ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح‏ شده با پودر کربنات کلسیم کریستال

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

در این پژوهش تأثیر پوشش سطح سنگ‌دانه‌ها با پودر کربنات کلسیم کریستال بر حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از روش‌های مکانیکی و ترمودینامیکی مورد ارزیابی قرارگرفته استنتاج آزمایش‌های مکانیکی نشان می‌دهد مقاومت کششی غیرمستقیم نمونه‌های اصلاح‌شده افزایش یافته است. همچنین، نتایج روش انرژی آزاد سطحی نشان می‌دهد که اصلاح سطح سنگ‌دانه‌ها به ترتیب موجب کاهش و افزایش مؤلفه‌های اسیدی و بازی آن‌ها شده است. این تغییرات موجب افزایش چسبندگی سنگ‌دانه با قیر که یک ماده اسیدی است، می‌‌شود. بعلاوه مقادیر انرژی آزادشده در حضور رطوبت برای نمونه‌های اصلاح‌شده کاهش‌یافته است که بیانگر کاهش تمایل مخلوط به عریان‏شدگی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Moisture Sensitivity of Modified Asphalt Mixtures with Crystal Calcium Carbonate Powder

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossein Hamedi 1
  • Mohsen Sohrabi 2
1 University of Guilan
2 Urmia University
چکیده [English]

