مقایسه رفتار لرزه‌ای قاب‌های مرکب تیر فولادی - ستون بتنی (RCS) تحت زلزله‌های حوزه نزدیک و دور از گسل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 سمنان

2 دانشگاه سمنان

چکیده

در این پژوهش به بررسی نیاز ‌لرزه‌ای سازه‌های مرکب RCS تحت زلزله‌های حوزه نزدیک گسل پرداخته شده است‌. به همین منظور تعداد 5 قاب خمشی مرکب RCS با شکل‌پذیری متوسط و در طبقات 4‌، 7‌، 10‌، 15 و 20 و 5 دهانه 5 و 7 متری طراحی شد و سپس تحلیل‌ دینامیکی غیرخطی توسط نرم افزار OpenSees بر روی سازه‌ها انجام شده است‌. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که جابجایی طبقات تحت زلزله‌های نزدیک گسل بیشتر از زلزله‌های حوزه دور ‌می‌باشد به نحوی که با افزایش ارتفاع سازه‌، اختلاف میان آنها کاهش می یابد.‌ سازه‌های بلند مرتبه دهانه 7 متری در طبقات تحتانی و فوقانی زاویه دریفت ناشی از دور از گسل بیشتر از زاویه دریفت نزدیک گسل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic Assessment of RCS Moment Frames under Near Fault Earthquakes

نویسندگان [English]

  • mohsen gerami 1
  • Ali Kheyroddin 2
  • fereshteh khorasani 2
1 semnan university
2 Semnan university
چکیده [English]

In this research the seismic demand of RCS structures under the near-fault earthquakes is investigated. For this purpose 5 RCS intermediate moment frames with 4, 7, 10, 15 and 20 stories and 5 spans (span length 5 and 7m) were designed. Then nonlinear dynamic analysis was performed on the structures using the OpenSees software. Results show that the stories displacement under the near-fault earthquakes is larger than the far-fault earthquakes so that with increase in the structure height the difference between them decreases. In high rise structure with 7m length span, the drift-angle due to the far-fault earthquake is greater than the near-fault earthquake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RCS Moment Frame
  • Near Fault Earthquake
  • Far Fault Earthquake
  • Nonlinear Dynamic Analysis
  • Span Length
1. P. Cordova, P. and G.G. Deierlein, "Validation of the seismic performance of composite RCS frames: full-scale testing, analytical modeling, and seismic design". The John A. Blume Earthquake Engineering Center Dept. of Civil and Environmental Engineering Stanford University, (2005).
2. G. G. Deierlein, "Design of moment connections for composite framed structures". University of Texas at Austin. (1988).
3. T. M. Sheikh, G.G. Deierlein, J. Yura, J. Jirsa, "Beam-column moment connections for composite frames: Part 1", Journal of Structural Engineering. Vol: 115(11): p. 2858-2876. (1989).
4. G. G. Deierlein, T.M. Sheikh, J. Yura, J. Jirsa, "Beam-column moment connections for composite frames: Part 2", Journal of Structural Engineering. Vol: 115(11): p. 2877-2896. (1989).
5. س.ع.حسینی، م.م. رنجبر، ج. رزاقی، ر. مدندوست، " بررسی اتصالات و تحلیل لرزه ای قاب مرکب فولادی و بتنی (RCS)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، (1383).
6. س.ع.حسینی، ج.رزاقی، س. پورزینعلی، ع. حسین نژاد، "تحلیل قابلیت اعتماد قاب‌های مختلط RCS"، دومین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران، دانشگاه علم و صنعت، عمران، (1384).
7. ک. پرهیزگار ، ح. آقابراتی، "بررسی قاب‌های خمشی مختلط RCS تحت بارگذاری لرزه ای"، سومین همایش ملی عمران شهری، سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، (1390).
8. م. حبشی زاده، م. چناقلو، ک. عابدی و ح. افشین، "مدلسازی قاب‌های خمشی ویژه RCS و بررسی رفتار اتصالات بر روی رفتار کلی این قاب‌ها"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، جلد 44، شماره 2، (1393).
9. ح. اسدی مندی، م. حسینعلی بیگی، امینی راد، "بررسی ضوابط طراحی سازه‌های مرکب بر اساس آیین نامه های EUROCODE، AISC و مقایسه فنی و اقتصادی آنها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، (1380).
10. ه.حبیب آگهی، ع. سلاجقه، ج. سلاجقه، "بهینه سازی عملکردی و اطمینان پذیری سازه‌های ترکیبی RCS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، (1387).
11. Chen C. H, Lai W. C, Cordova P, Deierlein G. G, Tsai K. C. "Pseudo-dynamic test of full-scale RCS frame: Part I – Design, Construction, and Testing", to appear in NCREE Workshop Proceedings. (2004).
12. Cordova P, Deierlein G. G. "Validation of the seismic performance of composite RCS frames: full-scale testing, analytical modeling, and seismic design".The John A. Blume Earthquake Engineering Center Dept. of Civil and Environmental Engineering Stanford University. (2005).
13. OpenSees, "Open System for Earthquake Engineering Simulation", Available from URL: 9(http://opensees. Berkeley. Edu), (2009).
14. ACI 318-08, Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary, Portland Cement Association, American Concrete Institute, (2008).
15. AISC 360-05, Specification for Structural Steel Buildings. American Institute of Steel Construction, A ANSI - Inc: Chicago, IL, (2005).
16. ASCE 7-10. Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, American Society of Civil Engineers, ISBN 978-0-7844-1085-1, (2010).
17. http://ngawest2.berkeley.edu/ [Online].
18. کمیته دائمی بازنگری آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد2800-92) ویرایش چهارم، تهران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، (1384).
19. FEMA-356, "Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings", ASCE (Funded by Federal Emergency Management Agency),(2000).
20. http://seismosoft.com/en/Download.aspx.
21. دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود نشریه شماره 360، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، (1385).
CAPTCHA Image