بررسی تغییر‌شکل وابسته به زمان در ماسه‌های خشک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی عمران – ژئوتکنیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

4 مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی کینگ مونگ‌کوت، تونبوری، تایلند

چکیده

رفتار ماسه‌ها وابسته به زمان است و میتواند پایداری بسیاری از پروژه‌های ژئوتکنیکی را تحت تأثیر خود قرار دهد. در این پژوهش از 9 مدل ماسه با شکل و اندازه‌ی ذرات مختلف و دانه‌بندی متفاوت به‌منظور بررسی رفتار وابسته به زمان ماسه‌ها در بازه‌های زمانی 2، 7 و 30 روزه و تحت بارگذاری‌های مختلف استفاده شده‌است. نمونه‌ها با تراکم 60 درصد، به‌مدت 30 روز تحت تنش 45 کیلوپاسکال و در بازه‌های 7 روزه تحت تنش‌های 26 تا 416 کیلوپاسکال (با گام‌های افزایشی دو برابر) تحت آزمایش ادئومتر در حالت خشک قرار گرفتند. نتایج نشان داد که چرخش، لغزش و خُردشدگی دانه‌های ماسه روی هم در بازه‌های زمانی آزمایش‌شده تحت بارهای ثابت، عامل ایجاد تغییرشکل‌های خزشی در نمونه‌ها بوده‌است. نمونه‌های ماسه‌ای بین 5/1 تا 2/4 درصد کرنشِ خزشی در بازه‌ی زمانی 30 روزه و بین 61/0 تا 5/2 درصد کرنشِ خزشی در بازه‌های زمانی 7 روزه از خود نشان دادند. هم‌چنین روابط خطی به‌منظور پیش‌بینی تغییر‌شکل وابسته به زمان ماسه‌ها پیشنهاد شد. نتایج به‌دست‌آمده تطابق خوبی با مطالعات قبلی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Time-Dependent Deformations in Dry Sands

نویسندگان [English]

 • Masoud Nasiri 1
 • Mohammad Hajiazizi 2
 • Ahmad Reza Mazaheri 3
 • Pornkasem Jongpradist 4
1 Department of Civil Engineering, Razi University, Taq-e Bostan, Kermanshah, Iran
2 Department of Civil Engineering, Razi University, Taq-e Bostan, Kermanshah, Iran
3 Department of Civil Engineering, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran
4 King Mongkut’s University of Technology Thonburi
چکیده [English]

