مطالعۀ آزمایشگاهی و عددی پایداری شیب ماسه‌ای با استفاده از ستون سنگی مسلح با ورقه‌های افقی ژئوتکستایل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، مطالعۀ آزمایشگاهیِ بررسی عملکرد ستون‌ سنگی معمولی و ستون سنگی مسلح با ورقه‌های افقی ژئوتکستایل در پایدارسازی شیب‌‌های خاکی ماسه‌ای می‌باشد. مدل شیب ماسه‌ای پس ‌از ساخت از طریق بارش اشباع شده و با نصب ستون سنگی معمولی و ستون سنگی مسلح با ورقه‌های افقی ژئوتکستایل درون آن، مسلح شده ‌است و در نهایت تاج شیب بارگذاری شده ‌است. نتایج به ‌دست ‌آمده با استفاده از روش تفاضل محدود سه‌بعدی (FLAC3D) نیز مورد تأیید قرار گرفته‌اند. نتایجِ مدل‌سازی‌های آزمایشگاهی و تحلیل‌های عددی، نشان داده‌اند که ستون سنگی مسلح با ژئوتکستایل در وسط شیب ماسه‌ای تأثیر چشم‌گیری در افزایش پایداری شیروانی مسلح دارد؛ به‌طوری ‌که ستون سنگی مسلح مقاومت برشی شیب ماسه‌ای را 5/1 برابر نسبت ‌به ستون سنگی معولی افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental and Numerical Investigation on Stability of Reinforced Sandy Slope using Reinforced Stone Column with Horizontally Laminated Geotextile Disks

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hajiazizi
  • Masoud Nasiri
Razi University
چکیده [English]

The aim of this research is to experimentally investigation of ordinary stone column and reinforced stone column using horizontally laminated geotextile disks in stabilizing sandy slopes. The sand slope model saturated through precipitation and reinforced by installing ordinary stone column and horizontal layers of geotextile within the stone column, and then slope crest undergo loading. Accuracy of experimental results confirmed using 3-D finite difference method (FLAC3D). Both experimental and numerical results show that geotextile reinforced stone column in the middle of sandy slope have an impressive impact on increasing stability of reinforced slope. In such way that reinforced stone column, increase shear strength of sandy slope up to 1.5 times more than ordinary stone column.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sandy Slope
  • Stabilization
  • Stone Column
  • Laminated Geotextile Disk
1. Fattah, M. Y. and Majeed, Q. G., "Finite Element Analysis of Geogrid Encased Stone Columns", Geotechnical and Geological Engineering, Vol. 30, Pp. 713-726, (2012).
2. Ambily, A. P. and Gandhi. S. R., "Behavior of Stone Columns Based on Experimental and FEM Analysis", Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 133, (2007).
3. Aboshi, H., Ichimoto, E., Enoki, M. and Harada, K., "The Composer - A Method to Improve Characteristics of Soft Clay by Inclusion of Large Diameter Sand Columns", Proceedings of the International Conference on Soil Reinforcement: Reinforced Earth and other Techniques, Paris, Vol. 1, Pp. 211-216, (1979).
4. Xanthakos, P. P., Amberson, L. W. and Bruce, D., "Ground Control and Improvement", New York, John Wiley & Sons, (1994).
5. Vekli, M., Aytekin, M., Ikizler, S. B. and Calik, U., "Experimental and Numerical Investigation of Slope Stabilization by Stone Columns", Natural Hazards, Vol. 64, No. 1, Pp. 797-820, (2012).
6. Rao, B. G. and Bhandari, R. K., "Skirting - A New Concept in Design of Heavy Storage Tank Foundation", Proceedings of the 6th South-East Conference on soil Engineering, Taipei, Taiwan, Pp. 283-300, (1980).
7. Juran, I. and Riccobono, O., "Reinforced Soft Soils with Artificially Cemented Compacted-sand Columns", Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, Vol. 117, No. 7, Pp. 1042-1060, (1991).
8. Sharma, R. S., Kumar, B. R. P., and Nagendra, G., "Compressive Load Response of Granular Piles Reinforced with Geogrids", Canadian Geotechnical Journal, Vol. 41, No. 1, Pp. 187-192, (2004).
9. Gniel. J. and Bouazza A., "Improvement of Soft Soils Using Geogrid Encased Stone Columns", Geotextiles and Geomembranes, Vol. 27, Pp. 167-175, (2009).
