مدل‌سازی عددی خاک دانه‌ای به‌سازی شده ‌به‌روش بیولوژیکی در بستر راه

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

روش بیولوژیکی روشی غیرمعمول برای پایدار سازی خاک می‌باشد که در علم مهندسی عمران و به‌خصوص در بخش‌های مربوط به‌راه‌سازی مورد استفاده قرار گرفته است. رسوب میکروبی سنگ آهک در نتیجۀ هیدرولیز اوره توسط یک نوع آنزیم به نام اوره آز می‌باشد. به‌واسطۀ این واکنش، pH خاک افزایش می‌یابد و کریستال‌های سنگ آهک روی ذرات و بین حفرات خاک رسوب می‌کند و منجر به اتصال دانه‌های خاک به یکدیگر و کاهش نفوذپذیری خاک می‌شود .در این تحقیق ‌بااستفاده‌از نتایج آزمایشگاهی که در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری انجام شده است، به کمک نرم‌افزار آباکوس 6،11 بستر یک راه به‌سازی شدۀ ماسه ‌به‌روش بیولوژیکی، مد‌‌ل‌سازی شده است. لایۀ خاک مورد نظر در حالت الاستو پلاستیک مدل‌سازی شده است و مقادیر نشست ‌بااستفاده‌از مدل الاستو پلاستیک در ضخامت‌های مختلف تثبیت‌شده محاسبه شده است و نتایج به‌دست آمده نشان از تأثیر قابل توجه به‌سازی خاک به‌روش بیولوژیکی در کاهش تغییر شکل پلاستیک خاک دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Modeling of Granular Soil Stabilized Using Biological Approach in Road Substrate

نویسندگان [English]

  • vahid nezami 1
  • saeid kharaghani 1
  • nima mehrannia 2
1 Shahid Beheshti University
2 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

Biological method is an unusual way for soil stabilization in civil engineering, particularly in the sectors of road. Microbial limestone deposits occur due to urea hydrolysis by an enzyme called urease. Through this reaction, PH of the soil increases and Crystals of limestone deposit between soil particles and reduce the permeability of soil. In this study, by using experimental results at the National Institute for Genetic Engineering and Biotechnology, a road improved sandy bed is modeled by biological methods. ABAQUS 6.11 in this study is used. The soil layer is modeled in elasto-plastic condition and Settlement is calculated by using elasto plastic model in various thicknesses. The results show a significant effect in reducing plastic deformation and increasing soil strength by using biological methods in soil improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Granular Soils
  • Biological Soil Improvement
  • Limestone
  • Numerical Modeling,
  • The Behavior of Elasto Plastic
1. Wiffin, V. V., "Microbial Carbonate Precipitation as a Soil Improvement Technique", Geomicrobiology Journal, 24, PP. 417–423, (2007).
2. Erlich, H. L., "Geomicrobiology", Marcel Dekker. Inc., New York, (1981).
3. Erlich, H. L , "Geomicrobiology", Marcel Dekker. Inc., New York, (1996).
4. Rodriguez-Navarro, C., Rodriguez-Gallego, M., Ben Chekroun, K., Gonzalez-Muñoz, M.T., "Conservation Of Ornamental Stone By Myxococcus Xanthus-Induced Carbonate Biomineralization", Applied And Environmental Microbiology, 69(4), PP. 2182-2193, (2003).
5. Castanier, S., "Bacterial Role in Precipitation of Carbonate Minerals", Microbial Sediments, PP. 32 -39, (2000).
6. Fujita, Y.T., "Stimulation of Microbial Urea Hydrolysis In Groundwater To", Sci. Technol, PP. 3025-3032, (2008).
7. Grant Ferris, F., "Calcite Precipitation and Trace Metal Partitionning in Groundwater And The Vadose Zone: Remediation Of Strontium-90 And Other Divalent Metals And Radionuclides In Arid Western Environments", USDOE Office of Environmental Management, Technical Report, University Of Toronto, (2003).
8. Ramachandran Sk., Ramakrishnan. V., "Remediation of Concrete Using Microorganisms", Aci Mat, pp. 3-9, (2001).
9. Hammes, F., "Calcium Removal from Industrial Wastewater by Bio–Catalytic CaCO3 Precipitation", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, Vol. 78, 6, PP. 670-677, (2003).
10. بدیعی، ح.، «‌به‌سازی خصوصیات مکانیکی خاک‌های دانه‌ای به‌وسیلۀ سمنتاسیون بیولوژیک»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مهندسی عمران (ژئوتکنیک)، دانشکدۀ مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، (1390).
11. Lacey, G., Thenoux, G., and RodriguezRoa, F., "Three-Dimensional Imensional Finite Element Model for Flexible Pavement Analyses Based on Field Modulus Measurements", The Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. 33, No. 1B, (2007)
12. معاونت راهبردی دفتر ریاست جمهوری، آیین‌نامۀ روسازی آسفالتی راه‌های ایران، نشریۀ 234، تجدید نظر اول، (1390).
13. فاروقی، ف.، امیری حسینی، ح.ر.، بامداد زیکساری، آ.، «تأثیر کیفیت میان‌لایۀ روسازی انعطاف‌پذیر برروی طول عمر سازۀ روسازی» چهارمین کنگرۀ ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، اردیبهشت، (1387).
14. Huang, Y. H., "Pavement Analysis & Design", Englewood Cliffs, N.J, Prentice Hall, New Jersey, (1993).
CAPTCHA Image