بررسی موانع و مشکلات تاثیرگذار بر روی استاندارد سازی مصالح تولیدی صنایع ساختمانی استان لرستان (با تاکید بر بتن آماده و سنگدانه مورد استفاده در بتن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان.

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.

3 گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، لرستان، ایران

چکیده

 طبق دو ماده 155 و 168 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، هرنوع ساخت و ساز باید با مصالح استاندارد و کاربرد آن توسط سازندگان ذی صلاح  انجام و هر ساختمان باید 10 سال بیمه شود. بر همین اساس هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی موانع و مشکلات تاثیرگذار بر روی استانداردسازی مصالح ساختمانی در استان لرستان می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش کمی-کیفی(آمیخته) از نوع اکتشافی بود در این شیوه ابتدا تیم پژوهشی با توجه به اهداف و سوالات تحقیق، پرسشنامه‌ای شامل سوالات باز تدوین نمود. پس از تدوین پرسشنامه و انتخاب اعضای پانل مصاحبه‌ها آغاز شد. در این مرحله با تعداد 50 نفر از مدیران مراکز تولید مصالح،کارفرمایان، کارشناسان سازمان نظام مهندسی استان، مسکن شهرسازی، اداره استاندارد،  مجریان و ناظران طرح‌های ساختمانی هماهنگی به عمل آمد و مصاحبه‌ها انجام شد.روش نمونه‌گیری در بخش کیفی غیر احتمالی هدفمند و حجم نمونه در حد رسیدن به اشباع بود که مصاحبه‌ها در این بخش با 50 نفر به اشباع رسید و در بخش کمی روش نمونه‌گیری تصادفی بود که در این بخش با بهره‌گیری از فرمول کوکران، 325 نفر از تولید کنندگان، مصرف‌کنندگان، مهندسین ناظر، آزمونگران آزمایشگاه همکار و پیمانکاران مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری اطلاعات در این پژوهش از مصاحبه عمیق، پرسشنامه، مشاهده میدانی و آزمایش (اخذ نتایج 40 نمونه آزمایش انجام گرفته توسط آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده توسط اداره کل استاندارد در استان و تحلیل این آزمایش‌ها بر اساس استانداردهای موجود) بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Barriers and Problems Effecting the Standardization of Industrial Construction Materials of Lorestan Province (with Emphasis on Concrete and Concrete’s Aggregates)

نویسندگان [English]

 • Fereydoon Omidinasab 1
 • vahid Goodarzimehr 2
 • Hamidreza Babaali 3
 • Ahmad Dalvand 1
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering. Lorestan University, Lorestan, Iran.
2 Department of Civil Engineering. Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
3 Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Khorramabad Branch, Lorestan, Iran.
چکیده [English]

