مقایسه و دقت‌سنجی روش قطعات افقی و قائم در تحلیل پایداری شیروانی‌های خاکی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

تحلیل پایداری شیروانی‌های خاکی، یکی از مباحث مهم در طراحی سدهای خاکی، راه‌ها، کانال‌ها و خاک‌ریزها است. یکی از روش‌های تحلیل پایداری شیروانی خاکی، تحلیل حدی بااستفاده از روش قطعات افقی و قائم است. در پژوهش حاضر، به‌منظور بررسی نتایج حاصل از روش قطعات افقی و قائم، ابتدا دو فرمول‌بندی از هر روش انتخاب، سپس ضریب اطمینان پایداری شیروانی بااستفاده از روش‌های مذکور برای تعدادی شیروانی محاسبه ‌شده‌‌است. درادامه باتوجه به مقدار دقیق ضریب اطمینان پایداری، دقت‌سنجی روش‌های مذکور و مقایسۀ نتایج آنها با یکدیگر انجام ‌شده‌است. نتایج نشان می‌دهد که مقادیر ضریب اطمینان روش قطعات قائم دقیق‌تر و با اندکی حاشیه اطمینان است درحالی‌که نتایج حاصل از روش قطعات افقی وابستگی زیادی به نوع فرمول‌بندی دارد. در مواردی که خاک دارای لایه‌بندی افقی است و یا در مسائل با نیروهای افقی، روش قطعات افقی سهولت بیشتری برای استفاده فراهم می‌نماید. درانتها پیشنهاد‌هایی برای استفاده از روش قطعات ارائه ‌شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Horizontal and Vertical Slices Method, Compare and Evaluation of Exactitude of in Soil Slope Stability Analysis

نویسندگان [English]

  • mahdi khodaparast
  • Mojtaba Khashei
  • Reza Mohammad Momeni
Qom
چکیده [English]

Soil slope stability analysis, is one of the most important issues in the design of earth dams, roads, canals and levee. One of these methods is the limit equilibrium analysis with horizontal and vertical slices method.To evaluate the results of horizontal and vertical slice method in the calculation of stability safety factor, at first Two formulations of each method selected, then stability Safety factor has been achieved with the use of these methods for several slopes. The exact amount of stability safety factor by using of the analytical method has been obtained then the accuracy of the each method and comparison of their results with each other is studied.Considering studies at this research, concludes that at generally vertical slices method results exact and with a few confidence rand. Whereas horizontal slices method results have a relationship with selected formulation. In cases where the soil is layered horizontal or issues with horizontal forces, horizontal slices method provide greater ease of use. Finally, explained recommendations for using slice method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil slope
  • Stability analysis
  • Safety factor of stability
  • Horizontal slices method
  • Vertical slices method
  • Evaluation of exactitude
1 .Shahgholi, M., Fakher, A. and Jones, C.J.F.P., "Horizontal Slice Method of Analysis", Geotechnique, Vol. 51 (10), Pp. 881–885, (2001) .
2. Nouri, H.R., Fakher, A. and Jones, C.J.F.P., "Development of Horizontal Slice Method in Stability Analysis of Reinforced Slopes", Geotextiles and Geomembranes, Vol. 24, No. 3, pp. 175–18, (2006).
3 .Sarbi shei S. and Fakher A.,"Energy-based Horizontal Slice Method for Pseudo-static Analysis of Reinforced Walls", Geosynthetics International, Vol. 19, (2012).
4. حاجی عزیزی، م.، کیلانه‌ئی، ف.، کیلانه‌ئی، پ.، «ارائۀ روشی جدید در تحلیل پایداری شیب‌های خاکی بااستفاده از روش تعادل حدی»، مجلۀ عمران شریف، پذیرفته‌شده برای چاپ، تهران، (1395).
5. خرقانی، س.، «مهندسی سدهای خاکی»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، (1383).
6. وفاییان، م.، «سدهای خاکی و سنگ‌ریز»، چاپ اول، انتشارات ارکان دانش، (1391).
7. عباسی، ع.، حسنلو، م.، حسنلوراد، م.، «تحلیل حدی شیروانی‌های خاکی مسلح به‌روش قطعات افقی»، اولین کنفرانش ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، اردبیل، (1392).
8. Morgenstern, N.R. and Price, V.R., "The Analysis Stability of General Slip Surfaces", Geotechnique, Vol. 15, No. 1, pp. 79–93, (1965).
9. Cheng, Y.M., Liang, L., Chi, S. and Wei, W.B., "Particle Swarm Optimization Algorithm for the Location of the Critical Non-circular Failure Surface in Two-dimensional Slope Stability Analysis", Computers and Geotechnics, Vol. 34, pp. 92–103, (2007).
10. Cheng, Y. M., Liang, L., Chi, S.C. and Wei, W. B., "Determination of the Critical Slip Surface,Using Artificial Fish Swarms Algorithm", ASCE Journal of Geotechnical and Geoenvironmental, Engineering, Vol. 134, No. 2, pp. 244-251, (2008).
11. Zheng, H., Sun, G. and Liu, D., "A Practical Procedure for Searching Critical Slip Surfaces of Slopes Based on the Strength Reduction Technique", Computers and Geotechnics, Vol. 36, pp. 1–5, (2009).
12. کشاورز، ا.، شیدفر، ن.، «بررسی پایداری شبه‌استاتیکی شیب‌های خاکی مسلح بااستفاده از روش قطعات افقی با فرض لغزش صفحه‌ای»، هفتمین کنگرۀ ملی مهندسی عمران، زاهدان، (1392).
CAPTCHA Image