تعیین ضرایب هم‌سنگ سواری برای موتورسیکلت، اتوبوس و مینی‌بوس در تقاطع‌های چراغ‌دار شهری ایران، مطالعۀ موردی در شهرهای اصفهان و یزد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ مهندسی عمران، دانشگاه یزد.

چکیده

درحال حاضر در مطالعات و طراحی­های مربوط به تقاطعات چراغ‌دار ایران، از مقادیر ضریب هم‌سنگ سواری پیشنهادی توسط سایر آیین­نامه‌های معتبر دنیا استفاده می­شود که به‌نظر می‌رسد باتوجه به خصوصیات متفاوت هندسی، رفتاری و خودروها در کشورمان با کشورهای دیگر، تأثیر منفی بر درستی تحلیل‌های ظرفیتی آنها داشته باشد؛ لذا در این مطالعه سعی شد تا برای نخستین بار بااستفاده از روش آنالیز رگرسیون چندمتغیره، مقادیر ضرایب هم‌سنگ سواری برای اتوبوس، مینی­بوس و موتورسیکلت­های عبوری در تقاطعات چراغ‌دار شهری محاسبه شود. این مطالعه در محدودۀ 9 تقاطع چراغ‌دار شهرهای اصفهان و یزد انجام شد و روابط پیشنهادی در نرم­افزار SPSS برازش شدند؛ سپس از ضرایب پرداخت‌شده برای مدل استفاده شد و مقادیر 46/0، 45/1 و 53/2 به‌ترتیب برای ضرایب معادل سواری موتورسیکلت، مینی­بوس و اتوبوس به‌دست آمد؛ هم‌چنین ضریب هم‌سنگ سواری کلی برای وسایل نقلیۀ سنگین برابر 13/2 به‌دست آمد. از این نتایج می‌توان به‌عنوان بهترین تخمین موجود برای تعیین ضریب هم‌سنگ در دیگر تقاطع‌های چراغ‌دار مشابه در کشور استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Equivalent Passenger Car Unit for Motorcycles, Buses and Minibuses at Urban Signalized Intersections in Iran, Case Study: Isfahan and Yazd City

نویسندگان [English]

 • Maryam Dehghanyzade 1
 • Mehdi Fallah Tafti 2
1 PhD Student, Civil Engineering Department, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Civil Engineering Department, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

