بهبود خواص مکانیکی و سازه‌ای بتن‌ها با جایگزینی بطری‌های پت بازیافتی به‌عنوان ریزدانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 سمنان

چکیده

در این مقاله به بررسی آزمایشگاهی جایگزینی بطری‌های پت به‌عنوان پسماندهای بازیافتی با ماسه در بتن پرداخته‌شده است. از پت به میزان 5 ، 10 و 15 درصد معادل حجم ماسه با ساخت 96 نمونه با 4 طرح اختلاط با نسبت ثابت آب به سیمان در ترکیبات بتن استفاده‌شده و مقاومت فشاری نمونه­های مکعبی و استوانه‌ای ، مقاومت کششی دو نیم شدن استوانه‌ای، مقاومت ضربه قرص بتنی و مقاومت خمشی دال‌های بتنی مسلح و غیرمسلح به دست آورده شده‌اند. نتایج آزمایشان نشان داد که با افزایش تدریجی درصد پت تا 15 درصد، اسلامپ هم تا 50% کاهش می‌یابد ولی میزان کاهش مقاومت فشاری و کششی به ترتیب تا 18 و 21 درصد بود. همچنین مقاومت خمشی و مقاومت ضربه در ایجاد ترک اولیه و ترک نهایی نیز با افزودن پت تا 13 و 19 درصد افزایش‌یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving of Concrete Mechanical and Structural Characteristics with Replacing Pet Bottles as Fine Aggregates

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kazem Sharbatdar 1
  • Mohammad Noorbaran 2
1 Semnan University
2 Semnan University
چکیده [English]

An experimental work on replacing recycle pet bottles with sand in concrete in this paper. 5, 10, and 15% Pet equivalent with sand in concrete including 4 different mixes with constant water to cement ratio and totally 96 specimens was used and made; compressive strengths of cubic and cylinder specimens, tensile split strength of cylinder specimens, impact strengths plus flexural strengths of reinforced and plain concrete slabs were obtained. The results indicated that the workability of fresh concrete was decreased up to 50% by increasing the pet percentage up to 15% but the compressive and tensile strengths of hard concrete were decreased up to 18 and 21%. And also the flexural strengths and impact strength (initial and final cracks) were increased up to 13 and 19% due to increasing recycle pet percentage

کلیدواژه‌ها [English]

  • PET bottles
  • Flexural
  • Impact
  • Compressive Strength
  • Recycled
  • Workability
[1] http://www.plasticseurope.org
[2] http:// www.petcore.org
[3] National Association for PET Container Resources (Report on Post Consumer PET Container
Recycling Activity); 2009.
[4] Williams, P.T., 1998, “Waste Treatment and Disposal”, Wiley, Chisterter.
[5] Albano, C., Camacho, N., Hernandez, M., Matheus, A., Gutierrez, A., 2009, “Influence of content and particle size of waste pet bottles on concrete behavior at different w/c ratios”, Journal of Waste Management, 29, 2707–2716.
[6] Jo, B.W., Park, S.K., Park, J.C., 2008. “Mechanical properties of polymer concrete made with recycle PET and recycle concrete aggregates”. Construction and Building Materials. Vol.22, Issue12, page: 2281-2291.
[7] Rebeiz, K. S., 1996, “Precast use of polymer concrete using Unsaturated polyester resin based on recycled PET waste”, Construction and Building Materials; Vol. 10, No. 3, pp. 215-220.
[8] Foti, D., 2011, “Preliminary analysis of concrete reinforced with waste bottles PET fibers”, Construction and Building Materials, 25, 1906.
[9] Pereira de Oliveira, L.A., Castro-Gomes, J.P., 2011, “Physical and mechanical behavior of recycled PET fiber reinforced mortar”, Construction and Building Materials, 25, 1712–1717.
[10] Kim, S.B., Yi, N.H., Kim, H.Y., Kim, J.H.J., Song, Y.Ch., 2010, “Material and structural performance evaluation of recycled PET fiber reinforced concrete”, Cement & Concrete Composites, 32 , 232–240.
[11] Ochi, T., Okubo, S., Fukui, K., 2007, “Development of recycled PET fiber and its application as concrete-reinforcing fiber”, Cement & Concrete Composites, 29, 448–455.
[12] Silva, D.A., Betioli, A.M., Gleize, P.J.P., Roman, H.R., Gomez, L.A., Ribeiro, J.L.D., 2005, “Degradation of recycled PET fibers in Portland cement-based materials”, Cement and Concrete Research, 35, 1741–1746.
[13] Frigione, M., 2010, “Recycling of PET bottles as fine aggregate in concrete”, Journal of Waste Management, Volume 30, Issue 6, Pages 1101–1106.
[14] Choi, Y.W., Moon, D.J., Kim, Y.J., Lachemi, M., 2009, “Characteristics of mortar and concrete containing fine aggregate manufactured from recycled waste polyethylene terephthalate bottles”, Construction and Building Materials, 23, 2829–2835
.
[15] Choi, Y.W., Moon, D.J., Chung, J.S., Cho, S.K., 2005, “Effects of waste PET bottles aggregate on the properties of concrete”, Cement and Concrete Research, 35, 776–781.
[16] Akçaoِzoglu, S., Atis, C.D. , Akçaoِzoglu, K., 2010, “An investigation on the use of shredded waste PET bottles as aggregate in lightweight concrete”, Waste Management, 30 , 285–290.
[17] Marzouk, O.Y., Dheilly, R.M., Queneudec, M., 2007, “Valorization of post-consumer waste plastic in cementitious concrete composites”, Waste Manage, 27, 310–318.
[18] Reis, J.M.L., Chianelli-Junior, R., Cardoso, J.L., Marinho, F.J.V., 2011, “Effect of recycled PET in the fracture mechanics of polymer mortar”, Construction and Building Materials.
[19] Hannawi,K., Kamali-Bernard,S., Prince, W., 2010, “Physical and mechanical properties of mortars containing PET and PC waste aggregates”, Waste Management , 30 , 2312–2320.
[20] Akçaözoğlu, , S. Duran Atiş,C., Akçaözoğlu, K., 2010, “An investigation on the use of shredded waste PET bottles as aggregate in lightweight concrete”, Journal of Waste Management, Volume 30, Issue 2, February 2010, Pages 285–290.
[21] Gu, L., Ozbakkaloglu, T., 2016, “Use of recycled plastics in concrete: A critical review”, Journal of Waste Management, Available online 9 March 2016.
[22] Ismail , Z.Z., AL-Hashmi, E.A., 2008, “Use of waste plastic in concrete mixture as aggregate replacement”, Journal of Waste Management, Volume 28, Issue 11, November 2008, Pages 2041–2047.
CAPTCHA Image