In this research, by using mechanical and thermodynamic methods, the effect of surface coatings of aggregates with crystal calcium carbonate powder on the moisture sensitivity of asphalt mixtures has been evaluated. The results show that the indirect tensile strength of the modified specimens has been increased. as Also, the result of SFE method indicates that, with aggregate surface modification, their acidic and basic components respectively have been reduced and increased. Due to these changes, the adhesion between aggregates and bitumen (which is an acidic substance) increase. In addition, the amount of released energy in the presence of moisture has been reduced for modified specimens, which indicates a reduction in the tendency of the mixture for stripping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moisture damage؛ Aggregates modification
  • ؛ Micronized calcium carbonate؛ Modified lottman test؛ Surface free energy
1. A. John Boyes, Reducing Moisture Damage in Asphalt Mixes Using Recycled Waste Additives, Msc Dissertation: California Polytechnic State University,San Luis Obispo, 2011.
2. S. Caro Spinel, A Coupled Micromechanical Model of Moisture-Induced Damage in Asphalt Mixtures:Formulation and Applications., PhD Dissertation: Texas A&M University, 2009.
3. F. Moghadas Nejad, A. R. Azarhoosh, G. H. Hamedi and M. J. Azarhoosh, "Influence of using nonmaterial to reduce the moisture susceptibility of hot mix asphalt," Constr. Build. Mater, vol. 31, no. 6, p. 384–388, 2012.
4. A. S. Aksoy, K. S¸amlioglu, S. Tayfur and H. Ozen, "Effects of various additives on the moisture damage sensitivity of asphalt mixtures.," Constr Build Mater, vol. 19, p. 11–18, 2005.
5. P. E. Sebaaly, "Comparison of lime and liquid additives on the moisture damage of hot mix asphalt mixtures," Arlington, VA: National Lime Association, 2007.
6. G. H. Hamedi, F. Moghadas Nejad and K. Oveisi, "Investigating the effects of using nanomaterials on moisture damage of HMA," Road Materials and Pavement Design, 2015.
7. A. Bhasin, Development of methods to quantify bitumen-aggregate adhesion and loss of adhesion due to water., PhD Dissertation: Texas A&M University, 2006.
8. B. Shah, "Evaluation of moisture damage within asphalt concrete mixes," Phd Dissertation,Texas A&M University, 2003.
9. Y. Kim, J. S. Lutif, A. Bhasin and N. D. Little, "Evaluation of moisture damage mechanisms and effects of hydrated lime in asphalt mixtures through measurements of mixture component properties and performance testing," Journal of Materials in Civil Engineering, vol. 20, no. 10, p. 659–667, 2008.
10. G. M. Elphingstone, "Adhesion and Cohesion in Asphalt-Aggregate Systems,Ph.D. Dissertation," Texas A&M University, 1997.
11. M. Arabani and G. Hamedi, "Using the surface free energy method to evaluate the effects of polymeric aggregate treatment on moisture damage in hot-mix asphalt.," Materials in Civil Engineering, vol. 23, no. 6, pp. 802-811., 2010.
12. F. Moghadas Nejad, G. H. Hamedi and A. R. Azarhoosh, "Use of Surface Free Energy Method to Evaluate Effect of Hydrate Lime on Moisture Damage in Hot-Mix Asphalt," Materials in Civil Engineering, vol. 25, no. 8, pp. 1119-1126, 2013.
13. S. F. Mirhosseini, M. Khabiri, A. Kavussi and M. Jalal Kamali, "Applying surface free energy method for evaluation of moisture damage," Construction and Building Materials, vol. 125, pp. 408-416, 2016.
14. R. Ghabchi , D. Singh and M. Zaman, "Evaluation of moisture susceptibility of asphalt mixes containing RAP and different types of aggregates and asphalt binders using the surface free energy method," Construction and Building Materials, vol. 73, pp. 479-489, 30 December 2014.
15. G. H. Hamedi and F. Moghadas Nejad, "Use of aggregate nanocoating to decrease moisture damage of hot mix," Road Materials and Pavement Design, vol. 17, no. 1, pp. 35-51, 2015 b.
16. A. Khodaii, . V. Khalifeh, M. H. Dehnad and G. H. Hamedi, "Evaluating the Effect of Zycosoil on Moisture Damage of Hot-Mix Asphalt Using the Surface Energy Method," Materials in Civil Engineering, vol. 26, no. 2, pp. 259-266 , 2014.
17. G. H. Hamedi, "Investigating the Use of Nano Coating Over the Aggregate Surface on Moisture Damage of Asphalt Mixtures," International Journal of Civil Engineering, 2017.
18. R. Ghabchi, Z. Musharraf, B. Rifat, K. Murat and D. Singh, "WMA Pavements in Oklahoma: Moisture Damage and Performance Issues," University Transportation Center, Oklahoma, 2013.
19. A. W. Hefer, Adhesion in Bitumen-Aggregate Systems and Quantification of the Effects of Water on the Adhesive Bond, phd Dissertation, Texas : A&M University, 2004.
20. I. L. Al-Qadi, I. M. Abuawad, H. Dhasmana and J. S. Trepanier, "Effects of Various Asphalt Binder Additives/Modifiers on Moisture-Susceptible Asphaltic Mixtures," University of Illinois, 2014.
21. A. Bhasin and D. Little, "Application of Microcalorimeter to Characterize Adhesion Between Asphalt Binders and Aggregates.," Materials in Civil Engineering, vol. 21, no. 6, pp. 235-243, 2009.
22. N. M. Wasiuddin, C. M. Fogel, M. M. Zaman and E. A. O’Rear, "Effect of Anti-Strip Additives on surface Free Energy Characteristics of Asphalt Binders for Moisture-Induced Damage Potential," Journal of Testing and Evaluation., vol. 35, no. 1, pp. 36-44, 2007.
23. A. Bhasin, . D. N. Little , K. L. Vasconcelos and E. Masad, "Surface Free Energy to Identify Moisture Sensitivity of Materials for Asphalt Mixes," Transportation Research Board, no. 2001, p. 37–45, 2007.
24. نشریه 234, “آیین نامه رهسازی آسفالتی راه‏های ایران,” معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور, 1390.
25. P. Peltonen, "Road aggregate choice based on silicate quality and bitumen adhesion," Journal of transportation engineering. 118, no. 1, pp. 50-61, 1992.
CAPTCHA Image