بررسی تأثیر خاک‌اره برروی رفتار ژئوتکنیکی خاک‌های رسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تبریز

2 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تبریز

چکیده

در این پژوهش تأثیر ذرات خاک‌ارۀ درخت کاج برروی خصوصیات ژئوتکنیکی دو نوع خاک رس کائولنی بررسی شده‌است، به‌طوری‌که خاک‌اره با درصدهای وزنی 3، 6 و 9 به‌صورت خشک به دو خاک کائولنی با خصوصیات خمیری مختلف به‌صورت تصادفی مخلوط گردیده‌است. در ادامه، نمونه­های ساخته‌شده تحت آزمایش­های تراکم، تک­محوری، نفوذپذیری (با ارتفاع متغیر)، تحکیم و برش مستقیم (خشک و اشباع) قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از آزمایش­ها نشان می‌دهد، زمانی‌که 3 % خاک‌اره به نمونه­های مورد مطالعه افزوده ­گردد سبب کاهش نسبت تخلخل حداقل (emin) در بین ذرات خاک کائولن با خاصیت خمیری بالا به‌میزان 24 % می‌شود. هم‌چنین در این شرایط افزایش در مقاومت و ظرفیت باربری، تراکم‌پذیری و کاهش جذب آب به‌وقوع می‌پیوندد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Sawdust on Geotechnical Properties of Clayey Soils

نویسندگان [English]

  • Roozbeh Tadayyon 1
  • Rouzbeh Dabiri 2
1 Tabriz Branch-Islamic Azad Unibersity
2 Tabriz Branch-Islamic Azad Unibersity
چکیده [English]

