مطالعۀ آزمایشگاهی گودبرداری به‌روش سیستم ترکیبی شمع و انکراژ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 در این مقاله بااستفاده از تکنیک مدل­سازی فیزیکی به مطالعۀ آزمایشگاهی دیوار حائل شمع درجا با مهاربندی انکراژ در خاک ماسه‌ای پرداخته شده‌است. نتایج کل آزمایش‌ها در این پژوهش حاکی از آن است که نسبت بیشینه تغییرمکان جانبی دیوار به عمق گودبرداری (‌) در محدودۀ %145/0 الی %51/0 قرار دارد. هم‌چنین، نسبت بیشینه نشست سطح زمین به عمق گودبرداری (‌) در محدودۀ %11/0 الی %76/0 اندازه‌گیری شده‌است. هم‌چنین، در این پژوهش به بررسی مکان بیشینه جابه‌جایی جانبی دیواره، تعیین الگوی نشست سطحی زمین به‌منظور استفاده برای مطالعات آزمایشگاهی و نیز، تعیین عمق مدفون دیوارۀ شمعی پرداخته شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of the Excavation Using Pile-Anchorage System

نویسندگان [English]

  • Mahmood Abdollahi 1
  • Jafar Bolouri Bazzaz 2
1 Ferdosi
2 Ferdowsi
چکیده [English]

