نقش نگرش و باور رانندگان جوان بر بازدارندگی جرایم رانندگی با سرعت زیاد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 گروه مهندسی عمران، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

 سرعت غیرمجاز تخلفی رایج در راهها و به­خصوص در میان رانندگان جوان است. از جمله عوامل مؤثر در رانندگی با سرعت زیاد، نگرش و باور رانندگان می­باشند. لذا در پژوهش حاضر به بررسی نقش نگرش و باور رانندگان جوان بر بازدارندگی جرایم مربوط به سرعت غیرمجاز (جریمه نقدی، نمره منفی، توقیف خودرو و محرومیت اجتماعی) پرداخته شد. پرسشنامه به روش طراحی آزمایش انتخاب با رویکرد ترجیحات بیان شده طراحی گردید که شامل ترکیبات مختلفی از انواع جرایم بود. به علاوه سوالاتی به منظور سنجش نگرش نسبت به تصادف، نگرش نسبت به رانندگی با سرعت زیاد و همچنین باور نسبت به جرایم رانندگی ارائه گردید. داده­های پژوهش با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس و از میان دانشجویان دارای فعالیت رانندگی که در یکی از پردیس­های کرج دانشگاه خوارزمی تهران، دانشکده­های فنی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-شرق مشغول به تحصیل بودند گردآوری شد. در مجموع 550 پرسشنامه از پردیس­های دانشگاهی به دست آمد. با هدف بررسی رفتار انتخاب جریمه رانندگان و تأثیر نقش نگرش و باور رانندگان بر آن، از رویکرد انتخاب گسسته و مدل لوجیت چند جمله­ای استفاده شد. براساس نتایج، محرومیت اجتماعی برای رانندگانی که نسبت به رعایت سرعت مجاز در تصادفات نگرش مثبتی داشتند، از دو مکانیزم نمره منفی و جریمه نقدی بازدارنده­تر به دست آمد. همچنین بررسی برهمکنش باور رانندگان نسبت به جرایم و محرومیت اجتماعی نشان داد، برای رانندگانی که نسبت به کاربرد صحیح جرایم راهنمایی و رانندگی باور مثبتی نداشته­اند، محرومیت از حقوق اجتماعی بازدارندگی کمتری نسبت به سایر رانندگان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Attitudes and Beliefs on Deterrence of Speeding Among Young Drivers

نویسندگان [English]

 • Ali Yarahmadi 1
 • Mohsen Fallah Zavareh 1
 • Majid Zabihi Tari 2
1 Kharazmi University, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Tehran, Iran
2 Islamic Azad University, East Tehran branch, Department of Civil Engineering, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Speeding has been recognized as a common violation particularly among the younger drivers. Drivers' attitudes and beliefs are among the factors influencing drivers’ speed selection. The present study investigates the role of young drivers' attitudes and beliefs on the deterrence of speeding penalties including “monetary fines”, “demerit point”, “car impoundment”, and “social deprivation”. We designed a stated preference survey to investigate the drivers’ choice of speeding penalties. The convenience sampling method was used to collect data (n=550) at campuses of Kharazmi University in Karaj, College of Engineering at the University of Tehran, and the East Tehran Branch of Islamic Azad University. We conducted a Multinomial Logit (MNL) regression to correlate the drivers’ selection of the speeding penalties to attitudes towards excessive speed and road crashes, as well as their beliefs about speed penalties. According to the results, for drivers who had a positive attitude toward accidents, social deprivation was more deterrent than demerit points and monetary fines. Moreover, analysis of the interaction between drivers' beliefs about traffic penalties and social deprivation showed that compared to other drivers, for drivers who did not have a positive belief about traffic penalties, the mechanism of social deprivation was less deterrent. The implications of these findings have been discussed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Traffic violations
 • Attitudes
 • Beliefs
 • Speeding
 • Multinomial logit
 1. Shinar, D., Treat, J. R., and McDonald, S. T., "The Validity of Police Reported Accident Data", Accident Analysis & Prevention, Vol. 15, No. 3, pp. 175–191, (1983).
 2. Adanu, E. K., and Jones, S., "Effects of Human-Centered Factors on Crash Injury Severities", Journal of Advanced Transportation, Vol. 2017, pp. 1–11, (2017).
