معرفی دو اصلاح مؤثر برای بهبود پیش‌بینی رفتار دینامیکی خاک‌های دانه‌ای در مدل رفتاری پاستور- زینکوویچ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

ارومیه

چکیده

دو اصلاح مؤثر برای بهبود پیش­بینی رفتار دینامیکی خاک‌های دانه­ای توسط مدل رفتاری خمیری تعمیم­یافته(Generalized plasticity)  پاستور- زینکوویچ (Pastor-Zienkiewicz, PZ) معرفی شده‌است. اصلاح اول برای در نظر گرفتن پدیدۀ اثر سست­شوندگی در بارگذاری متناوب خاک‌های دانه­ای متراکم و اصلاح دوم برای بهبود پیش­بینی پدیدۀ رچتینگ (Ratcheting) یعنی کرنش‌های خمیری پیش­رونده در خاک‌های دانه­ای تحت بارگذاری متناوب اعمال شده‌است. از سه آزمایش سه­محوری و سه آزمایش کرنش مسطح تحت بارگذاری متناوب برای صحت­سنجی مدل اصلاح­شده استفاده شده‌است. در هر دو اصلاح مذکور، پیش­بینی تغییرات تنش در مقابل کرنش و هم‌چنین تغییرات کرنش حجمی رضایت‌بخش بوده­اند؛ با این حال نتایج پیش­بینی تغییرات کرنش حجمی در اصلاح دوم نسبت به اصلاح اول تطابق بیشتری با آزمایش‌ها داشتند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing Two Effective Modifications for Pastor-Zienkiewicz Model for Improvement of Dynamic Simulation Capability of Granular Soils

نویسنده [English]

  • Amin Iraji
Urmia University
چکیده [English]