According to Articles 155 and 168 of the Fifth Development Plan Law, any construction must be carried out with standard materials and its application by competent builders, and each building must be insured for ten years. Accordingly, the main purpose of this study is to investigate the barriers and problems affecting the standardization of construction materials in Lorestan province. The research method in this research was quantitative-qualitative (mixed) of exploratory type. In this method, the research team first developed a questionnaire including open-ended questions according to the objectives and questions of the research. After compiling the questionnaire and selecting the panel members, the interviews began. At this stage, fifty managers of material production centers, employers, experts of the provincial engineering organization, urban housing, standard administration, executives, and supervisors of construction projects were coordinated and interviews were conducted. The sample size was so saturated that the interviews in this section were saturated with fifty people and in the quantitative section it was a random sampling method in which three hundred and twenty-five manufacturers, consumers, supervising engineers, laboratory testers using Cochran's formula. Colleagues and contractors were examined. To collect information in this study, in-depth interviews, questionnaires, field observations, and experiments (obtaining the results of forty samples of tests performed by accredited laboratories by the General Directorate of Standards in the province and analyzing these tests based on existing standards) have been used.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Barriers and problems
 • Standard solutions
 • Standardization
 • Building material
 • Concrete
 1. Chiang, Y. H., Chan, H. W., Lok, K. L., "Prefabrication and barriers to entry—A case study of public housing and institutional buildings in Hong Kong", Habitat Int. 30, Vol. 30(3) pp. 482–499, (2006)
 2. Omidinasab, F., Goodarzimehr, V., "A Hybrid Particle Swarm Optimization and Genetic Algorithm for Truss Structures with Discrete Variables", Journal of Applied and Computational Mechanics, Vol. 6(3), pp. 593-604. (2020)
 3. Talatahari, S., Goodarzimehr, V., Taghizadieh, N., "Hybrid Teaching-Learning-Based Optimization and Harmony Search for Optimum Design of Space Trusses", Journal of Optimization in Industrial Engineering, Vol. 13(1) pp. 177-194, (2020).
 4. Goodarzimehr, V., Taghizahieh, N., Omidinasab, F., "Design and optimization of steel frames using genetic algorithm", International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran, Tehran, Iran, (2018).
 5. Talatahari S, Goodarzimehr V, Shojaee S. SYMBIOTIC ORGANISMS SEARCH AND HARMONY SEARCH ALGORITHMS FOR DISCRETE OPTIMIZATION OF STRUCTURES. International Journal of Optimization in Civil Engineering. Vol. 11 (2) pp. 177-194, (2021)
 6. Din, M. I., Bahri, N., Dzulkifly, M. A., Norman, M. R., Kamar, K. A. M., Abd Hamid, Z., "The adoption of industrialised building system (IBS) construction in Malaysia: The history, policies, experiences and lesson learned", In Proceedings of the 29th International Symposium of Automation and Robotics in Construction (ISARC), Eindhoven, The Netherlands, (2012).
 7. Qian, L., "The Level of Industrialized Building in Developed Countries Is More Than 10 Times than that in China", Available online: http://dz.jjckb.cn/www/pages/webpage2009/html/2015--10/08/content_ 10735.htm (accessed on 6 January 2016), (2015).
 8. Kamar, K., Alshawi, M., Hamid, Z., "Barriers to industrialized building system (IBS): The case of Malaysia", In Proceedings of the BuHu 9th International Postgraduate Research Conference th (IPGRC 2009), The University of Salford, 29– 30th January, 2009, Salford, United Kingdom(2009).
 9. Luo, L.Z., Mao, C., Shen, L.Y., Li, Z. D., "Risk factors affecting practitioners’ attitudes toward the implementation of an industrialized building system. Eng. Constr", Archit. Manag. Vol. 22, pp. 622–643, (2015)
 10. Jiang, Q., Huang, Q., Chang, S., Xu, Y., "Quality Management and Acceptance of the Prefabricated Concrete Structure Engineering", Qual. Manag, Vol. 34, pp. 5–13, (2016).
 11. Mao, C., Shen, Q. P., Pan, W., Ye, K. H., "Major Barriers to Off-Site Construction: The Developer’s 9 Perspective in China", Journal Manag. Eng. Vol. 31, pp. 3, (2015).
 12. Musa, M. F., Mohammad, M. F., Mahbub, R., Yusof, M. R., "Enhancing the Quality of Life by Adopting Sustainable Modular Industrialised Building System (IBS) in the Malaysian Construction Industry", Procedia Soc. Behav. Sci. Vol. 153, pp. 79–89, (2014).
 13. Sami, K., "Analysing Customer Satisfaction and Quality in Construction—The Case of Public and Private Customers", Helsinki University of Technology: Espoo, Finland, (2015).
 14. Zhang, X., Skitmore, M., Peng, Y., "Exploring the challenges to industrialized residential building in China", Habitat Int. Vol. 41, pp. 176–184, (2014).
 15. Iranian National Standards Organization., Concrete’s characteristic. 6044 Iranian National   Standard, Tehran, Iran, 54, (2015).
 16. Iranian National Standards Organization., 3 Edition, Concrete’s characteristic. 302 Iranian National Standard, Tehran, Iran, 54, (2015).
 17. Ismail, F., Yusuwan, N. M., Baharuddin, H. E. A., "Management Factors for Successful IBS Projects Implementation", Procedia—Soc. Behav. Sci. Vol. 68, pp. 99–107, (2012).

 

CAPTCHA Image