بررسی اثرآهک و نانوآهک بر ویژگی‌های تراکمی و مقاومتی ماسه ساحلی چالوس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکدۀ فنّی و مهندسی شرق گیلان، دانشگاه گیلان.

2 ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

3 گروه مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

چکیده

خاک به‌عنوان لایۀ سطحی زمین و بستر سازه­های عمرانی، از اهمّیّت ویژه­ای در توسعۀ مناطق شهری برخوردار است. برخی از خاک­ها، همچون ماسه ساحلی چالوس، به دلیل وجود رفتار نامناسب از قبیل ظرفیت باربری کم و تراکم‌پذیری زیاد، در زمرۀ خاک­های مساله­دار قرار می­گیرند. از جمله روش­های مرسوم در بهسازی سطحی خاک، تثبیت با استفاده از مواد افزودنی مناسب است. در این پژوهش به بررسی اثر افزودن کربنات کلسیم (آهک) در ابعاد معمولی و نانو، بر ویژگی­های مکانیکی ماسه مورد استفاده پرداخته می­شود. بدین منظور پس از نمونه­برداری این خاک از سواحل شهر چالوس، آهک و نانوآهک در درصدهای وزنی مختلف به آن افزوده شده و تحت آزمایش­های تراکمی و مقاومتی قرار گرفتند. بر اساس نتایج این پژوهش، افزودن آهک در ابعاد معمولی و نانو، باعث بهبود ویژگی­های تراکمی و مقاومتی شده، لیکن تأثیر نانوآهک به‌مراتب بیشتر است که این موضوع می­تواند به علت تشدید و تسریع واکنش­های شیمیایی رخ‌داده بین عناصر موجود در خاک و کربنات کلسیم در ابعاد نانو باشد. همچنین با افزایش درصد آهک و نانوآهک در مخلوط، هم زاویۀ اصطکاک و هم چسبندگی افزایش یافته، لیکن تأثیر مواد افزودنی بر چسبندگی مخلوط، چشمگیرتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effects of Lime and Nano-Lime on Compaction and Strength Properties of Chaloos Coastal Sand

نویسندگان [English]

  • Reza Rezvani 1
  • Milad Azizi 2
  • Pejman Nopars 2
  • Ali Nabizadeh 3
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Technology and Engineering, Eastern Guilan, University of Guilan.
2 Geotechnical Engineering, Islamic Azad University, Tonekabon Branch.
3 Department of Civil Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University.
چکیده [English]

