تعیین ضریب رفتار قاب بتن‌آرمه دارای دیوار برشی فولادی نازک با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 سمنان

چکیده

امروزه دیوار برشی فولادی در سراسر دنیا به‌خصوص مناطق با لرزه‌خیزی زیاد به‌شدّت مورد توجّه محقّقان و طراحان قرار گرفته است و مطالعات عددی و آزمایشگاهی فراوانی جهت شناخت بیشتر رفتار این سیستم انجام شده است. برای استفاده از ظرفیت محدودۀ رفتار غیر ارتجاعی سیستم­ها و سازه­ها، لازم است در طراحی سازه روش­های غیرخطی مورد استفاده قرار گیرند، امّا به دلیل زمان­بر بودن این نوع طراحی، از روش استاتیکی خطی معادل بهره گرفته می­شود. امّا طراحی الاستیک کاملاً غیراقتصادی است و به همین منظور از پارامتر ضریب رفتار استفاده می­شود. در این تحقیق ضرایب لرزه­ای برای سیستم قاب بتن‌آرمه با دیوار برشی فولادی نازک با استفاده از روش تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده (IDA) تعیین شده­اند. برای این منظور سه ساختمان 7 و 15 و 30 طبقه تحت 10 شتاب‌نگاشت مختلف حوزۀ دور و نزدیک آنالیز شدند. بر اساس تحلیل­ها ضریب شکل‌پذیری، اضافه مقاومت و ضریب رفتار سازه به ترتیب 24/4، 48/2 و 9 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که ضریب رفتار و شکل‌پذیری این نوع سیستم با افزایش ارتفاع سازه، کاهش و ضریب اضافه مقاومت افزایش می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Coefficient Behavior of Reinforced Moment Frame Having the Steel Plate Shear Wall using incremental Non-linear Dynamic Analysis (IDA)

نویسندگان [English]

  • majid gholhaki 1
  • ali soleymani 2
  • omid rezaei far 2
1 semnan
2 semnan
چکیده [English]

