تأثیر الگوی بارگذاری جانبی مختلف بر موقعیت بهینۀ مهار بازویی و کمربند خرپایی در ساختمان‌های بلند

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 صنعتی نوشیروانی بابل

2 صنعتی بابل

3 کرمان

چکیده

در این پژوهش تاثیر الگوی بارگذاری گسترده جانبی مستطیلی، مثلثی و ذوزنقه‌ای بر موقعیت بهینه مهار‌‌ بازویی و کمربند خرپایی با استفاده از معیار انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. اثر سیستم مهار بازویی، کمربند خرپایی بر هسته مهاربندی به صورت فنر پیچشی در محل قرارگیری مهاربازویی و کمربند خرپایی درنظر گرفته شده است. محل بهینه‌ی فنر، با ماکزیمم شدن انرژی جذب شده توسط فنر بدست می‌آید. موقعیت بهینه‌ی مهار بازویی و کمربند خرپایی تحت تاثیر سه نوع الگوی بارگذاری جانبی برای سازه‌ای با یک، دو، سه و چهار مهار بازویی و کمربند خرپایی محاسبه شده است. نتایج حاصله با استفاده از روش پیشنهادی با نتایج بدست آمده از آنالیز کامپیوتری، برای یک ساختمان بلند 60 طبقه مقایسه شده است. نتایج بدست آمده بیانگر دقت قابل قبول روش پیشنهادی می‌باشد که به تخمین خوبی از پاسخ سازه واقعی منجر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Lateral Load Pattern on Optimum Location of Outrigger and Belt Truss in Tall Buildings

نویسندگان [English]

  • behnaz heydari ghobadi aski 1
  • hamidreza Tavakoli 1
  • hamed hamidi 2
  • reza rahgozar 3
1 babol university of technology
2 babol university of technologyology
3 kerman
چکیده [English]

In this paper, the effect of rectangular, triangular and trapezoidal lateral loadings pattern on the optimum location of outrigger and belt truss based on energy concept have been investigated. The effect of outrigger-belt truss on shear core system response is modeled by a rotational spring at the outrigger-belt truss location. Optimum location of this spring is obtained when energy absorbed by the spring is maximized. Optimum location of outrigger and belt truss under the effect of three types of lateral loadings pattern for structure with one, two, three and four outriggers and belt trusses is calculated. Results obtained from the proposed method for 60 story tall building are compared to those obtained using a standard finite element computer package. The approximate analyses are found to yield reasonable results and give a fairly good indication of actual structure’s response.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lateral Loading Pattern
  • Optimum Location
  • Outrigger and Belt Truss
  • Tall Buildings
  • Energy Criterion
1. Zhou, Y., and Hexian Li., "Analysis of a high‐rise steel structure with viscous damped outriggers", The Structural Design of Tall and Special Buildings, Vol. 23, No. 13, PP. 963-979, (2014).
2. Mir M., and Sun Moon, K., "Structural developments in tall buildings: current trends and future prospects", Architectural Science Review, Vol. 50, No. 3, PP. 205-223, (2007).
3. Taranath, B. S., "Optimum belt truss location for high-rise structures", Structural Engineer, Vol. 53, No. 8, PP. 18-21, (1975).
4. McNabb, J. W., and Muvdi, B. B., "Drift reduction factors for belted high-rise structures", AISC Engineering Journal, 3rd Quarter , PP. 88-91, (1975).
5. Smith, B. S., and Salim, I., "Parameter study of outrigger-braced tall building structures", Journal of the Structural Division, Vol. 107, No. 10, PP. 2001-2014, (1981).
6. Ding, J. M., "Optimum belt truss location for high-rise structures and top level drift coefficient", Journal of Building Structures 4, PP. 10-13, (1991).
7. Zhu, Y. L., "Inner force analysis of frame–core structure with horizontal outrigger belts", Journal of Building Structures, Vol. 10, PP. 10-15, (1995).
8. Zhang, Z. G., et al. "Studies on structural performance of ultra high-rise building with outrigger belts", Journal of Building Structures, Vol. 17, No. 4, PP. 2-9, (1996).
9. Wu, J. R., and Q. S. Li., "Structural performance of multi‐outrigger‐braced tall buildings", The Structural Design of Tall and Special Buildings, Vol. 12, No. 2, PP. 155-176, (2003).
10. Rahgozar, R., and Sharifi, Y., "An approximate analysis of combined system of framed tube, shear core and belt truss in high‐rise buildings", The Structural Design of Tall and Special Buildings, Vol. 18, No. 6, PP. 607-624, (2009).
11. Halis, G. M., and EmreIlgin, H., "A proposal for the classification of structural systems of tall buildings." Building and environment, Vol. 42, No. 7, PP. 2667-2675, (2007).
12. Deng, Kailai, et al. "A simplified model for analysis of high‐rise buildings equipped with hysteresis damped outriggers." The Structural Design of Tall and Special Buildings, Vol. 23, No. 15, PP. 1158-1170, (2014).
13. Rutenberg, A., and D. Tal., "Lateral load response of belted tall building structures", Engineering Structures, Vol. 9, No. 1, PP. 53-67, (1987).
14. Hoenderkamp, J. C. D., "Shear wall with outrigger trusses on wall and column foundations", The structural design of tall and special buildings, Vol. 13, No. 1, PP. 73-87, (2004).
15. Hoenderkamp, J. C. D., and Bakker, M. C. M., "Analysis of high‐rise braced frames with outriggers", The Structural Design of Tall and Special Buildings, Vol. 12, No. 4, PP. 335-350, (2003).
17.‌ خیرالدین علی. آرامش سیما.” سیستم‌های مقاوم سازه‌ای در ساختمان‌های بلند“ چاپ اول. انتشارات دانشگاه سمنان، (1391).
16. Jahanshahi, M. R., and Rahgozar, R., "Optimum Location of Outrigger-belt Truss in Tall Buildings Based on Maximization of the Belt Truss Strain Energy", International Journal of Engineering-Transactions A: Basics, Vol. 26, No. 7, (2013).
17. Taranath, B. S., "Structural Analysis and Design of Tall Buildings", (1988).
18. Taranath, B. S., "Steel, concrete, and composite design of tall buildings", New York: McGraw-Hill, (1998).
CAPTCHA Image