اندرکنش هرم رأس ستون و اتصال ویژۀ پیش‌ساختۀ فولادی در بارگذاری متناوب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اتصالات ویژۀ پیش‌ساخته شامل رأس هرمی یکی از نوآوری‌ها در زمینۀ اتصالات فولادی پیش‌ساخته می‌باشد که برای دقت در نصب و سرعت اجرا پیشنهاد شده است. در این مقاله به بررسی اندرکنش بین اتصال فرم سازه‌ای پیش‌ساختۀ مدولار فلزی و قسمت هرمی ‌شکل پرداخته می‌شود. برای این منظور قسمت هرمی شکل با ابعاد مختلف در نرم‌افزار آباکوس که صحت‌سنجی آن توسط نتایج یک نمونۀ آزمایشگاهی صورت گرفته است مدل‌سازی می‌شود و تحت بارگذاری تناوبی برأساس آیین‌نامۀ ATC-24 قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که تمامی نمونه‌ها قادر به تحمل دوران بیشتر از 01/0 رادیان در قسمت خطی و حداقل 06/0 رادیان بدون کاهش در مقدار نیروی قابل تحمل می‌باشند که نشان‌دهندۀ ظرفیت دورانی بالای این اتصال می‌باشد و همچنین بیانگر آن است که این فرم سازه‌ای جزء قاب‌های خمشی با شکل‌پذیری ویژه محسوب می‌گردد. بیشترین ظرفیت جذب انرژی مربوط به نمونه‌ای می‌باشد که قسمت هرمی‌شکل برروی صفحۀ اتصال ستون پایین و یک مقطع قوطی‌شکل برروی صفحۀ اتصال ستون بالا قرار داشته باشد. عدم‌استفاده از تکیه‌گاه جانبی در تیر، می‌تواند سبب پیچش در تیر و کاهش 42درصدی مقاومت اتصال گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactions of the Column Pyramid Head and Special Prefabricated Steel Connection under Cyclic Loading

نویسندگان [English]

  • morteza kazemi torbaghan 1
  • mohammadreza sohrabi 1
  • hasan hajikazemi 2
1 University of Sistan and Baluchestan
2 Ferdowsi University
چکیده [English]

Special prefabricated connections and pyramid-shaped column heads are important innovations in steel structural forms. These connections have been proposed for accurate assembly and prompt implementation. In this study, the interactions between the two parts of connections have been investigated. For this purpose, the pyramid-shaped part is modeled in the ABAQUS software with different dimensions and under cyclic loads according to ATC-24 code. For verification of the software outputs, the outputs of the software have been compared to the experimental results. The results show that all specimens can bear a 0.01 radian rotation in the linear region and at least 0.06 radian rotation without a reduction in the tolerated force. These results demonstrate that the connection has a high rotational capacity and may be classified in the special moment frames. Maximum energy absorption capacity occurs in the specimen whose pyramid-shaped part is placed on the flange of the lower column and a box section is also placed on the flange of the upper column. Beams without lateral support show 42 percent reduction in connection resistance compared with un-rotated beams due to rotation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Connection
  • Interaction
  • Column with Pyramid Head
  • Cyclic Loading
1. Bravo Miguel, A. and Herrera Ricardo, A., "Performance under Cyclic Load of Built-up T-Stubs for Double T Moment Connections", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 103, PP. 117-130, (2014).
2. Sofias, C.E., Kalfas, C.N. and Pachoumis, D.T., "Experimental and FEM Analysis of Reduced Beam Section Moment Endplate Connections under Cyclic Loading", Engineering Structures, Vol. 59, PP. 32-329, (2014).
3. Min Yang, C. and Moon Kim, Y., "Cyclic Behavior of Bolted and Welded Beam-to-Column Joints", Journal of Mechanical Sciences, Vol. 49, PP. 635-649, (2007).
4. Liu, X.C., Pu, S.H., Zhang, A.L., Xu, A.X., Ni, Z., Sun, Y. and Ma, L., "Static and Seismic Experiment for Bolted-welded Joint in Modularized Prefabricated Steel Structure", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 115, PP. 417–433, (2015).
5. Ghassemieh, M., Jalalpour, M. and Akbar Gholampour, A., "Numerical Evaluation of the Extended Endplate Moment Connection Subjected to Cyclic Loading", Current Advances in Civil Engineering, Vol. 2, PP. 35-43, (2014).
6. AlHendi, H. and Celikag, M., "Parametric Study on Moment–Rotation Characteristics of Reverse Channel Connections to Tubular Columns", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 104, PP. 261–273, (2015).
7. Kulkarni Swati, A. and Gaurang, V., "Study of Steel Moment Connection with and without Reduced Beam Section", Case Studies in Structural Engineering, Vol. 1, PP. 26–31, (2014).
8. Gerami, M., Saberi, H., Saberi, V. and Saedi Daryan, A., "Cyclic Behavior of Bolted Connections with Different Arrangement of Bolts", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 67, PP. 690-705, (2010).
9. Shi, G., Shi, Y. and Wang, Y., "Behaviour of End-Plate Moment Connections under Earthquake Loading", Engineering Structures, Vol. 29, No. 5, PP. 703- 716, (2007).
10. Settleco, P., "Pinned I Beam to RHS Columns with Stiffness", Journal of Structural Devision, ASCE, Vol. 107(07), PP. 2214-2227, (1981).
11. Miura, K. and Makino, Y., "Testing of Beam-to-RHS Column Connections without Weld Access Holes", Proceeding of 11th Int. offshore and Polar Engineering Conference, Stranger, Norway, (2001).
12. Goswami, R. and Murty, C.V.R., "Externally reinforced welded I-Beam-to Box-Column Seismic Connection", Journal of Engineering Mechanics ASCE, Vol. 136, No.1, PP. 23-30, (2010).
13. Salmon, C. G., Johnson, J. E., and Malhas, F. A., "Steel Structure Design and Behavior", 5rd ed., Prentice Hall, Publisher, New York, (2008).
14. ATC-24., "Guidelines of Cyclic Seismic Testing on Components for Steel structures", Redwood City, California: APPlied Technology Council (1992).
15. FEMA. Recommended seismic design criteria for new steel moment frame buildings. Report no. FEMA-350. Federal Emergency Management Agency: California Universities for Research in Earthquake Engineering; )2000(:
16. California Universities for Research in Earthquake Engineering; AISC, American Institute of Steel Construction, "Specification for Structural Steel Buildings", Chicago, (2005).
CAPTCHA Image