Nowadays the researchers and experts are interested in steel plate shear wall throughout the world particularly in the regions with high frequency of earthquakes. There has been a number of numerical and experimental studies to get more information about the behavior of this system.to make more use of the capacity of inelastic behavior of the systems and structures it makes necessary to apply Non-linear methods in designing structures. As this method is rather time-consuming the static linear technique is used instead of it, designing elastic is not economical, so it is replaced by coefficient behavior. In this study, the seismic coefficient for the reinforced concrete moment frame with the thin steel plate shear wall is carried out using incremental nonlinear dynamic analysis. Three 7-story, 15-story, and 30-story buildings with different near fault and far fault records were analyzed. The ductility factor, additional strength, and coefficient behavior of the structure were calculated as 4.24, 2.48,9 respectively. The result of this study show that the coefficient behavior, and ductility factor of this system is decreased as the height of the structure goes up but it leads to the increase in the strength Factor.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavior Factor (R)
  • Reinforcement Moment Frame
  • Thin Steel Plate Shear Wall
  • Incremental Dynamic Analysis (IDA)
L. Guo et al, "Cyclic behavior of SPSW and CSPSW in composite frame", Thin-Walled Structures, No. 51 , pp. 39–52, (2012).
2. Vincent Caccese , Mobamed Elgaaly, journal of Structural Engineering, Vol. 119, No. 2, pp. 573-587, ( 1993).
3. ازهری، مجتبی، میرقادری، سیدرسول، " طراحی سازه‌های فولادی"، جلد چهارم، انتشارات ارکان دانش، چاپ دوم، تابستان، (1390).
4. صبوری، سعید، "مقدمه‌ای بر دیوار برشی فولادی"، انتشارات انگیزه، چاپ اوّل، تهران، (1380).
5. CAN/CSA S16.1, "Limit States Design of Steel Structures", Canadian Standard Association, Willowdale, Ontario, Canada, (2001).
6. Roberts T.M and sabouri-Ghomi, S., "Hysteretic Characteristics of Unstiffened Perforated Steel Plate Shear Wall", Thin-walled Structures, Vol 14, No.2, pp.139-151, (1992).
7. Caccese, V., Elgaaly, M., and Chen, R., "Experimental Study of Thin Steel-Plate Shear Walls Under Cyclic Load", ASCE Journal of Structural Engineering, Vol. 119, No.2, pp.573-587, (1993).
8. Elgaaly, M., Caccese, V., and Du, C., "Post-Bukeling Behavir of Stel-Plate Shear Walls Under Cyclic Loads", ASCE Journal of Structural Engineering, Vol. 119, No. 2, pp. 588-605, (1993).
9. Driver, R.G., Kulak, G. L., Elwi, A. E., and Kennedy, D. J. L., "Cyclic Test of Four-Story Steel Plate Shear Wall", ASCE , Journal of structural Engineering, Vol. 124 No.2, pp.112-120, (1998).
10. Driver, R. G. Kulak, G. L., Kennedy, D. J. L., and Elwi, A. E., "Seismic Performance of Steel Plate Shear Walls Based on a Large-Scale Multi-Story Test", Proceedings of the 11th World Conference on Earthquake Engineering, Acapulco, Mexico, Paper 1876, p.9, (1996).
11. Behbahanifard, M., Grondin, G., and Elwi, A, "Experimental and Numerical Investigation of Steel Plate Shear Walls", Structural Engineering Report No.254, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada, (2003).
12. Veladi, H., Armaghani, A and Davaran, A. "Experimental Investigation Cyclic Bihavior of Steel Shear Walls", Asian journal of Civil Engineering, Vol. 8, No. 1, pp. 63-75, (2007).
13. Chen, S. and Jhang, C. "Cyclic Behavior of Low yield Steel Shear Walls", Thin Walled Structures, Vol. 44, pp. 730-738, (2006).
14. صبوری، سعید، قلهکی، مجید، "مطالعه آزمایشگاهی دو نمونه دیوار برشی فولادی شکل‌پذیر سه طبقه"، نشریه علمی-پژوهشی امیرکبیر، سال نوزدهم، شماره جلد-68، گروه مهندسی عمران، بهار و تابستان (1387).
15. Choi, I. and Park, H., "Cyclic Loading Test for Reinforced Concrete Frame with Thin Steel Infill Plate", J. Struct. Eng, 137(6), 654–664, (2011).
16. David J. Webster, S.E., S.M.ASCE; Jeffrey W. Berman, Ph.D., P.E., A.M.ASCE; and Laura N. Lowes, Ph.D, P.E., M.ASCE, "Experimental Investigation of SPSW Web Plate Stress Field Development and Vertical Boundary Element Demand", Journal of Structural Engineering, Vol. 140, Issue 6, (2014).
17. Saeid Sabouri-Ghomi, Salaheddin Mamaziz, "Experimental investigation on stiffened steel plate shear walls with two rectangular openings", Thin-Walled Structures, Vol. 86, pp. 56–66, (2015).
18. Peijun Wang, ,Zipeng Xue, Shaowen Xiao, " Seismic behavior of Self-Buckling-Restrained Steel Plate Shear Wall made by two incline-slotted infill plates", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 133, pp.47–64, (2017).
19. Anjan. K., "seismic behavior of steel plate shear walls with centrally placed circular perforations", thin-walled structures. Vol. 75, pp. 30-42, (2014).
20. Wang, M. Yang, W. Shi, Y. Xu, J., "seismic behaviors of steel plate shear wall structures with construction details and materials", journal constructional steel research. Vol. 107, pp. 194-210, (2015).
21. Ronny, P. Bruneau, M., "experimental investigation of steel plate shear walls in-span plastification along horizontal boundary elements", engineering structures. Vol. 97, pp. 68-79, (2015).
22. Vamvatsikos, D. Cornell, C.A., "Incremental Dynamic Analysis", Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 31, No.3, pp. 491-514, (2002).
23. Bertero, V.V., and Bresler, B., "Design and Engineering Decisions: Failure Criteria (Limit States)", Proc., of 6th World Conference on Earthquake Engineering, New Delhi, India. (1997).
24. Federal Emergency Management Agency, "Recommended Seismic Evaluation and Upgrade Criteria for Existing Welded Steel Moment-Frame Buildings", FEMA-351. (2000).
25. Federal Emergency Management Agency, "Recommended Seismic Design Criteria for New Steel Moment-Frame Buildings", FEMA-350. (2000).
26. کمیته دائمی بازنگری آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، "آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله"، استاندارد 2800 ویرایش چهارم، وزارت مسکن و شهرسازی، (1393).
27. Federal Emergency Management Agency, "PRESTANDARD AND COMMENTARY FOR THE SEISMIC REHABILITATION OF BUILDINGS", FEMA-356. (2000)
28. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، " دستورالعمل بهسازی ساختمان‌های موجود"، نشریه 360، (1385).
29. Uang C.M, "Establishin R and Cd Factor Bulding Seismic Provision", Journal of Structure Engineering, Vol. 117, No.10, August, (1991).
30. Mwafy, A. M & Elnashai, A. S, "Calibration of Force Reduction Factors of RC Buildings", Journal of Earthquake Engineering, Vol. 6, pp. 239-273, (2002).
31. معصومی، علی، "تعیین ضریب رفتار قاب‌های خمشی بتن مسلح با تأکید بر مقاومت افزون و درجۀ نامعینی"، رساله دکتری مهندسی سازه، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، (1382).
32. OpenSees Command Language, "Open System for Earthquake Engineering Simulation", http://opensees.berkeley.edu.
33. دفتر امور مقررات ملی ساختمان، "بارهای وارده بر ساختمان"، مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سوم، وزرات مسکن و شهرسازی، (1392).
34. دفتر امور مقررات ملی ساختمان، "طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه"، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، ویرایش چهارم، وزرات مسکن و شهرسازی، (1392).
35. AISC, Steel Design Guide 20, "Steel Plate Shear Wall", (2007).
CAPTCHA Image