شبیه سازی الگوی رسوب‌گذاری در بالادست سرریز نوک اردکی با به‌کارگیری صفحات مستغرق

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

علوم کشاورزی گرگان

چکیده

سرریز نوک اردکی یکی از سازه­های کنترل‌کننده سطح آب پرکاربرد در شبکه­های آبیاری است. چنانچه رسوبات به داخل شبکه منتقل شود، در بالادست سرریز تله اندازی می‌شود و تراز سطح آب بالادست را تحت تأثیر قرار می­دهد. در این تحقیق به‌صورت آزمایشگاهی از صفحات مستغرق جهت تخلیه رسوبات از طریق دریچه‌های واقع در دماغه و بال­های جانبی سرریز استفاده‌شده است. همچنین از نرم­افزار Flow-3D برای شبیه­سازی الگوی جریان و رسوب استفاده گردید. نتایج نشان داد که به‌کارگیری صفحات مستغرق برای تخلیه رسوبات بخصوص در نسبت­های هد آب به ارتفاع سرریز بیش­تر از 33/0 بسیار مؤثر است. نتایج پردازش تصویر نشان داد که حداکثر خطای نسبی در شبیه­سازی الگوی رسوب‌گذاری 4/14 درصد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of Sedimentation Pattern in Upstream of Duckbill Weirs Using Submerged Vanes

نویسندگان [English]

  • mahla tajari
  • amirahmad dehghani
  • mahdi meftah halaghi
Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Duckbill weir is one of the water level control structures in irrigation networks. If Sediments are transferred into the irrigation networks, they trapped in the upstream of weir and effect on the upstream water level. In this study, submerged vanes are used for flushing the sediment to downstream in addition of gates. The Flow-3D software has been also used for simulation of flow and sediment pattern. The results showed that submerged vanes create secondary flow which is so effective for flushing the sediment especially in value of head over side wall to the weir height more than 0.33. The results of image processing showed that the maximum relatived error for simulation of sediment pattern is 14.4 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sediment pattern
  • Duckbill weir
  • submerged vanes
  • Discharge coefficient
  • Flow-3D software
1- Shaghaghian, M. and Sharifi, M, "Numerical Modeling of Sharp- Crested Triangular Plan Form Weirs Using FLUENT". Indian Journal of Science and Technology, vol. 8(34), (2015).
2- Bilhan, O., Emiroglu, M.E., and Miller, C. J., "Experimental Investigation of Discharge Capacity of Labyrinth Weirs with and without Nappe Breakers", World Journal of Mechanics, vol. 6, pp 207-221, (2016).
3- اژدری مقدم، م، جعفری ندوشن ث، "طراحی هیدرولیکی سرریزهای کنگره‌ای ذوزنقه‌ای با استفاده از هیدرودینامیک محاسباتی" مجله علمی-پژوهشی عمران مدرس، 13(2): 133-123، (1392).
4-ساکت، م، "تعیین ضریب دبی سرریز‌های نوک اردکی لبه‌تیز مرکب"، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه علوم کشاورزی گرگان، (1394).
5-شفاعت‌طلب، ح، اسمعیلی‌ورکی، م، اشرف‌زاده، ا، "مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تراز پایاب بر ضریب دبی جریان در سرریزهای کنگره‌ای با پلان ذوزنقه‌ای"، تحقیقات مهندسی سازه‌های آبیاری و زهکشی، 17(67): 80-63، (1395).
6- Odgaard, A.J. and Kennedy, J.F., "River- bend bank protection by submerged vanes", Journal of Hydraulic Engineering, vol. 109 (8), pp 1161–1173, (1983).
7-Odgaard, A.J. and, Lee HYE, "Submerged vanes for flow control and bank protection in streams", University of Iowa, Iowa, (1984).
8- Kabiri-Samani A.R., "Analytical approach for flow over an oblique weir". Journal of Civil Engineering, vol. 17(2), pp. 107-117, (2010).
9- Beygipoor, Gh., Shafaei Bajestan, M., Kaskuli, H.A. and, Nazari, S., "The Effect of Distance from Submerged Vanes to the Intake at Different Angles of Vanes on Controlling the Sediment Entering the Intake Branching from a 90° Convergent Bend", International Journal of Farming and Allied Sciences, pp. 591-598, (2013).
10- Masloum-Sahraki, S., Mahmoudian, Sh. and Masloum, R, "Effect of Submerged Vanes on Intake Ratio and Water Surface profile at 55° Diversion", Journal of river engineering, 2(2), (2014).
11-منتصری، ح، توکلی، ک، "مطالعه عددی روی جانمایی تک صفحه مستغرق نسبت به لبه‌های آبگیر جانبی در کانال قوسی U شکل"، مجله عمران مدرس، 15(2): 181-171، (1394).
12-اسدی، م، زمردیان، م.ع، "شبیه‌سازی عددی الگوی جریان متلاطم و آبشستگی موضعی بستر در اطراف آبشکن قائم و زاویه‌دار با مدل Flow-3D"، مجله علوم و مهندسی آبیاری، 39(2): 179-167، (1395).
13-Chanson, H, "The hydraulic of open channel flow", Department of Civil Engineering, The University of Queensland, Australia, pp. 634p, (2004).
14-Meyer‐Peter, E. and, R. Muller, "Formulas for bed load transport", Hydraulic Engineering Reports, Stockholm, pp. 14p, (1948).
15-Engelund, F, and E. Hansen, "A Monograph on Sediment Transport in Alluvial Streams". Teknisk Forlag, Copenhagen, Denmark, pp. 65p, (1967).
CAPTCHA Image