 3. Shinar, D., "Crash Causes, Countermeasures, and Safety Policy Implications", Accident Analysis & Prevention, Vol. 125, pp. 224–231, (2019).
 4. ETSC., "4th Annual Road Safety Performance Index (PIN) Report | ETSC", [Online]. Available: https://etsc.eu/4th-annual-road-safety-performance-index-pin-report/.
 5. Pei, X., Wong, S. C., and Sze, N. N., "The Roles of Exposure and Speed in Road Safety Analysis", Accident Analysis & Prevention, Vol. 48, pp. 464–471, (2012).
 6. Yannis, G., Laiou, A., Theofilatos, A., & Dragomanovits, A. “Speeding. ESRA thematic report no. 1”, ESRA project (European Survey of Road users' safety Attitude). Report No. 2016-T-01-EN, Athens, Greece: National Technical University of Athens, (2016).
 7. Fleiter, J., and Watson, B., "The Speed Paradox: The Misalignment between Driver Attitudes and Speeding Behaviour", Journal of the Australasian College of Road Safety, Vol. 17, No. 2, pp. 23–30, (2006).
 8. Rune, Elvik., "Speed and road accidents an evaluation of the Power Model", The Institute of Transport Economics (TOI) Report, (2004).
 9. Aarts, L., and van Schagen, I., "Driving Speed and the Risk of Road Crashes: A Review", Accident Analysis & Prevention, Vol. 38, No. 2, pp. 215–224, (2006).
 10. Elvik, R., Vadeby, A., Hels, T., and van Schagen, I., "Updated Estimates of the Relationship between Speed and Road Safety at the Aggregate and Individual Levels", Accident Analysis & Prevention, Vol. 123, pp. 114–122, (2019).
 11. Wegman, F. C. M., "Driving down the road toll by building a safe system", [Online]. Available: https://www.dpti.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/259251/FredWegman_drivingdowntheroadtoll.pdf, (2012).
 12. Walker, G. H., Stanton, N. A., and Chowdhury, I., "Self Explaining Roads and Situation Awareness", Safety Science, Vol. 56, pp. 18–28, (2013).
 13. De Pelsmacker, P., and Janssens, W., "The Effect of Norms, Attitudes and Habits on Speeding Behavior: Scale Development and Model Building and Estimation", Accident Analysis & Prevention, Vol. 39, No. 1, pp. 6–15, (2007).
 14. Haglund, M., and Åberg, L., "Speed Choice in Relation to Speed Limit and Influences from Other Drivers", Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 3, No. 1, pp. 39–51, (2000).
 15. Ryeng, E. O., "The Effect of Sanctions and Police Enforcement on Drivers’ Choice of Speed",  Accident Analysis & Prevention, Vol. 45, pp. 446–454, (2012).

16.   وزارت راه و شهرسازی, مطالعات تحقیقاتی و پژوهشی تدوین نظام استقرار برنامه عملیاتی ملی ایمنی راه‌های کشور, مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل ونقل، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران, تهران، ایران، (1399).

 1. Hatfield, J., and Fernandes, R., "The Role of Risk-Propensity in the Risky Driving of Younger Drivers", Accident Analysis & Prevention, Vol. 41, No. 1, pp. 25–35, (2009).
 2. Clarke, D. D., Ward, P., and Truman, W., "Voluntary Risk Taking and Skill Deficits in Young Driver Accidents in the UK", Accident Analysis & Prevention, Vol. 37, No. 3, pp. 523–529, (2005).
 3. Cestac, J., Paran, F., and Delhomme, P., "Young Drivers’ Sensation Seeking, Subjective Norms, and Perceived Behavioral Control and Their Roles in Predicting Speeding Intention: How Risk-Taking Motivations Evolve with Gender and Driving Experience", Safety Science, Vol. 49, No. 3, pp. 424–432, (2011).
 4. Machin, M. A., and Sankey, K. S., "Relationships between Young Drivers’ Personality Characteristics, Risk Perceptions, and Driving Behaviour", Accident Analysis & Prevention, Vol. 40, No. 2, pp. 541–547, (2008).
 5. European Commission, "Speed Enforcement 2018", Directorate General for Transport, [Online]. Available:https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/ersosynthesis2018-speedenforcement.pdf, (2018).