Two effective modifications were introduced for Pastor-Zienkiewicz (PZ) model to improve the prediction of dynamic behavior of granular soils. The first modification was implementation of degradation effect for dense granular soils under cyclic loading, and the second was improvement of ratcheting effect for granular soils under cyclic loading. Three cyclic triaxial tests and three cyclic plane strain test were used to validate the introduced modifications. Predictions of stress versus strain for both of modifications were satisfactory. However, predictions of volumetric strain for the second modification were better than those of the first modification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generalized plasticity theory
  • modification of constitutive law
  • dense granular soils
  • simulation of cyclic loading
  • degradation
  • Ratcheting
1. Mroz, Z., and Zienkiewicz, O., "Uniform Formulation of Constitutive Equations for Clays and Sands" Mechanics of engineering materials, Vol. 12, Pp. 415-449, (1984).
2. Zienkiewicz, O., and Z. Mroz., "Generalized Plasticity Formulation and Applications to Geomechanics", Mechanics of engineering materials, Vol. 44, No. 3, Pp. 655-679, (1984).
3. Zienkiewicz, OC, Leung, KH, and Pastor, M., "Simple Model for Transient Soil Loading in Earthquake Analysis I Basic Model and its Application", Int J Num Anal Meth Geomech, 9, Pp. 453-476, (1985).
4. Pastor, M., Zienkiewicz, O., & Leung, K., "Simple Model for Transient Soil Loading in Earthquake Analysis. II. Non‐Associative Models for Sands", International journal for numerical and analytical methods in geomechanics, Vol. 9, No. 5, Pp. 477-498, (1985).
5. Pastor, M., & Zienkiewicz, O., "A Generalized Plasticity, Hierarchical Model for Sand under Monotonic and Cyclic Loading", Numerical Methods in Geomechanics, Pp. 131-150, (1986).
6. Pastor, M., Zienkiewicz, O., and Chan, A., "Generalized Plasticity and the Modelling of Soil Behavior" International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol. 14, No. 3, Pp. 151-190, (1990).
7. Pastor, M., Zienkiewicz, O., Xu, G., and Peraire, J., "Modeling of Sand Behavior: Cyclic Loading, Anisotropy and Localization" Modern Approaches to Plasticity, D. Kolymbas (ed.), Pp. 469-492, (1993).
8. Bahda, F., Pastor, M., & Saitta, A., "A Double Hardening Model based on Generalized Plasticity and State Parameters for Cyclic Loading of Sands", Numerical models in Geomechanics. The Netherlands, Rotterdam, Pp. 33-38, (1997).
9. Zhang, H., Heeres, O., De Borst, R., & Schrefler, B., "Implicit Integration of a Generalized Plasticity Constitutive Model for Partially Saturated Soil", Engineering Computations, Vol. 18, No. 1/2, Pp. 314-336, (2001).
10. Schrefler, B., Zhang, H., Pastor, M., & Zienkiewicz, O., "Strain Localisation Modelling and Pore Pressure in Saturated Sand Samples", Computational Mechanics, Vol. 22, No. 3, Pp. 266-280, (1998).
11. Ling, H. I., and Liu, H., "Pressure-level Dependency and Densification Behavior of Sand through Generalized Plasticity Model", Journal of engineering mechanics, Vol. 129, No. 8, Pp. 851-860, (2003).
12. Merodo, J., A., Tamagnini, R., Pastor, M., Mira, P., "Modelling Damage with Generalized Plasticity", Rivista Italiana di Geotecnica, Vol. 4, Pp.32-42, (2005).
13. Mira, P., Tonni, M., Pastor, M., and Fernandez Merodo, A., "A Generalized Midpoint Aalgorithm for the Integration of a Generalized Plasticity Model for Sands", Int J Numer Meth Engng, Vol. 77, No. 9, Pp. 1201-1223, (2009).
14. Lashkari, A., & Latifi, M., "A Constitutive Model for Sand Liquefaction under Continuous Rotation of Principal Stress Axes", Mechanics Research Communications, Vol. 36, No. 2, 215-223, (2009).
15. Golchin, A., & Lashkari, A., "A Critical State Sand Model with Elastic–plastic Coupling", International Journal of Solids and Structures, Vol. 51, No. 15-16, 2807-2825, (2014).
16. Iraji, A., Farzaneh, O. and Seyedi Hosseininia, E., "A Modification to Dense Sand Dynamic Simulation Capability of Pastor-Zienkiewics-Chan Model", Acta Geotechnica, Vol. 9, No. 2, Pp. 343-353, (2014).
17. Goorani, M., and Hamidi, A., "A Generalized Plasticity Constitutive Model for Sand-gravel Mixtures, International Journal of Civil Engineering, Vol. 13, No. 2, Pp. 133-145, (2015).
18. Ravanbakhsh, E., and Hamidi, A., "Development of a Generalized Plasticity Constitutive Model for Cemented Sands Using Critical State Concept", International Journal of Geotechnical Engineering Vol. 7, No. 4, Pp. 364-373, (2013).
19. Najma, A. and Latifi, M., "Predicting Flow Liquefaction, a Constitutive Model Approach", Acta Geotechnica, Vol. 12, No. 4, Pp. 793-808, (2017).
20. Nova, R., and Wood, D. M., "A Constitutive Model for Sand in Triaxial Compression", International journal for numerical and analytical methods in geomechanics, Vol. 3, No. 3, Pp. 255-278, (1979).
21. Pradhan, T. B. S., Tatsuoka, F., Sato, Y., "Experimental Stress-dilatancy Relations of Sand Subjected to Cyclic Loading", Soils and Foundations, Vol. 29, No. 1, Pp. 45-64, (1989).
22. Masuda, T., Tatsuoka, F., Yamada, S., & Sato, T., "Stress-Strain Behavior of Sand in Plane Strain Compression, Extension and Cyclic Loading Tests", Soils and Foundations, Vol. 39, No. 5, Pp. 31-45, (1999).
23. Tatsuoka, F, and Ishihara, K., "Drained Deformation of Sand under Cyclic Stresses Reversing Direction", Soils and Foundations, Vol. 14, No. 3, Pp. 51-65, (1974b).
24. Niemunis, A., and Herle, I., "Hypoplastic Model for Cohesionless Soils with Elastic Strain Range", Mechanics of Cohesive‐frictional Materials, Vol. 2, No. 4, Pp. 279-299, (1997).
25. Karimi, J., Sato, T., & Koseki, J., "Plane Strain Compression Tests with Image Analysis on Dense Toyoura Sand", Bulletin of ERS, No. 38, Pp. 81-92, (2005).
26. Ling, H. I., Yang, S., Leshchinsky, D., Liu, H., and Burke, C., "Finite-element Simulations of Full-scale Modular-block Reinforced Soil Retaining Walls under Earthquake Loading", Journal of Engineering Mechanics, Vol. 136, No. 5, Pp. 653-661, (2010).
CAPTCHA Image