Soil as a substrate of land and the foundation of civil structures is of particular importance in the development of urban areas. Some soils are classified as problematic soils due to their low mechanical resistance or high sensitivity to moisture changes, such as the Chalus coastal sand. Soil stabilization with suitable materials is one of the methods of soil improvement for problematic soils. The effect of calcium carbonate (i.e., lime) and nano-calcium carbonate (i.e., nano-lime) on the mechanical properties of the Chalus coastal sand is evaluated in this study. For this purpose, after sampling the soil from the coasts of Chalus city and conducting basic geotechnical experiments, the mixtures were prepared with different percentages of lime and nano-lime and compaction and strength tests were performed on the mixtures. The results showed that lime and nano-lime improved the mechanical properties of the soil material. However, the effect of nano-lime on the mechanical properties of Chalus sand is more significant compared to lime-sand mixtures. In addition, the increase in the lime and nano-lime content in soil mixtures resulted in an increase in the internal friction angle and cohesion.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil Improvement
  • Lime
  • Nano-Lime
  • Compaction Properties
  • Strength Parameters
  • Bearing Capacity
1.    Dermatas, D. and Meng, X.G.,"Utilization of fly ash for stabilization/solidification of heavy metalcontaminated soils",Engineering Geology, Vol..70, pp. 377-394, (2003).
2.    Kalkan, E. and Akbulut, S.,"The positive effects of silica fume on the permeability, swelling, pressure and compressive strength of natural clay liners",Engineering geology, Vol.73, No.1: pp. 145-156, (2004).
3.    Obrer, C.,"Permeability of stabilized clay", M.Sc. Thesis, Helsinki university of technology, (2006).
4.    Gallagher, P.M. and Lin, Y.,"Column testing to determine colloidal silica transport mechanisms", Geo-Frontiers Congress, Austin, Texas, United States, (2005).
5.    Ahmadi, H., Eslami, A., and Arabani, M.,"Characterization of sedimentary Anzali Sand for static and seismic studies purposes",International Journal of Geography and Geology, Vol.4, No.10., pp.155–169, (2015).
6.    Zeng, Q.J., Mo, H.H., Liao, J.C., and Pan, H.,"Study on corrosion resistance of soil-cementmixed with nanometer silica powder",Science Technology and Engineering, Vol. 7, No. 2, pp.1671–815, (2007).
7.    Wang, L.F.,"Experimental researches on microstructure of nanometer silicon and cement-stabilized soils",Applied Mechanics and Materials, 94–96:358–64, (2011).
8.    Zhang, M.H., and Islam, J.,"Use of nano-silica to reduce setting time and increase earlystrength of concretes with high volumes of fly ash or slag",Construction and BuildingMaterials, Vol. 29:, pp.573–80, (2012).
9.    Oltulu, M., and Şahin. R.,"Pore structure analysis of hardenedcement mortars containing silica",Construction and BuildingMaterials, Vol.53: pp.658–664, (2014).
10.  Sadrjamali, M., Athar, S.M., and Negahdar, A.,"Modifying soil shear strength parameters using additives in laboratory condition",Current World Environment, Vol.10, No.1, pp.120-130, (2015).
11. Haeri, S.M., Hamidi, A., Hosseini, S.M., Asghari, E., and Toll, D.G.,"Effect of cement type on the mechanical behavior of a gravely sand", Geotechnical and Geological Engineering, Vol. 24, No.2, pp.335-360, (2006).
12. Asghari, E., Toll, D.G., and Haeri, S.M., "Triaxialbehaviour of a cemented gravely sand, Tehran alluvium", Geotechnical and Geological Engineering, Vol. 21, No.1, pp.1-28, (2003).
13.  Yonekura, R., and Miwa, M.,"Fundamental properties of sodium silicate based grout", Proceedings of the Southest Asian Geotechnical Conference (SEAGC), P.44-439, (1993).
14.  Noll, M.R., Bartlett, C., and Dochat, T.M.,"Insitu permeability reduction and chemical fixation using colloidal silica",National Outdoor Action Conference, Las Vegas, NV, P.57-443, (1992).
15.  Butron, C., Axelsson, M., and Gustafson, G.,"Silica soil for rock grouting laboratory testing of strength, fracture behavior and hydraulic conductivity",Journal of Tunneling and Underground Space Technology, Vol. 24, No. 6, pp.603-607, (2006).
16.   شوش پاشا،عیسی،عباسی،مجتبی ونجف نیا،هادی،"بررسی اثر ترکیب سیمان و نانوسیلیس بر روی مقاومت برشی خاک ماسه ای بابلسر"،نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 50، شماره 1، صفحه 179-188، (1397).
