بررسی رفتار دیوار‌های مرکزگرای پایه‌-گهواره‌ای و گهواره‌ای دوگانه تحت شتاب‎نگاشت‎های لرزه‌ای دور و نزدیک گسل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران. ایران

چکیده

 در این تحقیق، به بررسی رفتار لرز‌ه‌ای دیوارهای بتنی مرکزگرای گهواره‌ای در دو حالت پایه- گهواره‎ای و گهواره‎ای دوگانه پرداخته شد. برای تحلیل‎های لرزه‎ای از سه مجموعه شتاب‌نگاشت شامل 22 شتابنگاشت دور از گسل، 14 شتابنگاشت نزدیک گسل دارای پالس و 14 شتابنگاشت نزدیک گسل بدون پالس استفاده ‌شد. به این منظور، سازههای 8، 12، 16 و 20 طبقه تحت اثر شتاب‌نگاشتهای مزبور مورد تحلیل‌ تاریخچه - زمانی غیرخطی قرار گرفتند. براساس مساحت کابل پیش‎تنیده مورداستفاده در دیوار، سه نوع دیوار گهواره‌ای دوگانه در نظرگرفتهشد و رفتار لرزهای آن با رفتار دیوار پایه - گیردار و پایه - گهواره‌ای مقایسه شد. مدل‌سازیها در نرم‌افزار OpenSEES و به‌صورت دوبعدی انجام‌شدند. برای صحت‌سنجی مدلسازی، از دادههای آزمایشگاهی موجود در خصوص دیوارهای پایه - گیردار و پایه - گهواره‌ای استفاده شد. به‌منظور مطالعه‌ی تطبیقی سازه‌های موردنظر، ضرایب مطلوبیت براساس کاهش اثرات مودهای بالا و کاهش جابه‌جایی‌های نسبی پس‌ماند تعریف شد. نتایج نشان داد، به‌طور کلی شاخص مطلوبیت دیوارهای گهواره‌ای دوگانه بیشتر از سایر سیستمهای موردمطالعه در این تحقیق است. علاوه‌بر این، کاهش مساحت کابل در بلوک تحتانی دیوارهای گهواره‌ای دوگانه در کاهش اثرات مودهای بالا بسیار مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Behavior of Self-Centering Base- and Double- Rocking Walls Subjected to Far-Field and Near-Field Earthquakes

نویسندگان [English]

 • Esmaeil Mohammadi Dehcheshmeh 1
 • Vahid Broujerdian 2
1 , Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 School of Civil Engineering,, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

In the present study, the seismic behavior of self-centering rocking wall systems in both types of base-rocking and double-rocking was investigated. To conduct seismic analyses, three sets of seismic records were considered including 22 Far-Field (FF) ground motions and 28 Near-Field (NF) ground motions that half of which are Pulse-like (Pulse). These ground motions were used for nonlinear time-history analysis of structures with 8, 12, 16 and 20 floors. Based on the area of prestressing cables, three types of double-rocking walls are considered and compared with the base-rocking and the fixed base walls. Numerical modelling was conducted via OpenSEES software in two-dimensional space. For the sake of validation, the available experimental data of base rocking and fixed base walls was used. To compare the seismic performance of the structures, some desirability coefficients have been defined. These coefficients were based on the reduction of the higher mode effects and the reduction of the inter-story residual drifts. The results showed that generally, the double-rocking walls provides higher desirability coefficients than the other considered systems. Furthermore, the double-rocking walls by reducing the cable area in the bottom block (R2-H1) are more

کلیدواژه‌ها [English]