In this research, effects of pine tree sawdust on geotechnical properties of two types of kaolinite clayey soil was evaluated. So that, sawdust in 3, 6 and 9 percent (by weight) in dry condition randomly mixed with two kaolinite clayey soil with different plasticity index. Compaction, uniaxial, permeability (falling head) and consolidation tests were performed on specimen. Results showed while 3% sawdust mixed to samples, 24% minimum void ratio (emin) decreased in kaolinite clay with high plasticity index. Also, in this condition, increasing of bearing capacity and strength, ductility and decreasing in water absorbing have been happened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clayey soil
  • Sawdust
  • Geotechnical behavior
  • Shear strength
  • Consolidation
  • permeability
1. Manukaji, U., "The Effects of Sawdust Addition on the Insulating Characteristics Of Clays From The Federal Capital Territory Of Abuja", International Journal of Engineering Research and Applications, Vol. 3, No. 2, Pp. 6-19. (2013).
2. نوظهور، س و فروغی اصل، ع.، «بررسی خواص مکانیکی بتن خاک‌اره‌ای»، فصل‌نامۀ آنالیز سازه- زلزله، ج. 14، ش. 2، صص. 1-14، (1396).
3. Kontopoulos, N., "The Effects of Sample Disturbance on Pre-consolidation Pressure for Normally Consolidated and over consolidated Clays", Diploma In Civil Engineering, Civil And Environmental Engineering Department, Massachusetts Institute of Technology. (2012).
4. Asadollahi,F. and Dabiri, R, "Effects of Glass Fiber Reinforced Polymer on Geotechnical Properties of Clayey Soil", Journal of Structural Engineering and Geotechnics, Vol. 7, No. 2, Pp. 73-83, (2017).
5. Sahebkaram A., A. and Dabiri, R, "Effects of the Fiber Types on Improving the Bearing Capacity of Clayey Soil", International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering, Vol. 9, No. 1, Pp. 43-50, (2017).
6. FHWA, "Ground modification methods references manual", Vol. 1 and Vol. 2, U.s. Depart. Of Trans. Feder. High. Admin, (2017).
7. سیروس‌پور، س.، پرویزی، م.، پروین‌نیا، م. و شکرالهی، ا.، «حذف نیترات از سیلاب‌های شهری توسط فرایند فیلتر چندگانه»، نشریۀ پژوهش-های حفاظت آب و خاک، ج. 24، ش. 1، 85-101.(1396).
8. کافی، ذ.، گنجی‌دوست، ح. و آیتی، ب.، «حذف رنگ از محلول آبی با خاک‌اره و رس بنتونیت»، نشریۀ عمران مدرس، دورۀ یازدهم، ش. 3، صص. 67-125، (1390).
9. Chemani, B. and Chemani, H., "Effect of Adding Sawdust on Mechanical-Physical Properties of Ceramic Bricks to Obtain Lightweight Building Material", International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering, Vol. 6, No. 11, Pp. 36-55. (2012).
10. Koteswara Rao, D., Anusha, M., Pranav, P.R.T. and Venkatesh, G., "A Laboratory Study On The Stabilization Of Marine Clay Using Saw Dust And Lime", International Journal of Engineering Science & Advanced Technology, Vol. 2, Pp. 851-862. (2012).
11. Edeh, J., Agbede, I. and Tyoyila, A., "Evaluation of Sawdust Ash-Stabilized Lateric Soil as Highway Pavement Material", Journal of Materials in Civil Engineering, Vol.26, Pp. 367-373, (2014).
12. El Halim, A. and El Baroudy, A., "Influence addition of Fine Sawdust on Physical Properties of Expansive Soil in the Middle Nile Delta, Egypt", Journal of Soil Science and Plant Nutrition, Vol.14, No.2, pp :483-490, (2014).
13. Olubayode, S. A., Olateju, O. T., Awokola, O. S., Dare, E. O., Akinwamide, J. T. and Eshiett, I. M.,"Engineering Properties od Sawdust Modified Clay Soil", International Journal of Pure & Applied Bioscience, Vol. 3, No. 5, Pp. 35-41, (2015).
14. Naranagowda, M. J., Nithin, N. S., Maruthi, K. S. and Mosin Khan, D. S., "Effect of Sawdust Ash And Fly Ash on Stability of Expansive Soil", International Journal of Research in Engineering and Technology, Vol. 4, No.7, Pp. 83-96, (2015).
15. Khan, S. and Khan, H., "Improvement of Mechanical Properties by Waste Sawdust Ash Addition into Soil", Electronic Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 20, Pp.1901-1914, (2015).
16. Kumar, R. and Jain, P., "Prediction of Compression Index (Cc) of Fine Grained Remolded Soils from Basic Soil Properties", International Journal of Applied Engineering Research, Vol. 11, No.1, Pp. 592-598, (2016).
17. Iran China Clay Industries Company, Marand, East Azerbaijan, Iran. www.icckaolin.com.
18. ASTM D421-85, "Dry Preparation of Soil Samples for Particle-Size Analysis and Determination of Soil Constants", Annual book of ASTM standards, (1985).
19. ASTM D422-63, "Standard Test Method for article-Size Analysis of Soils", Annual book of ASTM standards, (1963).
20. ASTM D 4318-95a, "Standard Test Method for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index for Soils", Annual book of ASTM standards, (1995).
21. ASTM D 854-02, "Standard Test Method for Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer", Annual book of ASTM standards, (2002).
22. ASTM-D 698-00, "Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft3 (600 kN-m/m3))", Annual book of ASTM standards, (2000).
23. ASTM D2166-16, "Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil", Annual book of ASTM standards, (2016).
24. ASTM D3080-11, "Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils under Consolidated Drained Conditions", Annual book of ASTM standards, (2011).
25. ASTM D5084-03, "Standard Test Method for Measurement of Hydraulic Conductivity of Saturated Porous Materials Using Flexible Wall Permeameter", Annual book of ASTM standards, (2003).
26. ASTM D2435-11, "Standard Test Methods for One-Dimensional Consolidation Properties of Soils Using Incremental Loading", Annual book of ASTM standards, (2011).
CAPTCHA Image