17.  Bahmani, S.H., Huat, B.B.K., and Asadi, A., and Farzadnia, N.,"Stabilization of residual soil using SiO2 nanoparticles and cement",Construction and BuildingMaterials, Vol.64, pp.350–359, (2014).
18.  Kutanaei, S.S., and Choobbasti, A.J.,"Prediction of combined effects of fibers and cement on the mechanical properties of sand using particle swarm optimization algorithm",Journal of Adhesion Science and Technology, Vol. 29, No.6, 487–501, (2015).
19.  Kutanaei, S.S., and Choobbasti, A.J.,"Experimental study of combined effects of fibers and nanosilica on mechanical properties of cemented sand", Journal of Materials in Civil Engineering, Vol.28, No. 6:, p. 06016001, (2016).
20.   محمدزاده ثانی،ابوالفضل،عربانی،مهیار،خداپرست حقی،اکبر و جمشیدی چناری،رضا،"تأثیر نانو رس بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه های رس دار"، چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، تهران، (1389).
21.   عبدی نژادنوحدانی، امیرحسین، عسکری جیرهنده، صادق، ترابی خداشهری، حامد و احتشامی، امیرمحمد،"ارزیابی آزمایشگاهی بهسازی خاک رس با نانوآهک و آهک به منظور بهبود خواص خمیری رس"، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، تهران، شرکت مدیران ایده (1394).
22.  Zhang, G., Germaine, J.T., Whittle, A.J., and Ladd, C.,"Index properties of a highly weathered old alluvium", Geotechnique, Vol.54, NO. 7, pp. 441-451, (2004).
23.  Gao, L., Ren, K., Ren, Z., and Yu, X.,"Experimental study of nanometer magnesium oxide-modified clay",Soil Mechanics and Foundation Engineering, Vol..52, NO. 4,: pp.218–224, (2015).
24.  Gao, L., Ren, K., Ren, Z., and Yu, X.,"Study on the shear property of nano-mgo-modified soil",Marine Georesources & Geotechnology, Vol. 36, pp. 465–470, (2018).
25.  García, S., Trejo, P., Ramírez, O., López-Molina, J., and Hernández,N., "Influence of nanosilica on compressive strength of lacustrine soft clays",Proceedings of the 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Seoul, Korea, pp. 369–372, (2017).
26.  Taipodia, J., Dutta, J., and Dey, A.K., "Effect of nanoparticles on properties of soil",Proceedings of Indian Geotechnical Conference, Kochi, (2011).
27.  Ahmadi, H.,"Experimental study of the effect of nano-additives on the stiffness of cemented fine sand",International Journal of Geotechnical Engineering, pp.1-14, (2019).
28.  ASTM D698,"Standard test methods for laboratory compaction characteristics of soil using standard effort (12,400 ft-lbf/ft3 (600 kN-m/m3))", ASTM International, West Conshohocken, PA, (2011).
29.  ASTM D3080,"Standard test method for direct shear test of soils underconsolidated drained conditions", ASTM International, West Conshohocken, PA, (2011).
30.  Bahadori, H., Hasheminezhad,A.,and Taghizadeh,F.,"Experimental study on marl soil stabilization using natural pozzolans",Journal of Materials in Civil Engineering, Vol..31, No..2, pp.04018363, (2019).
31.  Bahadori, H., Hasheminezhad, A., and Alizadeh, S.,"The influence of natural pozzolans structure on marl soil stabilization",Transportation Infrastructure Geotechnology, Vol. 7: pp.46-54, (2020).
32.   نوروززاده، پیام و فرخی، فرهنگ،"تأثیر نانورس بر روی خصوصیات تراکمی و مقاومت فشاری خاک ماسه رس-دار تثبیت‌شده با آهک"، کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز، دانشگاه تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تبریز، (1397).
33. Qing, Y., Zenan, Z., Deyu, K., and Rongshen,C., "Influence of nano-SiO2 addition on properties of hardened cement paste as compared with silica fume", Construction and Building Materials, Vol. 21: pp.539–545, (2007).
34. Papatzani, S., Paine, K., and Calabria-Holley, J.,"A comprehensivereview of the models on the nanostructure of calcium silicatehydrates",Construction and Building Materials, Vol.74: pp.219–234, (2015).
35. Oltulu, M., and Şahin. R.,"Single and combined effects ofnano-SiO2, nano-Al2O3 and nano-Fe2O3 powders on compressivestrength and capillary permeability of cement mortar containingsilica fume", Materials Science and Engineering, A 528: pp.7012–7019, (2011).
36. Bahari, M., Nikookar, M., Arabani, M., Haghi, A.K., and Khodabandeh, H., "Stabilization of silt by nano-clay", 7th National Congress on Civil Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran. (2017).
 
 
CAPTCHA Image