 • Self-Centering System
 • Rocking Wall
 • Residual Drift
 • Post-Tensioning
 • Higher Mode Effects
 1. Perez, F. J., Pessiki, S., and Sause, R., "Seismic Design of Unbonded Concrete Walls with Vertical Joint Connectors", PCI J., Vol. 49, No. 1, pp. 58–79, doi: 10.15554/pcij.01012004, (2004).
 2. Kurama, Y. C., "Simplified Seismic Design Approach for Friction-damped Unbonded Post-tensioned Precast Concrete Walls", ACI Struct. J., Vol. 98, No. 5, pp. 705–716, (2001).
 3. Pennucci, D., Calvi, G. M., and Sullivan, T. J., "Displacement‐based Design of Precast Walls with Additional Dampers", Earthq. Eng., Vol. 13, No. S1, pp. 40–65, (2009).
 4. Holden, T., Restrepo, J., and Mander, J. B., "Seismic Performance of Precast Reinforced and Prestressed Concrete Walls," Struct. Eng., Vol. 129, No. 3, pp. 286–296, doi: 10.1061/(ASCE)0733-9445(2003)129:3(286) , (2003).
 5. Restrepo, J. I., and Rahman, A., "Seismic Performance of Self-Centering Structural Walls Incorporating Energy Dissipators," Struct. Eng., Vol. 133, No. 11, pp. 1560–1570, doi: 10.1061/(ASCE)0733-9445(2007)133:11(1560) , (2007).
 6. Perez, F. J., Pessiki, S., and Sause, R., "Experimental Lateral Load Response of Unbonded Post-Tensioned Precast Concrete Walls.," ACI Struct. J., Vol. 110, No. 6, (2013).
 7. Perez, F. D. J., "Lateral Load Behavior and Design of Unbonded Post- Tensioned Precast Concrete Walls with Ductile Vertical Joint Connectors Lateral Load Behavior and Design of Unbonded Post- Tensioned Precast Concrete Walls with Ductile Vertical Joint Connectors", (1998).
 8. Kurama, Y., Ph, D., Pessiki, S., and Ph, D., "Seismic Behavior and Design of Unbonded Post-Tensioned Precast Concrete Walls", PCI J., No. May-June, pp. 18, (1999).
 9. Kurama, Y. C., "Seismic Design of Unbonded Post-Tensioned Precast Concrete Walls with Supplemental Viscous Damping", ACI Struct. J., Vol. 97, No. 4, pp. 648–658, doi: 10.14359/7431, (2000).
 10. Kurama, Y. C., "Hybrid Post-Tensioned Precast Concrete Walls for Use in Seismic Regions", PCI J., Vol. 47, No. 5, pp. 36–59, doi: 10.15554/pcij.09012002.36.59, (2002).
 11. Eatherton M. R., et al., "Design Concepts for Controlled Rocking of Self-centering Steel-braced Frames", Struct. Eng., Vol. 140, No. 11, pp. 4014082, (2014).
 12. Ma, X., Eatherton, M., Hajjar, J., Krawinkler, H., and Deierlein, G., "Seismic Design and Behavior of Steel Frames with Controlled Rocking—Part II: Large Scale Shake Table Testing and System Collapse Analysis", ASCE Struct. Congr., No. 2, pp. 1534–1543, doi: doi:10.1061/41130(369)139, (2010).
 13. Wiebe, L., Christopoulos, C., and Pampanin, S.,"Seismic Response of Self-centering Base-rocking Steel Structures", in Proceedings of the Ninth Canadian Conference on Earthquake Engineering, (2007).
 14. Wiebe, L. D. A., "Design of Controlled Rocking Steel Frames to Limit Higher Mode Effects", (2013).
 15. Wiebe, L., and Christopoulos, C., "A Cantilever Beam Analogy for Quantifying Higher Mode Effects in Multistorey Buildings", Eng. Struct. Dyn., Vol. 44, No. 11, pp. 1697–1716, (2015).
 16. Wiebe, L., and Christopoulos, C., "Mitigation of Higher Mode Effects in Base-rocking Systems by Using Multiple Rocking Sections", Earthq. Eng., Vol. 13, No. 1 SUPPL. 1, pp. 83–108, doi: 10.1080/13632460902813315, (2009).
 17. Khanmohammadi, M., and Heydari, S., "Seismic Behavior Improvement of Reinforced Concrete Shear Wall Buildings Using Multiple Rocking Systems", Struct., Vol. 100, pp. 577–589, 2015, doi: 10.1016/j.engstruct, 06.043, (2015).
 18. Kang, S.-M., Kim, O.-J., and Park, H.-G., "Cyclic Loading Test for Emulative Precast Concrete Walls with Partially Reduced Rebar Section", Struct., Vol. 56, pp. 1645–1657, (2013).