The time-dependent behavior of sands is one of the main issues that can influence many projects. In this study nine sand models with different particles shape and sizes and different grain distribution have been used to investigate creep behavior. The samples were prepared at 60% relative density and the constant stresses of 45 kPa for 30 days and 26 to 416 kPa for seven days (with the double increase in stress increment) under dry conditions in the Oedometer apparatus (one-dimensional consolidation) were tested. The results showed that the rotation, slipping, and crushing of the sand grains over time under constant load was the cause of creep deformation in the dry samples. Sand samples exhibit 1.5 to 4.2% creep strains in 30 days, and 0.61 to 2.5% creep strains in seven days’ time interval. Finally, two linear equations are presented to predict the deformation of sands over time. The results were in good agreement with previous studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dry Sand
 • Creep
 • Oedometer Test
 • Time-Dependent Behavior
 • Particle size
 • Ausgustesen, A., Liingaard, M., and Lade, P.V., "Evaluation of Time-dependent Behavior of Soils", International Journal of Geomechanics, 4, No. 3, pp. 137-156, (2004).
 • Zhang, Y., Xue, Y.Q., Wu, J.C., and Shi, X.Q., "Creep Model of Saturated Sands in Oedometer Tests", GeoShanghai International Conference, Geotechnical Special Publication, June 6-8, pp. 1-8, (2006).
 • Murayama, S., Michihiro, K., and Sakagami, T., "Creep Characteristics of Sand", Soil and Foundations, 24, No. 2, pp. 1-15, (1984).
 • Murayama, S., "Formulation of Stress-strain-time Behaviors of Soils under Deviatoric Stress Condition", Soil and Foundations, 23, No. 2, pp. 43-57, (1983).
 • Lade, P.V., and Liu, C.T., "Experimental Study of Drained Creep Behavior of Sand", Journal of Engineering Mechanics, 124, No. 8, pp. 912-920, (1998).
 • Wang, Z., and Wong, R.C.K., "Strain-dependent Creep Behavior of Athabasca Oil Sand in Triaxial Compression", International Journal of Geomechanics, 17, No. 1, pp. 1-9, (2017).
 • Wang, F., Miao, L., and Lv, W., "Experimental Study of the Creep Behavior of the Yangtze River Sand", GeoRlorida, Advances in Analysis, Modeling & Design, GSP 199, pp. 777-782, (2010).
 • Nian, T., Yu, P., Diao, M., Lu, M., and Liu, C., "Shear-creep Behavior of Dredger Fill Silty Sands under Different Normal Pressure", Proceedings of Civil Engineering and Urban Planning, CEUP 2012, 558-563, (2012).
 • Lade, P.V., "Creep Effects on Static and Cyclic Instability of Granular Soils", Journal of Geotechnical Engineering, 120, No. 2, pp. 404-419, (1994).
 • Yin, J., Soleimanbeigi, Al., Likos, W.J., and Edil, T.B., "Creep Behavior of Compacted Waste Foundry Sands for Use as Roadway Embankment Fill", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 144, No. 2, pp. 1-10, (2018).
 • Park, K.H., Jung, Y.H., and Chung, C.K., "Evolution of Stiffness Anisotropy During Creep of Engineered Silty Sand in South Korea", KSCE Journal of Civil Engineering, 21, No, 6, pp. 2168-2176, (2017).
 • Yang, Y., Lai, Y., and Chang, X., "Experimental and Theoretical Studies on the Creep Behavior of Warm Ice-rich Frozen Sand", Gold Region Science and Technology, 63, pp. 61-67, (2010).
 • Brzesowsky, R.H., Hangx, S.J.T., Brantut, N., and Spiers, C., "Compaction Creep of Sands due to Time-dependent Grain Failure: Effects of Chemical Environmental, Applied Stress, and Grain Size", Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 119, No. 10, pp. 7521- 7541, (2014).
 • Park, K.H, Chung, C.K., and Jung, Y.H., "State-dependent Volume Change During Creep in Engineered Silty Sand", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 145, No. 6, pp. 1-10, (2019).
 • نگهدار، علیرضا، یادگاری، شیما، هوشمندی، سیاب، «بررسی رفتار خزشی خاک رس در شرایط آزمایشگاهی»، نشریه مهندسی عمران فردوسی، دوره 28، شماره 1، صص 1-12، (1395).
 • Lade, P.V., Liggio, C.D., and Nam, J., "Strain Rate, Creep and Stress Drop-creep Experiments on Crushed Coral Sand", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 135, No. 7, pp. 941-953, (2009).
 • Kiyota, T., Tatsuoka, F., and Yamamuro, J., "Drained and Undrained Creep Characteristics of Loose Saturated Sand", Proceedings of Site Characterization and Modeling, GSP 138, (2005).
 • Sawicki, A., Miereczynski, J., and Swidzinski, W., "Apparent Creep of Saturated Sand Caused by Intrinsic Cyclic Loading", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 140, No. 2, pp. 1-3, (2014).
 • Enomoto, T., Koseki, J., Tatsuoka, F., and Sato, T., "Creep Failure of Sands Exhibiting Various Viscosity Types and its Simulation", Soils and Foundations, 55, No. 6, pp. 1346-1363, (2015).
 • Lade, P.V., and Karimpour, H., "Stress Drop Effects in Time Dependent Behavior of Quartz Sand", International Journal of Solids and Structures, 87, No. 1, pp. 167-182, (2016).
 • Prisco, C., Imposimato, S., and Vardoulakis, I., "Mechanical Modeling of Drained Creep Triaxail Tests on Loose Sand", Geotechnique, 50, No. 1, pp. 73-82, (2000).
 • Zhu, Z., Luo, F., Zhang, Y., Zhang, D., and He, J., "A Creep Model for Frozen Sand of Qinghai-Tibet Based on Nishihara Model", Cold Region Science and Technology, 167, (2019).
 • Zhang, Z., and Wang, Y.H., "DEM Modeling of Aging or Creep in Sand Based on the Effects of Microfracturing of Asperities and Evolution of Microstructural Anisotropy during Triaxial Creep", Acta Geotechnica, 11, pp. 1303-1320, (2016).
 • Liu, S., Wang, J., and Kwok, C.Y., "DEM Simulation of Creep in One Dimensional Compression of Crushable Sand", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 145, No. 10, pp. 1-10, (2019).
 • Tanaka, Y., and Tanimoto, K., "Time Dependent Deformation of Sand as Measured by Acoustic Emission", In Proceedings International conference on rheology and soil mechanics, Elsevier Science, London, pp. 182-193, (1988).
 • Mejia, C.A., Vaid, Y.P., and Negussey, D., "Time Dependent Behavior of Sand", In Proceedings International conference on rheology and soil mechanics, Conventry, England. (1988).
 • McDowell, G.R., "Micromechanics of Creep of Granular Materials", Geotechnique, Vol. 53, No. 10, pp. 915-916, (2003).  
 • حاجی‌عزیزی، محمد، نصیری، مسعود، مظاهری، احمدرضا، «بررسی رفتار ماسه‌های آلوده به نفت خام در آزمایش CBR»،نشریه‌ی مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 53، شماره 7، صص 1-17، (1400).
 • Porcino, D., Caridi, G., Malara, M., and Morabito, E., "An Automated Control System for Undrained Monotonic and Cyclic Simple Shear Tests", In Proceedings GeoCongress 2006, (2006).
 • Khosravi, E., Ghasemzadeh, H., Sabour, M.R., and Yazdani, H., "Geotechnical Properties of Gas Oil-contaminated Kaolinite", Engineering Geology, 166, pp. 11-16, (2013).
 • Porcino, D., Marciano V., and Granata, R., "Cyclic Liquefaction Behavior of a Moderately Cemented Grouted Sand under Repeated Loading", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 79, pp. 36-46, (2015).
 • Monkul, M. M., Gultekin, C., Gulver, M., Akin, O., and Eseller-Bayat, E., "Estimation of Liquefaction Potential from Dry and Saturated Sandy Soils under Drained Constant Volume Cyclic Simple Shear Loading", Soil Dynamic and Earthquake Foundation, 75, pp. 27-36, (2015).

 

 

CAPTCHA Image