 6. Liu, Z., Wu, H., and Li, R., "Effects of the Penalty Mechanism against Traffic Violations in China: A Joint Frailty Model of Recurrent Violations and a Terminal Accident", Accident Analysis & Prevention, Vol. 141, pp. 105547, (2020).
 7. Elvik, R., "Association between Increase in Fixed Penalties and Road Safety Outcomes: A Meta-Analysis", Accident Analysis & Prevention, Vol. 92, pp. 202–210, (2016).
 8. Goldenbeld, Charles, Jolieke Mesken, and Ingrid van Schagen, "The effect of severity and type of traffic penalties on car drivers’ emotions, perceptions of fairness, and behavioural intentions", SWOV, Report No. D-2013-12, The Hague, Netherlands (2013).
 9. Castillo-Manzano, J. I., Castro-Nuño, M., and Pedregal, D. J., "An Econometric Analysis of the Effects of the Penalty Points System Driver’s License in Spain", Accident Analysis & Prevention, Vol. 42(4), pp. 1310–1319, (2010).
 10. Castillo-Manzano, J. I., Castro-Nuño, M., López-Valpuesta, L., and Pedregal, D. J., "From Legislation to Compliance: The Power of Traffic Law Enforcement for the Case Study of Spain", Transport Policy, Vol. 75, pp. 1–9, (2019).
 11. Montag, J., "A Radical Change in Traffic Law: Effects on Fatalities in the Czech Republic", Journal of Public Health, Vol. 36, No. 4, pp. 539–545, (2014).
 12. De Paola, M., Scoppa, V., and Falcone, M., "The Deterrent Effects of the Penalty Points System for Driving Offences: A Regression Discontinuity Approach", Empir Econ, Vol. 45, No. 2, pp. 965–985, (2013).
 13. Baratian-Ghorghi, F., Zhou, H., and Zech, W. C., "Red-Light Running Traffic Violations: A Novel Time-Based Method for Determining a Fine Structure", Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 93, pp. 55–65, (2016).
 14. Wagenaar, A. C., Maldonado-Molina, M. M., Erickson, D. J., Ma, L., Tobler, A. L., and Komro, K. A., "General Deterrence Effects of U.S. Statutory DUI Fine and Jail Penalties: Long-Term Follow-up in 32 States", Accident Analysis & Prevention, Vol. 39, No. 5, pp. 982–994, (2007).
 15. Shaaban, K., "Assessment of Drivers’ Perceptions of Various Police Enforcement Strategies and Associated Penalties and Rewards", Journal of Advanced Transportation, Vol. 2017, pp. 1–14, (2017).
 16. Elvik, R., and Christensen, P., "The Deterrent Effect of Increasing Fixed Penalties for Traffic Offences: The Norwegian Experience", Journal of Safety Research, Vol. 38, No. 6, pp. 689–695, (2007).
 17. Becker, Gary S. “Crime and Punishment: An Economic Approach”. Journal of Political Economy, Vol. 76, No. 2, pp. 169–217, (1968)
 18. Eagly, Alice H., and Shelly Chaiken. The psychology of attitudes. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, (1993).
 19. Schwitzgebel, E., "Belief.", Stanford Encyclopedia of Philosophy, [Online]. Available: https://plato.stanford.edu/entries/belief/, (2006).
 20. Wogalter, M. S., Dejoy, D. M., and Laughery, K. R., eds., Warnings and Risk Communication, Taylor & Francis, London ; Philadelphia, PA, (1999).
 21. Huh, H. J., Kim, T. (Terry), and Law, R., "A Comparison of Competing Theoretical Models for Understanding Acceptance Behavior of Information Systems in Upscale Hotels", International Journal of Hospitality Management, Vol. 28, No. 1, pp. 121–134, (2009).
 22. Munro, S., Lewin, S., Swart, T., and Volmink, J., "A Review of Health Behaviour Theories: How Useful Are These for Developing Interventions to Promote Long-Term Medication Adherence for TB and HIV/AIDS?", BMC Public Health, Vol. 7, No. 1, pp. 104, (2007).
 23. Rokeach, M., "Attitude Change and Behavioral Change", Public Opinion Quarterly, Vol. 30, No. 4, pp. 529, (1996).
 24. Arafat, Yara, and Mohamed Izham Mohamed Ibrahim. “The Use of Measurements and Health Behavioral Models to Improve Medication Adherence”. In Social and Administrative Aspects of Pharmacy in Low- and Middle-Income Countries, 53–69. Elsevier, (2018).