 19. Shoujun, W., Peng, P., and Dongbin, Z., "Higher Mode Effects in Frame Pin‐supported Wall Structure by Using a Distributed Parameter Model", Eng. Struct. Dyn., Vol. 45, No. 14, pp. 2371–2387, (2016).
 20. Wu, D., Zhao, B., and Lu, X., "Dynamic Behavior of Upgraded Rocking Wall-moment Frames Using an Extended Coupled-two-beam Model", Soil Dyn. Earthq. Eng., Vol. 115, No. January, pp. 365–377, doi: 10.1016/j.soildyn.2018.07.043, (2018).
 21. Hasan, M. R., "Parametric Study and Higher Mode Response Quantification of Steel Self-Centering Concentrically-Braced Frames", University of Akron, (2012).
 22. Wiebe, L., Christopoulos, C., Tremblay, R., and Leclerc, M., "Mechanisms to Limit Higher Mode Effects in a Controlled Rocking Steel Frame. 1: Concept, Modelling, and Low-amplitude Shake Table Testing", Eng. Struct. Dyn., Vol. 42, No. 7, pp. 1053–1068, doi: 10.1002/eqe.2259, (2013).
 23. Wiebe, L., Christopoulos, C., Tremblay, R., and Leclerc, M., "Mechanisms to Limit Higher Mode Effects in a Controlled Rocking Steel Frame. 2: Large‐amplitude Shake Table Testing", Eng. Struct. Dyn., Vol. 42, No. 7, pp. 1069–1086, (2013).
 24. Steele T. C., and Wiebe, L. D. A., "Reducing the Forces in Controlled Rocking Steel Braced Frames Using Partial Ductile Behavior", in 11 U.S. National Conference on Earthquake Engineering, No. June, (2018).
 25. Steele, T. C., and Wiebe, L. D. A., "Dynamic and Equivalent Static Procedures for Capacity Design of Controlled Rocking Steel Braced Frames", Eng. Struct. Dyn., Vol. 45, No. 14, pp. 2349–2369, (2016).
 26. Li, T., Berman, J. W., and Wiebe, R., "Parametric Study of Seismic Performance of Structures with Multiple Rocking Joints", Struct., Vol. 146, pp. 75–92, (2017).
 27. Buddika, H. A. D. S., Ph, D., Wijeyewickrema, A. C., and Ph, D., "Seismic Shear Forces in Post-Tensioned Hybrid Precast Concrete Walls", Struct. Eng., Vol. 144, No. (2009), doi: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0002079, (2018).
 28. Najam, F. A., Qureshi, M. I., Warnitchai, P., and Mehmood, T., "Prediction of Nonlinear Seismic Demands of High-rise Rocking Wall Structures Using a Simplified Modal Pushover Analysis Procedure", Des. Tall Spec. Build., Vol. 27, No. 15, pp. 1–20, doi: 10.1002/tal.1506, (2018).
 29. Qureshi, M. I., and Warnitchai, P., "Reduction of Inelastic Seismic Demands in a Mid‐rise Rocking Wall Structure Designed Using the Displacement‐based Design Procedure", Des. Tall Spec. Build., Vol. 26, No. 2, pp. e1307, (2017).
 30. Panagiotou, M., and Restrepo, J. I., "Dual‐plastic Hinge Design Concept for Reducing Higher‐mode Effects on High‐rise Cantilever Wall Buildings", Eng. Struct. Dyn., Vol. 38, No. 12, pp. 1359–1380, (2009).
 31. Arabzadeh H., and Galal, K., "Seismic-response Analysis of RC C-shaped Core Walls Subjected to Combined Flexure, Shear, and Torsion", Struct. Eng., Vol. 144, No. 10, pp. 4018165, (2018).
 32. Standards, N. Z., "Appendix B: Special Provisions for the Seismic Design of Ductile Jointed Precast Concrete Structural Systems", NZS 3101: 2006, Concrete Standard. Wellington New Zealand, (2006).
 33. Orakcal, K., and Wallace, J. W., "Flexural Modeling of Reinforced Concrete Walls-experimental Verification", ACI Mater. J., Vol. 103, No. 2, pp. 196, (2006).
 34. FEMA, FEMA P695 :Quantification of Building Seismic Performance Factors. US Department of Homeland Security, FEMA, (2009).
 35. Archila, M., "Directionality Effects of Pulse-like Near Field Ground Motions on Seismic Response of Tall Buildings", University of British Columbia, (2014).
 36. ASCE/SEI 7, "Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures (ASCE/SEI 7-16)", (2016).

 

CAPTCHA Image