In this paper, a laboratory study of the Bored Pile Retaining Wall with Anchorage Bracing in sandy soils has been conducted. To this end, the physical modeling in laboratory condition was used. The results of the experiments suggest that the ratio of maximum lateral displacement of wall to the depth of excavation () is in the range of 0.145% to 0.51%. Also, the ratio of maximum ground surface settlement to the depth of excavation () is estimated in the range of 0.11% to 0.76. Furthermore, this study investigated the location of maximum lateral displacement of the walls, the ground surface settlement pattern to be used in laboratory studies and determination of the depth of penetration pile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laboratory study
  • Excavation
  • Anchor
  • Ground settlement
  • Wall deflection
1. Ou, C. Y., Chiou, D. C., Wu, T. S., "Three-Dimensional Finite Element Analysis of Deep Excavations", Journal of Geotechnical Engineering; Vol.122, No.5, Pp. 337-45,(1996).
2. Ou. C. Y., Shiau, B. Y., Wang, I. W., "Three-dimensional Deformation Behavior of the Taipei National Enterprise Center (TNEC) Excavation Case History", Canadian Geotechnical Journal; Vol.37, No.2, Pp. 438-48, (2000).
3. Ou, C. Y., Deep Excavation: Theory and Practice. Netherlands: Taylor & Francis, (2006).
4. Kung, G. T., Juang, C. H., Hsiao, E. C., Hashash, Y. M., "Simplified Model for Wall Deflection and Ground-Surface Settlement Caused by Braced Excavation in Clays", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering; Vol.133, No.6, Pp. 731-47, (2007).
5. Hsiung, B. C. B., "A Case Study on the Behaviour of a Deep Excavation in Sand, Computers and Geotechnics", Vol.36, No.4, Pp. 665-75, (2009).
6. Wang, J. H., Xu, Z. H., Wang, W. D., "Wall and Ground Movements due to Deep Excavations in Shanghai Soft Soils", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering; Vol.136, No.7, Pp. 985-94, (2010).
7. Finno, R. J., Atmatzidis, D. K., Perkins, S. B., "Observed Performance of a Deep Excavation in Clay", Journal of Geotechnical Engineering; Vol.115, No.8, Pp. 1045-64, (1989).
8. Hsieh, P. G., Ou, C. Y., "Shape of Ground Surface Settlement Profiles Caused by Excavation", Canadian Geotechnical Journal; Vol. 35, No.6, Pp. 1004-17, (1998).
9. Hwang, R. N., Moh, Z. C., Wang, C. H., "Performance of Wall Systems during Excavation for Core Pacific City", Journal of GeoEngineering; Vol. 2, No.2, Pp. 53-60, (2007).
10. Hwang, R. N., Moh, Z. C., Wang, C. H., "Toe Movements of Diaphragm Walls and Correction of Inclinometer Readings", Journal of GeoEngineering; Vol. 2, No.2, Pp. 61-71, (2007).
11. Long, M., "Database for Retaining Wall and Ground Movements due to Deep Excavations", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering; Vol. 127, No.3, Pp. 203-24, (2001).
12. Mana A. I., Clough, G. W., "Prediction of Movement for Braced Cut in Clay", Journal of the Geotechnical Engineering Division; Vol.107, No.6, Pp. 759-77, (1981).
13. Nikolinakou, M. A., Whittle, A. J., Savidis, S., Schran, U., "Prediction and Interpretation of the Performance of a Deep Excavation in Berlin Sand", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering; Vol.137, No.11, Pp. 1047-61, (2011).
14. Burland, J. B., Hancock, R. J. R., "Underground Car Park at the House of Commons: Geotechnical Aspects", The Structural Engineer; Vol. 55, No.2, Pp. 87-100, (1977).
15. Wen, R. K., "Model Studies of Laterally Loaded Pile Foundations", Proceedings of the Thirty-Fourth Annual Meeting of the Highway Research Board. Washington D. C., Pp. 140-52, (1955).
16. Matlock, H., Repperger, E. A., "Theoretical Analysis and Laboratory Studies of Laterally Loaded Model Pile Segments", Report to Shell oil Co., Austin, Tex. (1957).
17. Prakash, S., Behavior of pile groups subjected to lateral loads: Thesis (Ph. D.)-University of Illinois at Urbana-Champaign, (1962).
18. Davisson, M. T, Salley, J. R., "Model Study of Laterally Loaded Piles", Journal of Soil Mechanics & Foundations Div; Vol. 96, No.5, Pp. 1605-27, (1970).
19. Hsiung, B. C. B., Yang, K. H., Aila, W., Hung, C., "Three-dimensional Effects of a Deep Excavation on Wall Deflections in Loose to Medium Dense Sands", Computers and Geotechnics; 80 (138-51), (2016).
20. Ou, C. Y, Liao, J. T, Cheng, W. L., "Builging Response and Ground Movements Induced by a Deep Excavation", Geotechnique; Vol. 50, No.3, Pp. 209-20, (2000).
21. Moormann, C., "Analysis of Wall and Ground Movements due to Deep Excavations in Soft Soil based on a New Worldwide Database", Soils and Foundations; Vol.44, No.1, Pp. 87-98, (2004).
22. Clough, W., O'Rourke, T. D., "Construction Induced Movements of in Situ Wall", Design and Performance of Earth Retaining Structures. ASCE, GSP. 1990; 25(439-70, Discussion: ASCE, GT April, Pp. 662-664, (1992).
23. Ou, C. Y, Hsieh, P. G, Chiou, D. C., "Characteristics of Ground Surface Settlement During Excavation", Canadian Geotechnical Journal; Vol. 30, No.5, Pp. 758-67, (1993).
24. Sabatini, P. J., Pass, D. G., "Bachus RC. Geotechnical Engineering Circular No. 4 . Ground Anchors and Anchored Systems", Rep. No. FHWA-IF-99-015, Federal Highway Administration, Washington D. C., (1999).
25. ملکی، م.، بائی، ب.، بیتنی، ب.، «بررسی تأثیر اندرکنش گودبرداری و سازۀ مجاور آن در تحلیل گودبرداری‌ها در محیط‌های شهری»، فصل‌نامۀ مهندسی عمران فردوسی، سال ۲۱، شمارۀ ۲، بهار و تابستان ۱۳۸۹، (2011).
26. Goldberg D. T., Jaworski W. E., Gordon M. D., "Lateral Support System and Underpinning", Rep. No. FHWA-RD-75-129, Federal Highway Administration, Washington D. C., (1976).
27. Peck, R.B., "Deep Excavation and Tunelling in Soft Ground", Proc, 7th Int Conf on Soil Mechanics and Foundation Engineering, State-of-the-Art. Pp. 225-90, (1969).
CAPTCHA Image