 25. Ajzen, Icek. “From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior”. In Action Control, edited by Julius Kuhl and Jürgen Beckmann, 11–39. Springer, Berlin Heidelberg, (1985).
 26. Fishbein, A.  M., and Ajzen, I., Belief, Attitude, Intention and Behaviour: An Introduction to Theory and Research, (1975).
 27. Parker, D., Stradling, S. G., and Manstead, A. S. R., "Modifying Beliefs and Attitudes to Exceeding the Speed Limit: An Intervention Study Based on the Theory of Planned Behavior1", Journal of Applied Social Psychology, Vol. 26, No. 1, pp. 1–19, (1996).
 28. Iversen, H., and Rundmo, T., "Attitudes towards Traffic Safety, Driving Behaviour and Accident Involvement among the Norwegian Public", Ergonomics, Vol. 47, No. 5, pp. 555–572, (2004)
 29. Blincoe, K. M., Jones, A. P., Sauerzapf, V., and Haynes, R., "Speeding Drivers’ Attitudes and Perceptions of Speed Cameras in Rural England", Accident Analysis & Prevention, Vol. 38, No. 2, pp. 371–378, (2006).
 30. Assum, T., "Attitudes and Road Accident Risk", Accident Analysis & Prevention, Vol. 29, No. 2, pp. 153–159, (1997).
 31. Parker, D., Manstead, A. S. R., Stradling, S. G., and Reason, J. T., "Determinants of Intention to Commit Driving Violations", Accident Analysis & Prevention, Vol. 24, No. 2, pp. 117–131, (1992).
 32. Hatfield, J., and Job, R. F. S., "Beliefs and Attitudes about Speeding and Its Countermeasures", University of Sydney, School of psychology, Report No. B2001/0342, Australia, (2006).
 33. Ulleberg, P., and Rundmo, T., "Risk–Taking Attitudes among Young Drivers: The Psychometric Qualities and Dimensionality of an Instrument to Measure Young Drivers’ Risk–Taking Attitudes", Scandinavian Journal of Psychology, Vol. 43, No. 3, pp. 227–237, (2002).
 34. Sagberg, F., and Sundfør, H. B., "Self-Reported Deterrence Effects of the Norwegian Driver’s Licence Penalty Point System", Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 62, pp. 294–304, (2019).
 35. Kuhfeld, W. F., "Marketing Research Methods in SAS: Experimental Design, Choice, Conjoint, and Graphical Techniques", SAS Institute Inc., Cary, NC, USA, (2010).
 36. Hensher, D. A., Rose, J. M., and Greene, W. H., Applied Choice Analysis, Cambridge University Press, Cambridge, (2015).
 37. Abdi, H., and Williams, L. J., "Principal Component Analysis: Principal Component Analysis", Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, Vol. 2, No. 4, pp. 433–459, (2010).
 38. Ferguson, E., and Cox, T., "Exploratory Factor Analysis: A Users’s Guide", International Journal of Selection and Assessment, Vol. 1, No. 2, pp. 84–94, (1993).
 39. Cronbach, L. J., "Coefficient alpha and the internal structure of tests", psychometrika, Vol. 16, No. 3, pp.297-334, (1951).
 40. Moen, B.-E., "Determinants of Safety Priorities in Transport – The Effect of Personality, Worry, Optimism, Attitudes and Willingness to Pay", Safety Science, Vol. 45(8), pp. 848–863, (2007).
 41. Hess, S., Advanced discrete choice models with applications to transport demand. Diss. University of London, (2005).
 42. Train, K., Discrete Choice Methods with Simulation, Cambridge University Press, New York, (2003).
 43. Hensher, D. A., Rose, J. M., Ortúzar, J. de D., and Rizzi, L. I., "Estimating the Value of Risk Reduction for Pedestrians in the Road Environment: An Exploratory Analysis", Journal of Choice Modelling, Vol. 4, No. 2, pp. 70–94, (2011).
 44. Moffatt, Steve, and Suzanne Poynton., "Deterrent Effect of Higher Fines on Recidivism: Driving Offences, The", BOCSAR NSW Crime and Justice Bulletins, (2007).
 45. Goldenbeld, C., "Increasing Traffic Fines", https://www.researchgate.net/publication/322790828, (2017).
CAPTCHA Image