10. Van Impe, W. F., "Soil Improvement Techniques and Their Evolution", Balkema, Rotterdam, The Netherlands, (1989).
11. Katti, R. K., Katti, A. R. and Naik, S., "Monograph to Analysis of Stone Columns with and Without Geosynthetic Encasement", CBIP Publication, New Delhi, (1993).
12. Al-Joulani, M. A., "Laboratory and Analytical Investigation of Sleeve Reinforced Stone Columns", Ph.D. Thesis, Carleton Univ., Ottawa, Ontario, Canada, (1995).
13. فردوسی شاهاندشتی، آتنا، مقدس‌نژاد، فریدون، افلاکی، اسماعیل، «بررسی عددی پایداری دیوارهای خاکی مسلح با ژئوسنتتیک»، نشریۀ مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد، سال 27، ش. 1، (1394).
14. بدو، کاظم، امامی، رقیه، «پیش‌بینی و چگونگی در اختیار گرفتن نشست خاکریز ساخته‌شده روی پی سست با مسلح‌سازی به‌کمک ژئوتکستایل (مطالعۀ موردی بزرگراه شهید کلانتری)»، نشریۀ مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد، سال 22، ش. 2، (1390).
15. Raithel, M. and Kempfert, H. G., "Calculation Models for Dam Foundations with Geotextiile Coated Sand Columns", Proceedings of the International Conference on Geotechnical and Geological Engineering, Melbourne, (2000).
16. Raithel, M., Kempfert, K. G. and Kirchner, A., "Geotextile- Encased Columns (GEC) for foundation of a dike on very soft soils”, Proceedings of the 7th International Conference on Geosynthetics, Nice, France, Pp. 1025-1028, (2002).
17. Raithel, M., Kuster, V., and Lindmark, A., "Geotextile encased columns - A Foundation System for Earth Structures, Illustrated by a Dyke Project for a Works Extension in Hamburg", Nordic Geotechnical Meeting NGM 2004, Ystad, Sweden. (2004).
18. Raithel, M. and Kirchner, A., "Caculation Techniques and Dimensioning of Encased Columns - Design and State of the Art", Proceedings of the 4th Asian Regional Conference on Geosynthetics, June 17-20, Sanghai, China, (2008).
19. Pulko, B., Majes, B., Logar, J., "Geosynthetic-encased Stone Columns: Analytical Calculation Model", Geotextiles and Geomembranes, Vol. 29, Pp. 29-39 (2011).
20. Murugesan, S. and Rajagopal, K., "Model Tests on Geosynthetic Encased Stone Columns", Journal of the Geosynthetics International, Vol. 14, No. 6, Pp. 346-354, (2007).
21. Malarvizhi, I., "Comparative Study on the Behavior of Encased Stone Column and Conventional Stone Column", Soil and Foundations. Japanese Geotechnical Society, Vol. 47, No. 5, Pp. 873-855, (2007).
22. Lo, S. R., Zhang, R. and Mak, J., "Geosynthetic-encased Stone Columns in Soft Clay: A Numerical Study", Geotextiles and Geomembranes, Vol. 28, No. 3, Pp. 292- 302, (2010).
23. Khabazian, M., Kaliakin, V. N. and Meehan, C. L., "3D Numerical Analyses of Geosynthetic Encased Stone Columns", ASCE Conference Proceedings, Pp. 201-208, (2010).
24. Keykhosropur, L., Soroush, A. and Imam, R., "3D Numerical Analyses of Geosynthetic Encased Stone Columns", Geotextiles and Geomembranes, Vol. 35, Pp. 61-68, (2012).
25. Almeida, M. S. S., Hosseinpour, I. and Riccio, M., "Performance of a Geosynthetic Encased Column (GEC) in Soft Ground: Numerical and Analytical Studies", Geosynthetics International, Vol. 20, No. 4, Pp. 252-262, (2013).
26. Elsawy, M .B. D., "Behaviour of Soft Ground Improved by Conventional and Geogrid-encased Stone Columns, Based on FEM Study", Geosynthetics International, Vol. 20, No. 4, Pp. 276-285, (2013).
27. Kempfert, H. G., Raithel, M. and Jaup, A., "Model Tests for Analysis of the Bearing and Deformation Behavior of Column Foundations", Proceedings of 12th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Geotechnical Engineering for Transportation Infrastructure, Balkema, Rotterdam, Pp. 1521-1526, (1999).
28. Raithel, M. and Kempfert, H. G., "Calculation Models for Dam Foundations with Geosynthetic Coated Sand Columns", Proceedings of International Conference on Geotechnical & Geological Engineering. GeoEng, Melbourne Australia, Pp. 347-352, (2000).