At present, the Equivalent Passenger Car Unit (PCU) values, proposed by other international guides, are used in the design and analysis of signalized intersections in Iran. It is likely that this would produce a negative impact of the accuracy of capacity analysis used for these intersections as the geometric design, behavioral attributes and vehicle characteristics are different here. Hence, it was decided to estimate the PCU values for buses, minibuses and motorcycles at Iranian signalized intersections using a multiple linear regression in this study. The required field data was collected from 9 intersections located at Isfahan and Yazd cities and the regression analysis was then performed on the data using SPSS software. Thereby, the PCU values for the motorcycles, minibuses and buses were obtained as 0.46, 1.45 and 2.53. Finally, an overall average PCU value of 2.13 was obtained for the heavy vehicles. The results could be used as the best estimate of PCU values for the similar Iranian signalized intersections.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Passenger Car Unit
 • Signalized Intersections
 • Multiple Linear Regression
 • Intersection Capacity
 1. Krammes, R., and Crowley, K.,"Passenger car equivalents for trucks on level freewaysegments", 65th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Transportation Research Record 1091, National Research Council,Washington, D.C, 1091, pp. 10-17, (1986).
 2. Dehghani-Zadeh, M., and Fallah Tafti, M.,"Estimating saturation flow under weak discipline traffic condition, case study: Iran", Journal of Archives of Transport, 46(2), pp. 47-60. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.2102, (2018).
 3. Greenshields, B. D., Shapiro, D., and Ericksen, E. L., "Traffic performance at urban intersections", Technical Report No. 1, Bureau of Highway Traffic, Yale University, (1947).
 4. Kimber, R.M., McDonald, M., and Hounsell, N., "Passenger car units in saturation flows: concept, definition, derivation", Journal of Transportation Research Part B: Methodological, Department of Civil Engineering, The University of Southampton, England, Vol. 19, No.1, pp. 39-61, (1985).
 5. سازمان برنامه و بودجه، «تقاطع‌های هم‌سطح شهری: سوابق مطالعات»، نشریۀ معاونت امور فنی و تدوین معیارها، سازمان برنامه و بودجه، شمارۀ 145 – 3، (1376).
 6. Teply, S., and Jones, A. M., "Saturation flow: Do we speak the same language?", Transportation Research Record, No. 1320, 144-153, (1991).
 7. Werner, A., and Morrall, J., "Passenger car equivalencies of trucks, buses, and recreational vehicles for two-lane rural highways", Transportation Research Record 615, Transportation Research Board, National Research Council, Washington, DC, No. 615, pp. 10-17, (1976).
 8. 8. هاشمیان، فرزاد، و رضایی، محمدامین، «بررسی روش­های تعیین ضریب هم‌سنگ سواری وسایل نقلیه»، کنفرانس مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری، (1393).
 9. امینی، بهنام، و شهراد، شروین، «ارزیابی مقیاس‌های ضرایب هم‌سنگ سواری وسایل نقلیۀ سنگین در راه‌های دو خطۀ دو طرفۀ ایران براساس روش‌های اختلاف سرعت و سرفاصلۀ وسایل نقلیه»، پژوهش‌نامۀ حمل‌ونقل، سال نهم، شمارۀ چهارم، (1391).
 10. Chandra, S., and Kumar, U., "Effect of lane width on capacity under mixed traffic conditions in India", Journal of Transportation Engineering, American Society of Civil Engineers, Vol. 129, No. 2, pp. 155-160, (2003).
 11. Hu, Y., and Johnson, R., "Passenger car equivalents of trucks in composite traffic", Report DTFH, FHWA, U.S. Department of Transportation, (1981).
 12. St John, A., and Glauz, W., "Speeds and service on multilane upgrades", 55th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Transportation Research Record 615, National Research Council, Washington, DC, No.615, pp. 4-9, (1976).
 13. 13. خاکی، علی، و ناصری فرد، حمید، «محاسبۀ ضریب هم‌سنگ سواری موتورسیکلت در تقاطع‌های چراغ‌دار براساس تحلیل تأخیر»، دهمین کنفرانس بین­المللی حمل‌و‌نقل ترافیک، (1389).
 14. نصیری، حبیب الله، طباطبایی، سارا، و جعفریان، احسان، «برآورد هم‌سنگ سواری وسایل نقلیۀ سنگین در تقاطع‌های چراغ‌دار براساس پارامتر تأخیر»، اولین کنگرۀ ملی مهندسی عمران، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، اردیبهشت، (1382).
 15. Cunagin, W., and Messer, C., "Passenger car equivalents for rural highways", In 62nd Annual Meeting of the Transportation Research Board, Transportation Research Record 905. TRB, National Research Council, Washington, DC, No. 905, pp. 61-68, (1983).
 16. Demarchi, S., and Setti, J., "Limitations of pce derivation for traffic streams with more than one truck type", Transportation Research BoardTRB 2003 Annual Meeting CD-ROM, No. 1852, (2003).
 17. اویسی، خسرو، سهرابی، سهیل، و اسرافیلی، حنا، «تعیین ضریب هم‌سنگ سواری وسایل نقلیۀ سنگین بااستفاده از نمودارهای چگالی- نرخ جریان در آزادراه‌های کشور (مطالعۀ موردی: آزادراه تهران- کرج)»، پانزدهمین کنفرانس بین­المللی حمل‌و‌نقل ترافیک، (1394).
 18. Minh, C. C., and Sano, K., "Analysis of motorcycle effects to saturation flow rate at signalized intersection in developing countries", Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies,5, pp. 1211-1222, (2003).
 19. Kumar, P., Arkatkar, Sh., And Joshi, G., "New approach for estimating passenger car units on multilane urban roads with heterogeneous traffic conditions", Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems, 144, No. 3, pp. 1-14, (2018).
 20. Pajecki, R., Ahmed, F., Qu, X., Zheng, X., Yang, Y,. and Easa, S., "Estimating passenger car equivalent of heavy vehicles at roundabout entry using micro-traffic simulation", Frontiers in Built Environment, Vol.5, No.77, pp. 1-11 (2019).
 21. Pal, D., Sen, S., Chakraborty,S., and Roy, K., S., "Effect of pcu estimation methods on capacity of two-lane rural roads in india: a case study", Transportion Research Procedia, 48, pp. 734-746, (2019).
 22. Mondal, S., Arya, V. K., D., and Gunarta, S., "Comparative analysis of saturation flow using various pcu estimation methods", Transportion Research Procedia, 48, pp. 3153-3162, (2020).
 23. Granà, A., Giuffrè, T., Macioszek, E., and Acuto, F. "Estimation of passenger car equivalents for two-lane and turbo roundabouts using aimsun", Frontiers in Built Environment, Vol. 6, No. 86, pp.1-16, (2020).
 24. Sugiarto, S., Apriandy, F., Darma,Y., Saleh,S. M., Rusdi, M., and Miwa, T., "Determining passenger car equivalent (pces) for pretimed signalized intersections with severe motorcycle composition using bayesian linear regression", Plos One, Vol. 16, No. 9, (2021).
 25. Indian Road Congress, "Guidelines for the design of at-grade intersection in rural & urban area" , IRCIndian Road Congress-Special Publication, No.41, (1994).
 26. Adnan, M., "Passenger car equivalent factors in heterogenous traffic environment-are we using the right numbers?", Procedia Engineering, Fourth International Symposium on Infrastructure Engineering in Developing Countries, 77, pp.106 – 113, (2013).
 27. Adams, Ch. A., Zambang, M. A. M., and Boahen, R. O., "Effects of motorcycles on saturation flow rates of mixed traffic at signalized intersections in Ghana", International Journal of Traffic and Transportation Engineering, 4, No. 3, pp. 94-101, (2015).
 28. Werner, A., and Webster, F. V., "Traffic signal settings", Road Research Laboratory Technical Paper 39, HMSO, London, No. 39, (1958).
 29. Transportation Research Board., "Highway capacity manual", Transportation Research Board-National Research Council, Washangton D.C, (2010).
 30. Indonesian Directorate General of Highways., "Indonesian highway capacity manual, urban and semi-urban traffic facilities", Ministry of Public Work, (1993).
 31. Malaysian Ministry of Works., "Malaysian highway capacity manual 2006", Chapter 3, (2006).
 32. Austroads, "Guide to traffic management", Part 3: Transport Studies and Analysis Methods, Austroads Ltd, (2009).

 

 

 

 

CAPTCHA Image