ح.، کرم رودی، م.، "ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات رئولوژیکی و فیزیکی قیر اصلاح‌شده با پودر لاستیک و پلیمر EVA. "، مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل، (3)6، صص. 1- 12، (1399).
 7. عامری، ا.، عامری، م.، شاکر، ح.، جعفری، ف.، بدرلو، ب.، "ارزیابی اثر افزودنی دوگانۀ پودر لاستیک و PET به‌صورت عددی و آزمایشگاهی در مخلوط آسفالتی گرم"، نشریۀ مهندسی عمران امیرکبیر، (1)54، ص. 12، (1401).
 8. عامری، م.، منصوریان، ا.، شاکر، ح.، عامری، ا.، "تعیین مقدار مناسب استفاده از ترکیب سربارۀ ریزدانه و درشت‌دانه براساس خصوصیات مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی بااستفاده از روش سطح پاسخ"،مهندسی زیر ساخت‌های حمل و نقل، (3)7، صص. 11-20، (1400).
 9. Farazmand, P., Hayati, P., Shaker, H., & Rezaei, S., "Relationship between Microscopic Analysis and Quantitative and Qualitative Indicators of Moisture Susceptibility Evaluation of Warm-Mix Asphalt Mixtures Containing Modifiers", Frattura ed Integrità Strutturale, 14, No. 51, pp. 215-224, (2020).
 10. Yilmaz, M., & Yalcin, E., "The Effects of Using Different Bitumen Modifiers and Hydrated Lime Together on the Properties of Hot Mix Asphalts", Road Materials and Pavement Design, 17, No. 2,, pp. 499-511, (2016).
 11. American Association of State Highway and Transportation Officials, "Standard Method of Test for Resistance of Compacted Asphalt Mixtures to Moisture-Induced Damage", Aashto T283-99, Washington D.C., USA, (2000).
 12. American Society for Testing and Materials, "Standard Practice for Effect of Water on Bituminous Coated Aggregate Using Boiling Water", ASTM D 3625-96, West Conshohocken, PA, USA, (2001).
 13. آیین‌نامۀ روسازی آسفالتی راه‌های ایران (نشریه 234)، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، (1390).
 14. Wang, H., & Hao, P., "Numerical Simulation of Indirect Tensile Test Based on the Microstructure of Asphalt Mixture", Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 23, No. 1, 21-29, (2011).
 15. Moon, K. H., Falchetto, A. C., & Jeong, J. H., "Microstructural Analysis of Asphalt Mixtures Using Digital Image Processing Techniques", Canadian Journal of Civil Engineering, 41, No. 1, pp.74-86, (2014).
 16. Zelelew, H. M., Papagiannakis, A. T., & Masad, E., "Application of Digital Image Processing Techniques for Asphalt Concrete Mixture Images", In The 12th International Conference of International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG), 119-124, (2008, October).
 17. Nejad, F. M., Motekhases, F. Z., Zakeri, H., & Mehrabi, A., "An Image Processing Approach to Asphalt Concrete Feature Extraction", Journal of Industrial and Intelligent Information,3, No. 1, pp. 54-60, (2015).
 18. Al-Qadi, I. L., Leng, Z., Lahouar, S., & Baek, J., "In-Place Hot-Mix Asphalt Density Estimation Using Ground-Penetrating Radar", Transportation research record, 2152, No. 1, pp. 19-27. (2010).
 19. American Society for Testing and Materials, "Standard Test Method for Resistance to Plastic Flow of Bituminous Mixtures Using Marshall Apparatus", ASTM D1559, West Conshohocken, PA, USA, (2000)
 20. امیری، ایمان. «ارزیابی اثر نانومواد و مواد ضدعریان‌شدگی بر حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، تهران: دانشکدۀ مهندسی عمران، گروه مهندسی راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران، (1395).
 21. ساعدی، د.، قهرمانی، ح. و حامدی، غ.، «ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر قیر اصلاح‌شده با نانو‌آهک هیدراته برروی حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالت شیشه‌ای»، دومین کنگرۀ ملی توسعۀ زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران، تهران، (1397).
 22. عامری، م.، وامق، م.، امیری، ا.، چاوشیان نائینی، س. ف.، «ارزیابی عملکرد حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی حاوی ایوانیک و زایکوترم»، فصل‌نامۀ مهندسی حمل و نقل 9 (ویژه‌نامۀ روسازی)، صص. 27-42، (1396).
 23. Mirzababaei, P., “Effect of Zycotherm on moisture susceptibility of Warm Mix Asphalt mixtures prepared with different aggregate types and gradations ", Construction and Building Materials, 116, pp. 403-412, (2016).

 

 

 

CAPTCHA Image