29. Geduhn, M., Raithel, M. and Kempfert, H. G., "Practical Aspects of the Design of Deep Geosynthetic Coated Sand Columns for the Foundation of a Dike on Very Soft Soils", Proceedings of 4th International Symposium on Earth Reinforcement: Landmarks in Earth Reinforcement, Vol. 1, Pp. 545-548. Fukuoka, Kyushi, Japan, (2001).
30. Alexiew, D., Brokemper, D. and Lothspeich, S., "Geosynthetic Encased Columns (GEC): Load Capacity, Geosynthetic Selection and Pre-design Graphs", Contemporary Issues in Foundation Engineering. ASCE, New York, USA, Pp. 497-510. Geotechnical Special Publication, No. 131, (2005).
31. Black, J. A., Sivakumar, V., Madhav, M. R. and Hamill, G. A., "Reinforced Stone Columns in Weak Deposits: Laboratory Model Study", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 133, No. 9, Pp. 1154-1161, (2007).
32. Wu, C. S., Hong, Y. S. and Lin, H. C., "Axial Stress-relation of Encapsulated Granular Column" Computers and Geotechnics, Vol. 36, No. 2, Pp. 226-240, (2008).
33. Joel, G. and Abdelmalek, B., "Improvement of Soft Soils Using Geogrid Encased Stone Columns", Geotextiles and Geomembranes, Vol. 27, No. 3, Pp. 167-175, (2009).
34. Zhang, Y. P., Li, T. and Wang, Y., "Theoretical Elastic Solutions for Foundations Improved by Geosynthetic-encased Columns", Geosynthetics International, Vol. 18, No. 1, Pp. 12-20, (2011).
35. Kempfert, H. G., "Ground Improvement Methods with Special Emphasis on Column-type Techniques", In: International Workshop on Geotechnics of Soft Soils - Theory and Practice, Netherlands, Pp. 101–112, (2003).
36. Murugesan, S. and Rajagopal, K., "Studies on the Behavior of Single and Group of Geosynthetic Encased Stone Columns", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE Vol. 136, No. 1, Pp. 129-139, (2010).
37. Hosseinpour, I., Riccio. M. and Almeida, M. S. S., "Numerical Evaluation of Granular Column Reinforced by Geosynthetics Using Encasement and Laminated Disks", Geotextiles and Geomembranes, Vol. 42, No. 4, Pp. 363-373, (2014).
38. NazariAfshar, J. and Gazavi, M., "Experimental Studies on Bearing Capacity of Geosynthetic Reinforced Stone Columns", Arabian Journal of Science and Engineering, Vol. 39, Pp. 1559-1571, (2014).
39. Hong, Y. S., Wu, C. S. and Yu, Y. S., "Model Tests on Geotextile-encased Granular Columns under 1-g and Undrained Conditions", Geotextiles and Geomembranes, Vol. 44, Pp. 13-27, (2016).
40. Das, B. M., "Advanced Soil Mechanics", Fourth edition, CRC Press.
41. Hajiazizi, M. and Mazaheri, A. R., "Use of Line Segments Slip Surface for Optimized Design of Piles in Stabilization of Earth Slopes", International Journal of Civil Engineering, No. 1, Transaction B: Geotechnical engineering, Vol. 13, (2015).
42. Murugesan, S. and Rajagopal, K., "Geosynthetic-encased Stone Columns: Numerical Evaluation", Geotextiles and Geomembranes, Vol. 24, Pp. 349-358, (2006).
43. Vesic, A. S., "Analysis of Ultimate Loads of Shallow Foundations", Soil Mechanics and Foundation, Vol. 99, No. 1, Pp. 45-73, (1973).
44. Sawwaf, M., "Strip Footing Behavior on Pile and Sheet Pile-stabilized Sand Slope", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 131, No. 6, Pp. 705-715, (2005).
45. Hegde, A. M. and Sitharam, T. G., "Experimental and Numerical Studies on Protection of Buried Pipeline Sand Underground Utilities Using Geocells", Geotextiles and Geomembranes, Vol. 43, No. 5, Pp. 372-381, (2015).
46. Fakher, A. and Jones, C. J. F. P., "Discussion on Bearing Capacity of Rectangular Footings on Geogrid Reinforced Sand. by Yetimoglu, T., Wu, J. T. H., Saglamer, A., 1994", Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 122, Pp. 326-327, (1996).
CAPTCHA Image